martes, 29 de octubre de 2013

alqueria del Rocatí- València, por Miguel del ReyAlqueria del Rocatí- Foto Miguel del Rey

L'antiga alqueria de Rocatí ens mostra com va ser l'arquitectura d'una explotació agrària de possiblement finals del Sis-cents en la part Sud de l'Horta de València . Restes de les seues fàbriques construïdes en tàpia real i buits sobreposats al XVIII, ens parlen d'un edifici que es perd en el temps .
Els espais de l'alqueria, la disposició dels volums, proporciona una informació excel · lent sobre la manera d' habitar aquestes cases senyorials valencianes, que s'han anat adaptant a diferents usos en el temps , conservant els seus volums construïts i compartimentant de maneres diferents l'espai intern. En l'actualitat observem una forta compartimentació d'origen modern a la planta baixa del cos principal , possiblement al ser usat com a casa de colons , o cases llogades a camperols al llarg del S. XX. Mentre que en les plantes superiors conserva els espais en la seua configuració tradicional , possiblement de finals del Sis-cents.
L'alqueria del Rocatí s'estructura a partir de dos cossos articulats en EL, construïts per una crugia, coberts a un aigua amb ràfec horitzontal en façana , amb tres altures en el cos longitudinal i dues altures en el transversal, tot i que els nivells de buits són diferents, ja que hi ha andanes amb dobles nivells de fenestració , com en el cas del cos transversal. Un cos diferent s'articula de manera longitudinal a la porta d'entrada , es tracta d'un edifici annex , d'origen possiblement divuit, amb una façana reconstruïda en part en època més recent, possiblement a finals del S. XIX , atenent la solució de la porta d'accés actual , diferent de l'original.

Casa que possiblement fora de caseros o de l'administrador de la finca agrària. Astrets cossos en EL formen patis posteriors, el primer tancant els braços de la EL, el segon a la manera de pati tancat posterior envoltat de porxadas en algun dels seus costats .
L'habitatge principal, com en totes les grans cases del senyoriu valencià , es desenvolupa a la planta principal . Les plantes baixes, a més de situar l'accés, alberguen els habitatges de caseros i arrendataris de les terres . En el cas de l'alqueria del Rocatí aquests habitatges prenen una sistematització important a la planta baixa del cos longitudinal que obre llums al Sud. L'accés a la casa principal es desenvolupa a la confluència dels dos cossos en EL, a través d'una porta amb arc rebaixat, un vestíbul i un pas al pati a través d'un altre arc.
Des del vestíbul es passa a una escala en molinet que ens va repartint nivells d'accés als diferents cossos . Les sales principals es troben en el primer nivell del cos principal, on trobem també les alcoves , cuina , etc .
Una gran andana de dos nivells de buits se situa sobre el cos transversal, i una cambra sobre la planta noble del cos longitudinal.
La condició més interessant de l'alqueria del Rocatí serà precisament la seua estructuració espacial, la manera d'ubicar l'habitatge principal i els habitatges annexes dels arrendataris . És molt interessant la composició arquitectònica a partir d'esquemes molt senzills d'una crugia situats a EL, perpendicularment entre si , a la manera com veiem també l'alqueria de Pi Bell a Borbotó, encara que en aquell cas formant un pati tancat.
De l'alqueria original de la XVI ens queden les fàbriques i l'estructura espacial. De la configuració segle XVIII tenim la conformació de buits, tant en planta principal, com en planta baixa, on se situen els habitatges de les persones del servei i dels arrendataris dels terrenys .
Les plantes últimes , les " andanes " i "cambres " s'organitzen de manera particular . Les situades sobre el cos longitudinal , el més llarg , aquell que acull als habitatges dels arrendataris en planta baixa , situa en el seu últim nivell les "cambres " col · lectives amb accés directe des del pati posterior. La casa principal té la seua pròpia "andana " i se situa a la planta del cos lateral, accedint-se a ella a través de l'habitatge directament . L'estructura de la casa principal està molt deteriorada, hui cremada per la desidia i el vandalisme, de manera que és necessària una ràpida intervenció per no perdre aquesta alqueria, proposant una intervenció coherent que la mantingui com a exemple d'una manera d'entendre l'habitació i les relacions socials en l'última etapa de l' horta del "antic règim".


Lateral de la Alquería. Foto MdR


La antigua alquería del Rocatí nos muestra como fue la arquitectura de una explotación agraria de posiblemente finales del Seiscientos en la parte Sur de la Huerta de Valencia. Restos de sus fábricas construidas en tapia real y huecos sobrepuestos en el XVIII a las antiguas fábricas, nos hablan de un edificio que se pierde en el tiempo.
Los espacios de la alquería, la disposición de los volúmenes, proporciona una información excelente sobre la manera de habitar estas casas señoriales valencianas, que se han ido adaptando a distintos usos en el tiempo, conservando sus volúmenes construidos y compartimentando de maneras distintas el espacio interno. En la actualidad observamos una fuerte compartimentación de origen moderno en la planta baja del cuerpo principal, posiblemente al ser usado como casa de colonos, o casas alquiladas a campesinos a lo largo del S. XX. Mientras que en las plantas superiores conserva los espacios en su configuración tradicional, posiblemente de finales del Seiscientos.

La alquería del Rocatí se estructura a partir de dos cuerpos articulados en ELE, construidos por una crujía, cubiertos a un agua con alero horizontal en fachada, con tres alturas en el cuerpo longitudinal y dos alturas en el transversal, aunque los niveles de huecos son distintos, ya que existen andanas con dobles niveles de fenestración, como en el caso del cuerpo transversal. Un cuerpo distinto se articula de manera longitudinal a la puerta de entrada; se trata de un edificio anexo, de origen posiblemente dieciochesco, con una fachada reconstruida en parte en época más reciente, posiblemente a finales del S. XIX, atendiendo a la solución de la puerta de acceso actual, distinta de la original.
Casa que posiblemente fuera de caseros o del administrador de la finca agraria. Sendos cuerpos, los que forman ELE, y el último a que nos hemos referido, tienen patios posteriores, el primero cerrando los brazos de la ELE, el segundo a la manera de patio cerrado posterior rodeado de porxadas en alguno de sus lados.

La vivienda principal, como en todas las grandes casas del señorío valenciano, se desarrolla en la planta principal. Las plantas bajas, además de situar el acceso, albergan las viviendas de caseros y arrendatarios de las tierras. En el caso de la alquería del Rocatí estas viviendas toman una sistematización importante en la planta baja del cuerpo longitudinal que abre luces al Sur. El acceso a la casa principal se desarrolla en la confluencia de los dos cuerpos en ELE, a través una puerta con arco rebajado, un vestíbulo y un paso al patio a través de otro arco.

Desde el vestíbulo se pasa a una escalera en molinillo que nos va repartiendo niveles de acceso a los distintos cuerpos. Las salas principales se encuentran en el primer nivel del cuerpo principal, donde encontramos también las alcobas, cocina, etc.
Una gran andana de dos niveles de huecos se sitúa sobre el cuerpo transversal, y una cambra sobre la planta noble del cuerpo longitudinal.
La condición más interesante de la alquería del Rocatí será precisamente su estructuración espacial, la manera de ubicar la vivienda principal y las viviendas anexas de los arrendatarios. Es muy interesante la composición arquitectónica a partir de esquemas muy sencillos de una crujía situados en ELE, perpendicularmente entre sí, a la manera de como vemos también la alquería de Pino Hermoso en Borbotó, aunque en aquel caso formando un patio cerrado.

De la alquería original del XVI nos quedan las fábricas y la estructura espacial. De la configuración dieciochesca tenemos la conformación de huecos, tanto en planta principal, como en planta baja, donde se sitúan las viviendas de las personas del servicio y de los arrendatarios de los terrenos.

Las plantas últimas, las “andanas” y “cambras” se organizan de manera particular. Las situadas sobre el cuerpo longitudinal, el más largo, aquel que cobija a las viviendas de los arrendatarios en planta baja, sitúa en su último nivel las “cambras” colectivas con acceso directo desde el patio posterior. La casa principal tiene su propia “andana” y se sitúa en la última planta del cuerpo lateral, accediéndose a ella a través de la vivienda directamente. La estructura de la casa principal está muy deteriorada, hoy más aún tras un incendio producto de la desidia y la barbarie, de manera que es necesaria una rápida intervención para no perder esta alquería, proponiendo una intervención coherente que la mantenga como ejemplo de una manera de entender la habitación y las relaciones sociales en la última etapa de la huerta del “antiguo régimen”.