jueves, 6 de enero de 2022

Reg d’Altea la Vella, en el sistema de riegos al norte del Algar en Altea.

Por: M del Rey, J. Martínez y P. Soler (val– cast)


El Reg d'Altea la Vella en una imatge del segle XVIII
Detall del planol del "Terme de Callosa, Alacant", segle XVIII", València 1995 -Arxiu d'Orgaz, Avila

(Val) Entre els sistemes històrics de regs per gravetat a la part nord de l’Algar, el Reg d'Altea la Vella es una de les estructures de mes interés. Forma part d'un sistema de regs articulats entre si que reguen les hortes d'aquesta part del vessant nord del riu i les faldilles de Bèrnia, de manera que les seues aigües aboquen dels uns als altres fins a desguassar tots per les platges de Cap Negret i de l'Olla. Només dos d'ells s'alimenten del riu Algar, ja que el Reg d'Altea la Vella, el de l'Ama i el de Sogai s'abasteixen d'aigua de les faldilles sud de la serra de Bèrnia, en els voltants d'Altea la Vella.

Aquest Reg aprofita les aigües que descendeixen de la serra i afloren properes al nucli urbà del Poblet. La seua actual configuració legal es consolida al Segle XVIII - XIX prenent com a referència els sistemes senyorials existents amb anterioritat. Part de les terres d'aquests regs utilitzen regs per degoteig, encara que gran nombre de parcel·les segueixen utilitzant el sistema de reg a manta. Aquest reg és part insubstituïble del paisatge agrari, que s'estructura a partir del sistema d'abancalaments capaç de ser regat per aquestes aigües i el seu sistema de sèquies.

Traçat.-

Neix als peus de la serra Bèrnia en un petit pla proper al caseriu d'Altea la Vella. Aprofita les aigües que descendeixen de la serra i afloren properes al nucli urbà. El reg s'origina en l'assut del Barranc de les Cases. En aquest lloc es recullen les aigües de la Font Gran, la Font del Garroferet, sobrants de la Font de l'Ama i del barranc del Garroferet que recull les aigües superficials que baixen de la serra Bèrnia. L'assut al costat de la Font Gran deriva les seues aigües a través d'una sèquia per iniciar aquest reg. En l'actualitat davant de la Font Gran hi ha una estació reguladora que distribueix el cabal per al seu ús com aigua potable i per al reg.

La situació de la capçalera a una cota elevada permet regar la major part de les terres de la ribera nord del riu Algar. Fertilitza terres situades, de nord a sud, entre el riu Algar i Altea la Vella i d'est a oest les compreses entre la línia dels barrancs de les Cases i de Sogai i el litoral en l'Olla.

 Descripció de l’itinerari.-

Des de la cota elevada en què es troba l'assut del Barranc, la xarxa de sèquies descendeix per regar les terres que envolten el nucli urbà d'Altea la Vella i les partides de la Foia, Sant Jordi, Cascall, Anxoveta, Adrover, Tossal del Molar , l'Olla, part de la Pila i Cap Negret; a més proveeix a Sogai i la Moreria.

A la primera part del seu recorregut discorre per diverses pendents determinant que, pràcticament, des del seu naixement apareguin diferents ramificacions per salvar l'orografia fins arribar al pla de les foies on alguns ramals tornen a confluir. Des de l'assut, l'aigua es dirigeix ​​cap al Poblet en un primer tram de galeria, després torna a cel obert al costat del camí del Garroferet. A la Parà neix un primer ramal cap a llevant que rega Anxoveta, Adrover, Sigarro i desemboca a la mar pel barranc de les Monges o de l'Aigua; en aquest ramal cap al sud, des de la Parà Perolo - la Farola, es rega part de la Foia, i des de la Calsà es rega Tossal del Molar i Cap Negret fins a desguassar a la xarxa de la Pila-Cap Negret. També des de la Calsà les sèquies es dirigeixen cap a l'Olla, abocant les aigües a la Cala del Soio. Des de la Parà però cap al sud, la xarxa hidràulica subterrània travessa el nucli d'Altea la Vella. Al costat de la carretera de Callosa neix un altre ramal cap a llevant per regar, a cel obert, terres del Camí Fons i la Foia; contínua cap al sud fins a la Parà Sant Jordi, allí torna a dividir-se per regar el Cascall i d'altra banda, Sant Jordi fins a la Pila.

 Elements de què consta la instal·lació del Reg.

Estació de captació i regulació- Caseta situada davant de la Font gran al costat del camí del Garroferet. Regula les aigües potables i el cabal per al reg. A aquesta estació arriba una canonada amb les aigües de l'estació de l’Ama.

- Azud- recull les aigües de la Font Gran i del barranc del Garroferet, des d'ell s'inicia el barranc d'Altea la Vella o de les Cases. La construcció originària és d'argamassa i s'observen almenys tres nivells de recreixement. Sobre un mur se situa el caixer de la séquia per on es deriva l'aigua de l'assut i de la estació reguladora per al reg.


- Pou de Mosmai i Reg del Motor- El reg d'Altea la Vella s'abasteix de les aigües de la Serra Bèrnia, però davant la insuficiència d'aquestes aigües en períodes d'escassetat, des de finals dels anys 60 rep aportacions del riu Algar des del pou de Mosmai a través d'un sistema de canonades.

 


Pou de Mosmai

Referències històriques.

Per les seues característiques i ubicació estem davant un altre dels regs històrics encara que fins al segle XVIII no apareixen referències documentals. La presència de poblament en època ibera al costat del lloc que ocupa Altea la Vella proper a l'assut, ens fa suposar l'ús d'aquestes aigües des de l'antiguitat. En període medieval també s'aprofitarien aquests recursos hídrics vinculat a la

alqueria islàmica de Altaya, actual Altea la Vella. Al segle XVI es constata la despoblació que pateix aquesta part del terme. Tot i la inexistència, a Altea la Vella, d'un nucli compacte de població, és de suposar que anterior a aquest període l'escassa població rural dispersa aprofités els sistemes de reg; tal com suggereix l'enginyer Juan Bautista Antonelli, que en 1563, esmenta l'existència de la font d'Altea -Altea la Vella- i indica que rega moltes terres.

L'ús d'aquestes aigües per al reg ja queda documentat al segle XVIII. La llegenda explicativa del pla del Sistema de regs de Callosa i Altea de 1732 descriu que les " Fuentes de Altea la vieja, cercanas a dicha villa de Altea, a más de consumirse en sus  riegos…”.Pel que fa a la infraestructura hídrica, el Llibre de censos de la Parròquia d'Altea assenyala l'existència de terres d'horta a la partida d'Altea la Vella, la partida del Cascall, a la Foia d'Altea la Vella i apareix la denominació de la “… lo originan las aguas de la abundadosa fuente que mana en el barranco de Altea la Vella, o las Casas al pie de la bravía y agigantada sierra de Bernia, aumentando el caudal de aquella la fuente del Garroferet, […] y los sobrantes de la de Alhama […]. Un azud o presa de fuerte argamasa contiene y recoge las aguas, que son desviadas del barranco por una acequia o canal.”Sèquia del Reg d'Altea la Vella-Adrover

Toponímia.

És de destacar en el reg d'Altea la Vella, que al lloc on es desvia l'aigua de la sèquia la hi denomina parà (parada), mentre que a la resta dels regs d'Altea s'usa el terme va tapar. La parà fa referència a l'antiga manera de desviar les aigües amb la simple acumulació de terra o pedres. D'aquesta manera trobem els topònims de: la Parà, parà Sant Jordi, parà Perolo-la Farola. Un altre topònim destacat és de la la Calsà, lloc situat després de "El Adrover" on les aigües es desvien cap a Tossal del Molar, l'Olla i el mar; hui dia està modificat, ha desaparegut el safareig i hi ha uns sifons per salvar el pas de l'AP-7.

La denominació de les zones de reg i les seves sèquies són:

Anxoveta, Cascall, Sant Jordi, Camí Fons, la Foia, Adrover, Tossal del Molar, la Pila, Teuleria, Cap Negret, Olla i Sigarro.

 Organització- administració.

Fins a mitjan segle XX, el reg d'Altea la Vella s'ha organitzat de manera consuetudinària. Tal com assenyala F. Martínez "“Este riego no tiene ordenanzas escritas, rigiéndose por las costumbres inveteradas, entre las que figuran el reunirse en Junta general indefectiblemente todos los años el día de Todos Santos, 1º de noviembre, los propietarios presididos por el alcalde de Altea, sin previa convocatoria, pues, como de todos es sabida la costumbre, no hay por qué andarse con citaciones. En esta reunión se nombra la Junta permanente, que componen el alcalde como presidente y cuatro vocales, que son los encargados de velar por la buena marcha de todo lo tocante al riego, y se subasta el cargo de acequiero, que es el encargado de cuidar las aguas para que cada uno las aproveche cuando le corresponda y en donde le convenga […]”.

En 1958 se li reconeix legalment a la Comunitat de Regants l'ús i aprofitament d'aquestes aigües i per Ordre Ministerial de 8 de febrer de 1962 s'aproven les Ordenances i Reglaments per al Sindicat i Jurat de Regs de la Comunitat de Regants d'Altea la Vella . Actualment la comunitat de regants està constituïda per 372 comuners.

L'ús de les aigües també és únic per a aquest reg en que l'aigua no està adscrita a la terra. El repartiment de les aigües es divideix en hores entre els propietaris. De tal manera que, amb independència de les terres, la tanda dura 12 dies i mig amb un total de 300 hores que és l'establert en aquest sistema de reg. La Comunitat custodia el Llibre de Reg en què figuren les propietats de les 300 hores.

Aquest sistema de repartiment, possiblement tingua el seu origen en què les despeses en les obres de reparació de l'assut i del primer tram de sèquia fins al caseriu d'Altea la Vella, van a càrrec dels propietaris de les hores. La construcció del nou assut es va realitzar al voltant de 1884, encara que posteriorment ha sofert més reformes tal com s'adverteix en els diferents nivells de construcció de la paret, ia canvi de la col·laboració dels propietaris de les terres en les obres s'establiria aquest sistema de repartiment.

 Annex - Reg del Motor d'Altea la Vella

Amb aquesta denominació es coneix a la infraestructura creada a finals dels anys 60 del segle XX per augmentar el cabal del reg d'Altea la Vella. El reg d'Altea la Vella s'abasteix de les aigües de la Serra Bèrnia, però davant la insuficiència d'aquestes aigües en períodes d'escassetat, des de finals dels anys 60 rep aportacions del riu Algar des del pou de Mosmai a través d'un sistema de canonades. Aquest modern sistema és conegut com Reg del Motor i els usuaris paguen per negada l'ús de les seves aigües.

En 1964 la Comunitat de Regants va encarregar l'elaboració d'un projecte de captació, elevació i conducció d'aigua per augmentar el cabal de reg i ampliar zones regables en Mosmai, el Riquet i Sogai.

El 1967 la confederació Hidrogràfica de Xúquer va autoritzar l'execució del projecte. Es va realitzar un pou a la partida de Mosmai. Aquest pou capta les aigües a través d'una galeria al riu Algar. A través d'una canonada i per mitjà d'un motor s'eleva l'aigua a un turó proper on adquireix cota i la condueix fins a la Foia de Ballester on hi ha la divisió de la canonada i l'antiga bassa reguladora.

Des d'aquest punt la canonada salva les diferents cotes fins a travessar el barranc de les Cases i connectar amb la xarxa del reg d'Altea la Vella i la canonada que va a la Moreria, en els voltants de l'assut a la sortida del tram en galeria de l'inici del reg. Al llarg d'aquest recorregut neixen altres canonades que porten l'aigua a les sèquies de Mosmai, Riquet i Sogai. Al costat de la primera bassa a la Foia, en 1986, es va construir una gran bassa que rep aigua del pou per una canonada. Actualment el motor i el mòdul de regulació es troben al costat del pou de Mosmai. A la fi dels anys 90 es va instal·lar una nova canonada.

 Documentació

Respecte de la documentació que custodia la comunitat de regants a la seva seu del Centre Cultural d'Altea la Vella (Carretera Callosa, s / n), s'ha pogut constatar l'existència de dues Llibres d'Actes amb informació des de 1962 i un Llibre Padró de propietaris amb dades des de 1942.

 Cartografia:

És d'interès el plànol que amb l'equívoc nom de "Terme de Callosa, Alacant", ens presenta Alfonso Faus en el seu llibre "Mapistes. Cartografia i agrimensura a la València del segle XVIII", València 1995 -Arxiu d'Orgaz, Avila-. Un pla datat en 1732 que ens dóna una imatge de gran interès, no només del Riu de Guadalest - Algar i els seus sistemes hidràulics annexos en aquesta època, on veiem que el Reg d'Altea la Vella i els seus sistema de sèquies té un traçat una mica idealitzat que sembla tenir origen diferent a la Font del Garroferet, potser la Font de l'Alhama i que discorre en paralel al riu, del qual no pren aigua fins arribar a les terres de Cap Negret.

 

(Cast) REG D 'ALTEA LA VELLA en el sistema de riegos del norte del río Algar.

Entre los sistemas históricos de riegos por gravedad en la parte norte del Algar podemos distinguir por su interés el Reg d’Altea la Vella. Forma parte de un sistema de riegos articulados entre sí que riegan las huertas de esta parte de la ladera norte del río y las faldas de Bernia, de manera que sus aguas vierten de unos a otros hasta desaguar todos por las playas de Cap Negret y de la Olla. Solo dos de ellos se alimentan del río Algar, ya que el Riego de Altea la Vella, el de l’Ama y el de Sogai se abastecen de agua de las faldas sur de la sierra de Bèrnia, en las inmediaciones del caserío de Altea la Vella.

Este Reg d’Altea la Vella aprovecha las aguas que descienden de la sierra y afloran cercanas al núcleo urbano de Altea la Vella. Su actual configuración legal se consolida en el Siglo XVIII - XIX tomando como referencia los sistemas señoriales existentes con anterioridad. Parte de las tierras de estos riegos utilizan riegos por goteo, aunque gran número de parcelas siguen utilizando el sistema de riego a manta. Este riego es parte insustituible del paisaje agrario, que se estructura a partir del sistema de abancalamientos capaz de ser regado por estas aguas y su sistema de acequias.

  

Red completa de los riegos al norte del Algar

Trazado.-

Nace a los pies de la sierra Bernia en un pequeño llano cercano al caserío de Altea la Vella. Aprovecha las aguas que descienden de la sierra y afloran cercanas al núcleo urbano de Altea la Vella. El riego se origina en el azud del Barranc d’Altea la Vella o de les Cases. En este lugar se recogen las aguas de la Font Gran, la Font del Garroferet,

sobrantes de la Font de l’Ama y del barranco del Garroferet que recoge las aguas superficiales que descienden de la sierra Bernia. El azud junto a la Font Gran deriva sus aguas a través de una acequia para iniciar este riego. En la actualidad frente a la Font Gran existe una estación reguladora que distribuye el caudal para su uso como agua potable y para el riego.

La situación de la cabecera a una cota elevada permite regar la mayor parte de las tierras de la ribera norte del rio Algar. Fertiliza tierras situadas, de norte a sur, entre el rio Algar y Altea la Vella y de este a oeste las comprendidas entre la línea de los barrancos de les Cases y de Sogai y el litoral en la Olla.

Descripción del itinerario.-

Desde la cota elevada en que se encuentra el azud del Barranc, la red de acequias desciende para regar las tierras que rodean el núcleo urbano de Altea la Vella y las partidas de la Foia, Sant Jordi, Cascall, Anxoveta, Adrover, Tossal del Molar, l’Olla, parte de la Pila y Cap Negret; además abastece a Sogai y la Morería.

En la primera parte de su recorrido discurre por diversas pendientes determinando que, prácticamente, desde su nacimiento aparezcan distintas ramificaciones para salvar la orografía hasta llegar al llano de les foies donde algunos ramales vuelven a confluir. Desde el azud, el agua se dirige hacia el Poblet en un primer tramo de galería, después vuelve a cielo abierto junto al camino del Garroferet. En la Parà nace un primer ramal hacia levante que riega Anxoveta, Adrover, Sigarro y desemboca al mar por el barranco de les Monges o de l’Aigua; en este ramal hacia el sur, desde la Parà Perolo – la Farola, se riega parte de la Foia, y desde la Calsà se riega Tossal del Molar y Cap Negret hasta desaguar en la red de la Pila-Cap Negret. También desde la Calsà las acequias se dirigen hacia la Olla, vertiendo las aguas en la Cala del Soio. Desde la Parà pero hacia el sur, la red hidráulica subterránea atraviesa el núcleo de Altea la Vella. Junto a la carretera de Callosa nace otro ramal hacia levante para regar, a cielo abierto, tierras del Camí Fondo y la Foia; continua hacia el sur hasta la Parà Sant Jordi, allí vuelve a dividirse para regar el Cascall y por otro lado, Sant Jordi hasta la Pila.

 Elementos de que consta la instalación del Riego.

Estación de captación y regulación- Caseta situada frente a la Font gran junto al camino del Garroferet. Regula las aguas potables y el caudal para el riego. A esta estación llega una tubería con las aguas de la estación del Ama.


Sèquia i alcavó del Reg d'Altea la Vella abans de l'assut

-        Azud- recoge las aguas de la Font Gran y del barranco del Garroferet, desde él se inicia el barranco de Altea la Vella o de les Cases. La construcción originaria es de argamasa y se observan al menos tres niveles de recrecimiento. Sobre un muro se sitúa el cajero de la  acequia por donde se deriva el agua del azud y de la estaciónreguladora para el riego.

-        Pozo de Mosmai y Riego del Motor- El riego de Altea la Vella se abastece de las aguas de la Sierra Bernia, pero ante la insuficiencia de estas aguas en períodos de escasez, desde finales de los años 60 recibe aportaciones del rio Algar desde el pozo de Mosmai a través de un sistema de tuberías.

 

 Sifón de la acequia del Riego de Altea a Vella

 Referencias históricas.

Por sus características y ubicación estamos ante otro de los riegos históricos aunque hasta el siglo XVIII no aparecen referencias documentales. La presencia de poblamiento en época íbera junto al lugar que ocupa Altea la Vella cercano al azud, nos hace suponer el uso de estas aguas desde la antigüedad. En período medieval también se aprovecharían estos recursos hídricos vinculado a la

alquería islámica de Altāya, actual Altea la Vella. En el siglo XVI se constata la despoblación que sufre esta parte del término. A pesar de la inexistencia, en Altea la Vella, de un núcleo compacto

de población, es de suponer que anterior a este período la escasa población rural dispersa aprovechase los sistemas de riego; tal y como sugiere el ingeniero Juan Bautista Antonelli, que en 1563, menciona la existencia de la fuente de Altea –Altea la Vieja- e indica que riega muchas tierras.

El uso de estas aguas para el riego ya queda documentado en el siglo XVIII. La leyenda explicativa de El plano del Sistema de riegos de Callosa y Altea de 1732 describe que las “Fuentes de Altea la vieja, cercanas a dicha villa de Altea, a más de consumirse en sus  riegos…”. En cuanto a la infraestructura hídrica, el Libro de Censos de la Parroquia de Altea señala la existencia de tierras de huerta en la partida de Altea la Vieja, la partida del Cascall, en la Hoya de Altea la

Vieja y aparece la denominación de la “Acequia de Altea la Vieja”. A principios del siglo XX, Francesc Martínez describe que el riego de Altea la Vella “… lo originan las aguas de la abundadosa fuente que mana en el barranco de Altea la Vella, o las Casas al pie de la bravía y agigantada sierra de Bernia, aumentando el caudal de aquella la fuente del Garroferet, […] y los sobrantes de la de Alhama […]. Un azud o presa de fuerte argamasa contiene y recoge las aguas, que son desviadas del barranco por una acequia o canal.”

Toponimia.

Es de destacar en el riego de Altea la Vella, que al lugar donde se desvía el agua de la acequia se la denomina parà (parada), mientras que en el resto de los riegos de Altea se usa el término tapó. La parà hace referencia a la antigua manera de desviar las aguas con la simple acumulación de tierra o piedras. De este modo encontramos los topónimos de: la Parà, Parà Sant Jordi, Parà Perolo-la Farola. Otro topónimo destacado es de la la Calsà, lugar situado después de "El Adrover" donde las aguas se desvían hacia Tossal del Molar, la Olla y el mar; hoy en día está modificado, ha desaparecido el lavadero y existen unos sifones para salvar el paso de la AP-7.

La denominación de las zonas de riego y sus acequias son:

Anxoveta, Cascall, Sant Jordi, Camí Fondo, la Foia, Adrover, Tossal del Molar, la Pila, Teuleria, Cap Negret, Olla y Sigarro.

 Organización- administración.

Hasta mediados del siglo XX, el riego de Altea la Vella se ha organizado de manera consuetudinaria. Tal y como señala F. Martínez “Este riego no tiene ordenanzas escritas, rigiéndose por las costumbres inveteradas, entre las que figuran el reunirse en Junta general indefectiblemente todos los años el día de Todos Santos, 1º de noviembre, los propietarios presididos por el alcalde de Altea, sin previa convocatoria, pues, como de todos es sabida la

costumbre, no hay por qué andarse con citaciones. En esta reunión se nombra la Junta permanente, que componen el alcalde como presidente y cuatro vocales, que son los encargados de velar por la buena marcha de todo lo tocante al riego, y se subasta el cargo de acequiero, que es el encargado de cuidar las aguas para que cada uno las aproveche cuando le corresponda y en donde le convenga […]”.

En 1958 se le reconoce legalmente a la Comunidad de Regantes el uso y aprovechamiento de estas aguas y por Orden Ministerial de 8 de febrero de 1962 se aprueban las Ordenanzas y Reglamentos para el Sindicato y Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes de Altea la Vella. Actualmente la comunidad de regantes está constituida por 372 comuneros.

El uso de las aguas también es único para este riego en que el agua no esta adscrita a la tierra. El reparto de las aguas se divide en horas entre los propietarios. De tal modo que, con independencia de las tierras, la tanda dura 12 días y medio con un total de 300 horas que es el establecido en este sistema de riego. La Comunidad custodia el Libro de Riego en que figuran las propiedades de las 300 horas.

 Este sistema de reparto, posiblemente tenga su origen en que los gastos en las obras de reparación del azud y del primer tramo de acequia hasta el caserío de Altea la Vella, van a cargo de los propietarios de las horas. La construcción del nuevo azud se realizó en torno a 1884, aunque posteriormente ha sufrido más reformas tal y como se advierte en los distintos niveles de construcción de la pared, y a cambio de la colaboración de los propietarios de las tierras en las obras se establecería este sistema de reparto.

 

ANEXO - Riego del Motor de Altea la Vella

Con esta denominación se conoce a la infraestructura creada a finales de los años 60 del siglo XX para aumentar el caudal del riego de Altea la Vella. El riego de Altea la Vella se abastece de las aguas de la Sierra Bernia, pero ante la insuficiencia de estas aguas en períodos de escasez, desde finales de los años 60 recibe aportaciones del rio Algar desde el pozo de Mosmai a través de un sistema de tuberías. Este moderno sistema es conocido como Reg del Motor y los usuarios pagan por anegada el uso de sus aguas.

En 1964 la Comunidad de Regantes encargó la elaboración de un proyecto de captación, elevación y conducción de agua para aumentar el caudal de riego y ampliar zonas regables en Mosmai, el Riquet y Sogai.

En 1967 la confederación Hidrográfica de Júcar autorizó la ejecución del proyecto. Se realizó un pozo en la partida de Mosmai. Este pozo capta las aguas a través de una galería en el río Algar. A través de una tubería y por medio de un motor se eleva el agua a una colina cercana donde adquiere cota y la conduce hasta la Foia de Ballester donde está la división de la tubería y la antigua balsa reguladora.

Desde ese punto la tubería salva las distintas cotas hasta atravesar el barranco de les Cases y conectar con la red del riego de Altea la Vella y la tubería que va a la Morería, en las inmediaciones del azud a la salida del tramo en galería del inicio del riego. A lo largo de este

recorrido nacen otras tuberías que llevan el agua a las acequias de Mosmai, Riquet y Sogai. Junto a la primera balsa en la Foia, en 1986, se construyó una gran balsa que recibe agua del pozo por una tubería. Actualmente el motor y el módulo de regulación se encuentran junto al pozo de Mosmai. A finales de los años 90 se instaló una nueva tubería.

Documentación

Respecto de la documentación que custodia la comunidad de regantes en su sede del Centro Cultural de Altea la Vella (Carretera Callosa, s/n), se ha podido constatar la existencia de dos Libros de Actas con información desde 1962 y un Libro Padrón de propietarios con datos desde 1942.

Cartografía:

Es de interés el plano que con el equívoco nombre de "Terme de Callosa, Alacant", nos presenta Alfonso Faus en su libro "Mapistes. cartografía i agrimensura a la València del segle XVIII", València 1995 -Archivo de Orgaz, Avila-. Un plano fechado en 1732 que nos da una imagen de gran interés, no solo del Río de Guadalest - Algar y sus sistemas hidráulicos anexos en esa época, donde vemos que el Reg d´Altea la Vella y sus sistema de acequias tiene un trazado algo idealizado que parece tener origen distinto a la Font del Garroferet, quizás la Font de l´Alhama y que discurre en paralelo al río, del que no toma agua hasta llegar a las tierras de Cap Negret.

Bibliografía:

- COMUNIDAD DE REGANTES ALTEA LA VELLA Ordenanzas y Reglamentos para el Sindicato y Jurado de Riegos. Altea: Comunidad de Regantes, 1962.

- COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PILA Y CAP NEGRET Ordenanzas y Reglamentos para el Sindicato y Jurado de Riegos. Altea: Comunidad de Regantes, 1967.

- M. DEL REY, J. MARTÍNEZ Y P. SOLER. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Altea, 2013.

- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea: Revista Altea, 1983.

- MARTÍNEZ I MARTÍNEZ, F. El derecho consuetudinario en Altea, Villa del Reino de Valencia. Altea: Aitana, 1983.

- ORTS, P. M. y J. PASTOR Carta Pobla d’Altea. Altea: Art Lanuza, 1988.

- RIERA, M. y J.V. MARTÍN Santa Bárbara del Cascall, 1759-2009: records d’un poble. Altea: Lanuza

viernes, 10 de diciembre de 2021

Cartografía francesa de las tierras valencianas y batimetrías de la costa alteana, por Miguel del Rey

 Planos y batimetrías francesas en la cartografía valenciana y en el mar alteano*

 * Entresacado del libro "Paseando por las alteas" Miguel del Rey, 2016. Mi agradecimiento a la información cartográfica original facilitada por la Fundación Luis Gimenez Lorente

 Les Estats de la Corone d'Aragon" N S d'Abberville, París 1653. Arch FGLl.  Detalle de La Marina. Arc FGL

La Escuela Francesa de cartografía aporta mapas terrestres muy detallados, tanto de la península ibérica, como de las tierras de la Corona de Aragón y el reino de Valencia, aunque en ocasiones es muy dispar en la ubicación o señalamiento de las distintas poblaciones, en concreto en la comarca de la Marina. Por ejemplo el primero de ellos, de los que tenemos constancia e información reproducible es el plano “Les Estats de la Corone d’Aragon” de 1653, firmado por N. S. d’Abberville, donde en concreto no existe referencia a Altea, pues sus 50 años de vida no le han permitido ser referenciada en la cartografía europea como núcleo de población estable. Si en cambio hay referencia del lugar, como del rio de Altea, bien posicionado y denominado. En cambio, en el plano del mismo autor,  de 1701, se incluye Altea a la manera clásica de las copias de los planos flamencos, ubicándola al norte del río con Bellaguarda al sur del mismo.

 

"L'Espagne" Guillermo de l'Isle. Paris 1701. Detalle de La Marina. Arc FGL

Encontramos al inicio del siglo XVIII, un interés particular en la cartografía francesa por España y a la vez por el territorio valenciano; así, podemos ver los planos de "L'Espagne" de Guillermo de L'isle fechado en Paris en 1701, en el cual la parte central de la comarca de La Marina esta poco definida, solo al norte Xàbea y ya el marquesado de Denia, mientras que al sur Altea, "Benidrom" y "Villa Ioyosa" están reseñadas, aunque Altea, quizás influenciado el autor por los planos flamencos, sigue al norte del río, por cierto con un cauce muy bien detallado.

“Royaumes de Valencia et de Murcie” de Nicolás de Fer, 1709.   Detalle de La Marina. Arc FGL

El territorio valenciano tiene su cartografía particular en la escuela francesa, como vemos en los planos de “Royaumes de Valencia et de Murcie” de Nicolás de Fer, fechado en 1709, 

"Carte du Royaume de Valencia", Paris 1760. Jean Beaurain. FGL

De nuevo el territorio del reino de Valencia es objeto de un detallado plano o en la  "Carte du Royaume de Valencia" Paris 1760 firmado por Jean Beaurain“ donde la información es completísima, muy detallada y con referencias a todos los pueblos de reino, en espacial el detalle del entorno de la ciudad de Valencia es de remarcar. En ambos planos hay que señalar que si bien Altea está reflejada, esta se sitúa a la vieja usanza de los planos flamencos, al norte del río, Bellaguarda al sur y hay referencias muy fuertes al castillo de Cap Negret y al río Algar o "de Altea".

El plano de denominado "Carte de Royaume de Murcia, Partie des...” de CH. A. Jaillot. París, 1781, sigue los mismos derroteros, cartografía muy detallada, atendiendo al interés borbónico por los reinos francés y español. En este caso con un énfasis en los elementos defensivos, atalayas, castillos y defensas de ciudades y territorio. 

Por su parte la Marina francesa incluye un plano denominado , copia literal del plano denominado “Plano de la Rada y Surgidero de Altea” de la Dirección de Hidrografía, fechado en Madrid en 1813. Es un plano muy bien trazado, donde destacan el grafismo de las playas y la voluntad de dibujar el caserío de la villa de Altea en planta, así como el río Algar, al cual se le da un valor particular. Las torres Bombarda y el castillo de Cap Negret se marcan claramente en el plano. La batimetría es muy completa con líneas bien trazadas.. Los franceses lo incluyen en el Boletín de la Sociedad Geográfica francesa.

“Plano de la Rada y Surgidero de Altea” de la Dirección de Hidrografía, fechado en Madrid en 1813

Mouillage d’Altea” Paris 1826

Una copia muy bien elaborada se publica en Francia unos años más tarde por el “Service Hydrographique de la Marine”, con el nombre de “Mouillages d’Altea et de Calpe”, -d’après les plans espagnols levés en 1876- Paris, 1886, con la referencia “Mer Méditerranée: côte est d’Espagne: 4136/ E. Gérin fils; ecrit par Er. Dumas Vorzet. En él se indica la procedencia española con un dato complementario, la fecha de las tomas -1876- y una serie de referencias de coordenadas. Se diferencia del original español por incorporar en el mismo plano las ensenadas de Altea y Calp, ignorando siempre la emergencia de Toix

“Mouillages d’Altea et de Calpe”, -d’après les plans espagnols levés en 1876- Paris, 1886miércoles, 17 de noviembre de 2021

El callejero renacentista de la Vila de Altea, por Miguel del Rey

 El callejero renacentista de la Vila de Altea*

* Plano y textos entresacados del libro “Paseando por las alteas” Miguel del Rey, Valencia 2016.

Parcelario de la Vila de Altea. En amarillo callejero, en azul edificios faltantes, en verde casas-muro sobre la muralla, en rojo castillo y antigua iglesia, hoy desaparecidos. 

La condición de la villa de Altea como la única ciudadela de nueva planta de época renacentista en el mediterráneo español, es una cuestión poco conocida y menos aún valorada por propios y extraños. Se trata pues una planta perfecta de nueva ciudad que se ha conservado intacta en su planta y trazado de calles, con parte de su muralla; por cierto, cada día más castigada y desprotegida, a pesar de que tuvo que ser la ciudadanía quien solicitara su protección a Consellería; protección que aún no ha hecho efectivo el ayuntamiento con el necesario Plan Especial de Protección que marca la ley tras la aprobación del BIC de la Muralla.

Pero al menos tenemos un trazado de calles renacentistas muy bien conservado, limitado por los restos de la muralla en algunos puntos, al norte y este de la traza de la nueva ciudad del siglo XVII.  

Un trazado compuesto por calles paralelas en dirección noreste-sudoeste definidas a partir del trazado de la calle Mayor, que une el Portal Vell con la plaza de la iglesia. Las calles del interior de la fortaleza se conservan en la actualidad con su trazado inalterado, solo la toponimia ha cambiado. En su tiempo se llamaban: carrer Major, d´Enmig y de Baix, o Fondo en este caso, más una cuarta llamada carrer del Forn. A ellas hay que añadir las perimetrales de este a oeste: carrer de la Senyoria, bordeando interiormente el lienzo septentrional, carrer de la Carnisseria o de la Escuela –hoy de Santa Bárbara- y entre ambas el carrer del Garroferet y el de Jesús.

Estructura que se conserva en la actualidad, salvo dos edificios derribados, el de las Torres y el desafortunado vacío de la Plaza de la Iglesia, que rompe la estructura histórica del recinto, y que necesita de una reinterpretación que permita cerrar espacialmente la plaza dejando en cualquier caso paso inferior al actual mirador.

domingo, 31 de octubre de 2021

El Bar Museo Las Vegas en Altea- Paisajes perdidos, por Miguel del Rey

El Bar la Vegas. Un paisaje perdido*

* Publicado en el libro "Paseando por las Alteas", Valencia 2016. M. del Rey

El bar Las Vegas fue, junto al bar Terraza, uno de los primeros establecimientos que se abren en Altea a finales de los años 50, rayando los 60, con una nueva manera de entender la hostelería. Un bar de tapas, un bar de vermut, un bar de copas, pero con cócteles particulares y entendiendo que una nueva clientela está presente en la economía alteana: los turistas.

Un grupo de amigos en el bar Las Vegas. Foto gentileza de L. Fuster

Sus clientes marcan un carácter que Pepe Hortelano supo potenciar perfectamente para su negocio: Las Vegas, por su nombre es un referente en sí de modernidad; con ello pretendía atraer a la bohemia artística que por aquellos años vio en Altea un lugar propio, adecuado a su manera de vivir, un lugar que ofrecía algo particularmente interesante: un paisaje y unas formas, unido a una manera de entender la vida, lo cual fascinó a una élite de pintores y artistas nacionales y junto a ellos, a sus colegas centro y noreuropeos, personajes muy diversos y tan carismáticos como Rita Hayworth o Ernest Hemingway.

        Mural de Benjamín Palencia pintado en las paredes del bar Las Vegas

Don José María Planelles, ese inolvidable alcalde moderno de aquella Altea postfranquista, nos cuenta en su precioso libro “Benjamín Palencia y Nosotros”, Alicante 1963, como se gestó este “Bar Museo Las Vegas” y de que manera se aproximó a estos personajes, con su “cen quiu veri moch”, y “cómo a cambio de un buen resopón a base de huevos fritos y buen vino tinto, un grupo de pintores empezó a pintar unos frescos en sus paredes. Allí el sueco Bengt Ellis, con el torso desnudo, pintaba personajes del mar, Sum Miller insistía en sus burros, Mike Trompe pintaba mujeres enlutadas...“.

Benjamin Palencia y José María Planelles en el bar Las Vegas

Una preciosa referencia a este paradigmático bar fue la loa del entrañable don José María a la “nikolasca”(1), la bebida insignia de Las Vegas. la construye a partir de una conversación que presenció entre Pepe Hortelano y Benjamín Palencia, dos buenos amigos:

         - Bueno, vamos a ver qué es eso (dice el pintor).

Pepe corta sendas rodajas de limón, les pone un terrón de azúcar encima, y las espolvorea con café molido. Al lado una copa de coñac, y le contesta:

       - Nos comemos el limón con el azúcar y el café, y nos bebemos los coñacs. ¡Nikolasca! Delicioso...”


viernes, 15 de octubre de 2021

El paisaje dels Quatre Cantons en Altea, entre 1890-1970. Por Miguel del Rey

 EL PAISAJE PERDIDO DE UNA SINGULAR ENCRUCIJADA*

* Publicado en el libro “Paseando por las alteas”, M del Rey, 2016

Quatre Cantons- Foto de Hnos Galiana  Casa Soler, postal n 20. Finales de la década de 1950. Colección MdR

Els Quatre Cantons fue el centro del pueblo cuando éste decididamente trasladó, hacia los finales del siglo XIX, su centro neurálgico a la parte baja,  abandonando casi a su suerte la antigua Vila, la fortaleza que fue el origen de esta nueva Altea. La plaza del Convento, plaza de la República en otros tiempos, albergó el poder político y el judicial; incluso la propia iglesia del convento tomó cierto protagonismo como templo de una burguesía asentada en la costera de Moncau y la actual calle Conde de Altea, junto a las clases populares que seguían asentadas en la parte sur, en el arrabal del Mar y la calle Canalejas de la época. En sus inmediaciones se ubicaron el mercado y los mejores comercios, como la Casa Soler -el Marinero, con su policromía y sus formas tradicionales- la elegante casa de Andrés el Puso, con su amplia tienda de ultramarnos, junto a los casinos principales del pueblo, el de Peparra, donde desde finales del S. XIX se reunían las fuerzas liberales, el de Jaumet y el Casino de Canasta

Vista de la calle del Mar y els Quatre Cantons en el primer tercio del s. XX. Publicada en “Colección 1896-1955". L. Fuster y otros.

La plaza y la Costera de Moncau, con sus distintos nombres a lo largo del tiempo, fueron la puerta de acceso a la parte alta del pueblo, por donde pasaban las recuas de “matxos i burres” para subir los carros con alga a los corrales y los campos, calle donde ya dijimos, se asentó la burguesía a finales del siglo XIX e inicios del XX con algunos edificios de cierto interés, hoy desaparecidos; tan solo restan, el pequeño grupo que envuelve a la iglesia del San Francisco. Desaparecieron las casas del Sabater, de Asensio, la Casa Aynat, que fue ocupada por la boca de la nueva Avenida. Casas que creaban un sólido frontis urbano, compacto y con un lenguaje unitario de cierto interés, frente a las cuales se levantaba el airoso edificio de la familia Calvo, con su elegante escalera, su huerto posterior y la bien equipada tienda de ultramarínos de El Puso

            Calle Alférez Beneyto y casas de la Placeta, con el Convento y la casa de Diego el Sabater. Colección L.F.

La placeta conservó su sabor hasta mediados de los años 1980, cuando tras el derribo del convento, la piqueta acabó de manera inclemente con el paño de casas que con él se alineaban, dejando un vacío que aún hoy sufrimos. Con ello desaparecieron los bares característicos de mediados del siglo XX, como ya hemos indicado; desaparecieron el famoso bar Lledó, el Internacional en su primera ubicación, el Moderno, más tarde llamado Capri. Todos fueron poco a poco desapareciendo tras su momento álgido en los años 60 y 70 del 1900.

Esquina de la Placeta del Convent con Conde de Altea. Ediciones de Casa Soler, sobre la década de 1960. Colección MdR

La calle del Mar, llamada de Canalejas, o más tarde del Generalísimo, fue una de las principales calles que confluían en la placeta. De ella podemos señalar el trazado rectilíneo, potente, que alargó el pueblo hacia la Estación, donde se construyeron algunas casas que conservan el sabor tradicional del antiguo caserío; son reflejo de aquellas casas de ajustadas dimensiones que se construyeron ajustadas entre la playa y la carretera nacional desde los últimos años del siglo XIX, y que tomaron empuje tras la construcción de la Estación en 1914. Su interés, está tanto en sus formas y elementos de arquitectura, como en la escala urbana que crean y conservan, lamentablemente rota por la presencia de arquitecturas en exceso especulativas que destruyen el perfil del antiguo arrabal de San Pedro. De su arquitectura podemos distinguir su gusto popular con atractivas balconadas, rejería, aleros, composiciones de fachada y en algunos casos el acabado pintoresco de sus fachadas al mar.

 

  Calle Alférez Beneyto, hoy Moncau,, en lateral derecha fachada parcial de la antigua casa Aynat. más abajo las casas de Carmen Asensia, las Galanas, etc. Foto Hnos. Galiana. Gentileza de V. Sellés.

Mención especial hay que hacer de las imágenes que se conservan de esta calle los años primeros y centrales del siglo XX, fotos realizadas desde el sur y desde el norte. Se puede distinguir la fotografía de los Hnos. Galiana para la Casa Soler, con la vista en primer plano de un taxi de la época, el antiguo Ford del Pelut, en el que este autor tantos viajes realizó en su niñez entre Altea y una masía de Altea la Vella. Entre los bancos y banquetas del automóvil, cabíamos una familia amplia, y esperábamos los domingos a las 10,30 en la masía para ir a misa de once al Convento. La luz y la vida que refleja la foto la convierten en una de las instantáneas más logradas de la fotografía alteana de todos los tiempos, capaz de hacer revivir un lugar y un ambiente. Hay que señalar el interés de las arquitecturas perdidas en torno a la Placeta y la calle Alférez Beneyto, hoy Montcau, cuyos edificios definían un interesante entorno urbano.

 

 


sábado, 2 de octubre de 2021

El Portal Nou de la Murada d'Altea. Per Miguel del Rey

PORTAL NOU. Carrer Fondo. Parte alta del centro histórico de Altea  1743- Restauración, Miguel del Rey, Arq. 2013

*Publicado en el libro “Paseando por las alteas” Valencia 2016- M del Rey


El Portal Nou Restaurado. Parte interior de la muralla. 2013. Foto MdR

(Cast) El Portal Nou se abrió sobre el lienzo de la muralla de Levante de la fortaleza de Altea en el año 1743 para facilitar el acceso desde el populoso arrabal del Mar, una zona densamente poblada de pescadores y marineros que a través de empinadas cuestas accedían a la villa fortificada. Se abrió unos pocos años después del levantamiento del plano de Francisco Ricaud (1740), pues en él no consta. Se trataba de una puerta de trazas clasicistas, con un arco de amplias dovelas sobre un lienzo revestido de piedra de las canteras de Les Rotes o Bellaguarda, dispuesto en piezas de buena dimensión y junta horizontal; piezas de las que quedan restos, como podemos ver en la imagen última de este capítulo. La anchura del lienzo sobre el que se construyó la puerta no sobrepasaba en exceso al propio arco, como podemos ver por los restos existentes sobre el muro. La sección de la muralla se abocinaba y se acababa en sillería, cubriendo el vano con bóveda, sobresaliendo de este sistema las jambas de la puerta en la parte externa de la muralla. El vano posterior que daba paso a la calle Honda, tras pasar el edificio superior, se resolvía con un arco carpanel. Una pequeña dilatación del viario permitía el giro de carruajes

Tras el derribo del castillo y del baluarte de la Casa del Comú, a mediados del siglo XIX, ya obsoleta la muralla, se abrieron huecos sobre ella desde las casas, expoliando sillares y fábricas de los baluartes y de la propia puerta, arrasando su arquitectura y borrando prácticamente las huellas de esta elegante puerta.  En su lugar se construyó un arco abovedado sin pretensiones y de mala factura, permitiendo la apertura de vanos de la planta superior sobre las propias dovelas de puerta, como podemos ver en la imagen de 1894 que acompaña al texto. La puerta tuvo hasta 2013 una mala vejez con muros y acabados de poca calidad que ocultaban los restos de la sillería que allí se encontraban. Se había perdido completamente la memoria gráfica de este portal y de su arquitectura, no encontrándose documento alguno que lo describiera, quedando tan solo restos de las trazas, de las fábricas y de la materia que la construían. Una dudosa reconstrucción del edificio que ocupa este espacio de la muralla no ayudó en absoluto a una puesta en valor, todo lo contrario, destruyó parte de los muros de sillería e invadió con una ventana y un voladizo -hoy eliminado- parte del espacio de la arquitectura original de la puerta.

Vista del Portal Nou sobre 1960 en estado de absoluto abandono, foto de Lisard Arlandis. Vistas de Altea, serie 3ª. ed Aitana. Colección MdR

A partir de los restos, de las huellas, de los sillares encontrados, se ha conseguido conocer como era y restaurar gran parte del portal, conduciéndolo a su forma original y recuperando casi completamente los muros interiores del portal que enmarcan el espesor de la muralla, además de los quicios de esta puerta de la muralla, recuperando incluso en la sillería el espacio faltante donde se alojaría la antigua pieza de ensamblaje del quicio con la puerta; en su lugar se ha colocado una madera atendiendo a las dimensiones originales del gozne de la puerta. La reintegración parcial del arco dieciochesco se ha dispuesto con la construcción de tres dovelas de piedra arenisca similar a las originales, de iguales dimensiones, que marcan el arranque del arco y llegan hasta el trasdós del arco original. A partir de ellas el arco se construye con la dimensión adecuada pero con unas nuevas dovelas más pequeñas que las originales que permiten pasar el arco bajo el vano de la ventana existente. Estas piedras son distintas, de caliza gris pardo proveniente de una antigua cantera de la sierra de Bèrnia. Todo ello nos permite una imagen clara de cómo fue en origen, de cuáles fueron sus dimensiones y de qué inclinación tenía el talud del cuerpo inferior de la muralla renacentista.

Planos del Proyecto de Restauración, planos del autor. MdR

Respecto al muro posterior que abre fachada a la calle Honda, se han encontrado los sillares que marcaban el ancho del paso del antiguo arco existente; sillares de piedra arenisca unos y caliza otros. Sobre ellos existía, en el momento de la restauración, una fábrica de obra incierta degollada a unos 40 cm por encima del arco al construir la estructura de la casa que se levantó sobre el portal hace unos 10 años, quedando suelto este fragmento de muro que incluía el arco carpanel, el cual se ha reconstruido, manteniendo la forma y la memoria histórica en este espacio.

 

Portal Nou, apertura al carrer Fondo, 2013. Foto MdR

La oba fue realizada entre julio y agosto de 2013 por la empresa de José Ripoll bajo la dirección del arquitecto que suscribe el libro, la atención del arqueólogo Jaume Martínez, a instancias del Ayuntamiento de Altea y ajustándose a mínimos presupuestarios que marcan necesariamente la obra de restauración.

 

El Portal Nou. Vista nocturna. Foto MdR

(Val) LA RESTAURACIÓ DEL PORTAL NOU D'ALTEA. Miguel del Rey Aynat

Al llarg dels mesos de juliol i agost de 2013 es van realitzar per part de l'Ajuntament d'Altea les obres de recuperació i restauració realitzades per l'Empresa de José Ripoll baix la direcció de l'arquitecte Miguel del Rey, amb la supervisió arqueològica de D. Jaume Martínez.

Vista del frontis del arco del portal con tres sillares repuestos similares a la huella de los existentes, más los restos de las fábricas de sillería existentes. El resto del arco es de nueva traza conservando las dimensiones pero distinguiéndose de los sillares de origen. El arco posterior es un carpanel similar al original de 1743. Foto MdR

Les obres es van centrar en la recuperació de les restes originals de la porta oberta a 1743 sobre la muralla de Llevant per facilitar la connexió de la Vila amb el populós raval de Sant Pere o de Peixcadors. Es va observar l'existència de carreus sota la porta que ha estat configurant el portal des de mitjans del segle XIX, possiblement des de la desaparició de la muralla i la desaparició de la major part del cadirat que construïa la porta, restes de la qual es poden veure en alguns edificis propers al lloc o als murs dels aterrassaments de la glorieta propera. De la mateixa manera es va observar en la part esquerra de la porta l'empremta dels carreus i de les dovelles desapareguts, definint un fragment de l'extradós de l'arc original de la porta del segle XVIII, la qual cosa ens va donar un suport excepcional per poder conèixer les dimensions i la forma d'aquestes peces que construïen una porta neoclàssica.

Amb aquestes dades es va abordar la restauració del Portal, l'eliminació de la  configuració que ocultava les restes originals i es va eliminar algun element que envaïa l'escena de la porta, el qual encara no permet la completa percepció de l'arc, es tracta de la balconada superior, obert a mitjan segle XIX com a finestra enrasada a façana i que després d'una desafortunada intervenció sobre aquest edifici va construir un voladís que no permetia restauració alguna.

Les fàbriques originals van patir  molt en aquests cent cinquanta anys, a més de l'espoli del cadirat, es van enfrontar a la construcció d'un nou arc que resolgués la capacitat portant de l'arc desaparegut, per la qual cosa es va construir un arc de profunditat capaç de suportar el ample del mur de la muralla en pedra calcària de Les Quintanes conformat per diverses rosques d'estretes dovelles,  biax el qual van quedar ocults els carreus originals que conformaven els murs inters originals del Portal i que ara hem recuperat. L'estructura de formigó de la casa que sobre ell hi es va construir de nou sense atendre a les restes de carreus existents.

Sobre la intervenció cal assenyalar que es va reconstruir de l'arc posterior que obri al Carrer Fondo, per a això s'han realitzar unes cates on en què es van trobar els carreus que marcaven l'ample del pas de l'antic arc; carreus de pedra sorrenca uns i de calcària altres, havent-se deixat al seu lloc aquests carreus per marcar la dimensió original de l'obertura. Donada la mala factura de l'arc i la seua inestabilitat estructural, i no és un element protegit en si, es va determinar la demolició, havent-se construït una rèplica exacta del mateix de manera que es va garantir l'estabilitat de l'obra, en ser un pas molt transitat, mantenint la forma i la memòria històrica en aquest espai.

A l'entorn de l'arc del Portal Nou es va eliminar la volada en formigó del balcó superior que a més d'afectar a la percepció del Portal, impossibilitava la construcció de l'arc amb les dimensions de les dovelles originals, ni de cap mesura. Després d'aquesta operació es van picar i sanejar els murs immediats a l'arc, deixant vistes les petjades dels carreus originals, així com la presència dels nous pilars de formigó de la nova estructura de la casa superior.

La reintegració volumètrica parcial de l'arc del segle divuit s'ha disposat amb la construcció de tres dovelles de marès similar a les originals, d'iguals dimensions, que marquen l'arrencada de l'arc i acaben sobre el trasdós de l'arc original. A partir d'elles l'arc es construeix amb l'amplada adequada però amb unes noves dovelles que permeten passar  baix la finestra existent. Aquestes pedres són diferents, són calcària de color gris bru provinent d'una antiga pedrera de la serra de Bèrnia.

Els murs sobre els quals s‘alça l'arc mantenen el tarús original, igual que el mateix arc,  el de la muralla renaixentista. Aquests s'han construït amb maçoneria calcària a partir de les pedres sobrants de l'antic arc; lluin-se amb un morter bastard de calç, limitant la intervenció per un enfonsat de 15 mm que emmarca l'àmbit d'intervenció. A l'interior de l'arc s'ha disposat a la part superior una volta reglada que configura la part superior del portal.

S'ha practicat una neteja de paraments de pedra; neteja manual amb raspall i esponja, sanejat de carreus, picat de morters i la seua substitució per morters bastards de calç i ciment amb sorres de riu que li donen color. Tot això mitjançant raspall suau o, si s'escau la projecció en sec, amb equip de raig de silicat d'alumini granulat (sense sílice lliure ia baixa pressió (0.2 - 1.5 bar) i amb un angle de 45º o inferior, per a posterior reintegració volumètrica amb morters petris específics de restauració tipus PARROT o similar, d'alta resistència i similar acabat a la pedra existent en l'actualitat, per a més tard sanejar i rejuntar les seues juntes amb morter de calç lleugerament acolorit amb pigments o terres naturals, i tonificant les pedres que es han reposat en els espais que falten.

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Parque y edificios rurales en Villa Gadea. Altea, Por Miguel del Rey

 PARQUE Y EDIFICIOS RURALES EN VILLA GADEA*   1888-1980

Eclecticismo. Autor: José J. Camaña y Laymón, Arq.

Fotos del torreón. Colección Luis Fuster ( L.F.)

Varias son las arquitecturas que se han perdido en lo que fue la finca de Gadea aquella que se levantó por los años de 1888 sobre una antigua explotación agraria. Han desaparecido las propias arquitecturas rurales, las anteriores a esta época y las que se construyeron en este momento para completar lo que nunca dejó de ser una finca agraria, en la que Don Vicente Gadea Orozco construyó su espléndida Villa. Es de reseñar la desaparición del parque que rodeaba la villa, un parque con jardines, zonas boscosas y elementos de particular interés como el lago y su torreta. De todo aquello solo quedan imágenes de buenos fotógrafos comerciales que en los años 30 del siglo XX fotografiaron Altea y vendieron sus producciones en aquellas colecciones que se encontraban en Casa Soler, como la imagen firmada por Oriol, para la Casa Soler, denominada “La Olla, vista panorámica”. A ello se unen las imágenes de algunas colecciones privadas, la del alteano Don Luis Fuster y la de los valencianos Don Jesús Huguet y Don Andrés Martínez, que gentilmente nos ha proporcionado sus fotografías, junto a ellos, hay que valorar el tratamiento del amigo Vicent Sevila, que nos ofrece coloreada de manera muy realista una de las fotos de la colección de Jesús Huguet.

 

Detalle de la fotografía “La Olla, Vista Panorámica”. Foto de la serie Altea-4 de Orion para la Casa Soler, sobre 1931. Colección MdR

La casa rural se puede ver sobre el pequeño promontorio al norte de la villa y frente al mar es una casa de dos crujías y dos plantas, cubierta a dos aguas, dispuesta en perpendicular al mar, con un patio posterior cerrado por tres lados y abierto hacia la playa. Su disposición y sus fábricas indican que la casa es previa a esta intervención de Don Vicente Gadea en la década de 1880. Tras la casa rural encontramos una pieza de particular interés, algo desligada del conjunto arquitectónico principal: es la almazara, una arquitectura prismática cubierta a cuatro aguas con teja plana marsellesa o alicantina, una pieza que recuerdo, tras una visita de hace muchos años a sus ruinas. Me sorprendió el vástago central, de madera cilíndrica, el “arbre” esbelto y solidario en este caso a la muela, una pieza capaz de girar con las grandes piedras, acabada superiormente con un refuerzo de hierro y un machihembrado que permitía, a la vez que el giro, soportar la carga de toda la cubierta, estabilizada la estructura por medio de cuatro vigas que atracaban en cada una de las cuatro esquinas de los muros. Una arquitectura que utilizaba la tecnología propia de la molinería clásica. A esta pieza tan sólo le faltaba la firma de Don José J. Camaña y Laymón, el arquitecto de la villa.

 

Foto de autor desconocido, de la colección Jesús Huguet coloreada por Vicent Sevila. Gentileza de Vicent Sevila

Otra de las arquitecturas ausentes es el lago situado ya en el extremo noroeste de la finca, junto a la carretera y separado de ella por la potente línea de cipreses que bordeaba la propiedad. La gran alberca que almacenaba el agua de la hoy perdida Fonteta de Gadea. Un lago artificioso de formas caprichosas y curvilíneas, poco “natural” en su materialización, de cajón profundo y muros de fábrica de gran sección, con solados perimetrales que lo alejaban de un pintoresquismo al que deseaba vincularse con su torreón casticista, a la manera de zigurat, que permitía subir hasta un miramar desde el cual se divisaba el parque, la villa y al fondo el mar. Una intervención a medio camino entre la folie barroca y el pintoresquismo ya imperante en las intervenciones paisajísticas del momento.

 

Vista del lago con el torreón al fondo. Colección Luis Fuster (L.F.)

La pérdida de este conjunto vinculado necesariamente a la villa ha sido uno de los peores atentados al patrimonio alteano y valenciano en general, devastado por una “urbanización” que sin aportar nada, no supo sacar valor a lo existente.

 * Publicado en el libro “Paseando por las alteas” Miguel del Rey, Val 2016.

sábado, 28 de agosto de 2021

El paisaje de posguerra en Altea - 1939-1960, por Miguel del Rey

Traumas y esperanzas de una sociedad confusa. Por Muguel del Rey.*                                        *Publicado en el libro "Paseando por las alteas" Val 2016 M. del Rey

Entrada de las tropas italianas en Altea tras la guerra. Colección L.F.

El paisaje social de la posguerra en Altea se prolonga hasta entrados los años 60. En parte ha sido un momento complejo, en muchos casos rechazado en el imaginario colectivo, con afectos y desafectos. 


Escenas y hechos que marcaron un largo y en ocasiones inacabable episodio jalonado de hitos más o menos ajenos, que se repetían cada 20 de Noviembre con las chaquetas blancas y fajines bicolores rojo y negro, propios de aquella dictadura blanda en que se convirtió el franquismo a partir de los años 55-60, los años en los que este autor tiene recuerdos conscientes de una realidad que en nuestro pueblo no fue todo lo dura que se manifestó en otras tierras de la península e islas españolas. 


Escultura conmemorativa de los 25 Años de Paz, autor: Víctor de los Ríos. Plaza del Convent en 1964. Revista Altea

La literatura nos ha recordado las escenas, las imágenes e incluso los sonidos de aquella etapa, que si bien quizás no se le puede aplicar en Altea la condición fascista en todo su sentido, si participó de su iconografía y liturgia. Libros como La Placeta del Convent de nuestro amigo y prologuista Joaquín Rico nos han recordado o contado en todo su dramatismo, libros que nos hablan de aquellos camiones que en la noche pasaban por la carretera y que tan bien plasma el libro “… ese ruido nocturno, oscuro, expectante, desconocido... aterrador”.

  

Portada del periódico ABC del 24- II-1972. Fragmento

Las imágenes de la época son verdaderamente curiosas y muestran una situación casi indescriptible como la que podemos ver en las mujeres con ropajes negros y pañuelos en la cabeza, junto a niños asistiendo con algarabía a la entrada de las tropas italianas en Altea, o más tarde los niños y adolescentes vistiendo, o sin vestir, el uniforme de la OJE para acceder a las vetustas dependencias municipales donde reunirse y, entre juego y juego propio de su edad, recibir en ocasiones clases de “Formación del Espíritu Nacional”. Todo ello se enmarca en el sueño de un pasado que se fue y al que no se le espera.

Culto a las banderas del Régimen en la inauguración del nuevo edificio del Ayuntamiento de Altea- Foto Revista Altea

Altea es una sociedad que vive en primera persona los efectos de la II Guerra Mundial, donde aviones ingleses bombardean submarinos alemanes en nuestras aguas, sobre las que más tarde aparecen los cuerpos de unos marinos, algunos de los cuales se entierran en nuestro cementerio en un funeral seguido por multitud de personas, como nos muestran las imágenes del momento. Una sociedad que se acerca a las playas de Cap Blanc para ver  el fuselaje de algún avión alemán con su terrorifíca esvástica en el timón de cola

Nota del XX Aniversario de la muerte de José Antonio. Revista Altea, años 70
Avión alemán en las playas alteanas. Colección Luis Fuster (L.F.)

Mientras quiere recuperar sus creencias, sus ritos, e intenta cicatrizar las heridas de una guerra donde aún hay juicios sumarísimos sobre los cuales algunas autoridades municipales intentan tratos de favor hacia personas significadas en la Guerra Civil. Es una época de autarquía, también de represión, que se transforma y recicla tras el drama sufrido y que poco a poco se acostumbra a la nueva realidad, primero a los bombones “bacci” que traen los italianos acuartelados en algunas casas alteanas, y por qué no decirlo, recibe pequeñas alegrías, como aquella lotería que en el año 1952 reparte ilusiones en el pueblo y celebran un heterogéneo grupo de ciudadanos frente a la Cruz de los Caídos, en el que estaba impertérrito aquel grito de ¡Presentes!; cruz que nos acompañó tantos años junto a las escaleras de  la balconada que presidía la Plaza del Convento.

 

El Gordo de 1952 en Altea!!!. Colección Luis Fuster. (L.F.)

A partir de los años 60 esta sociedad abraza el desarrollismo, más tarde la modernidad, asume que las formas estaban cambiando, la transformación social previa al cambio político... el turismo ayudó mucho a ello, aligeró moralidades, formas y ropajes. El desarrollo económico ayudó a desvestir al santo. Pero sorprende, al ojear los tomos de la Revista Altea, como siguen presentes en determinadas fechas -casi increíble hoy día- la sombra alargada y fina del franquismo. Una de las obras más importantes de este periodo fue la apertura de la avenida Jaume I, el ensanche urbano y la construcción del nuevo ayuntamiento, obra del arquitecto Sr. Sorolla Pons, un excelente edifico dentro del racionalismo crítico español; una línea del pensamiento arquitectónico al que se adscribieron brillantes arquitectos próximos al postfranquismo dentro de esa línea italo-española del controvertido binomio entre fascismo y modernidad que tuvo su reflejo en nuestro país. Una historia de ese lado oscuro, como tantas de esta época de nuestra historia, centradas en el maniqueísmo de la contienda civil.