martes, 3 de septiembre de 2013

El Molí dels Frares - València


croquis de M. del Rey, tret del llibre "Arquitectura Rural Valenciana"


El molí està constituït per un conjunt ampli d'edificis d'èpoques molt diferents, entre els quals destaca el cos original, un edifici de dues crugies cobert a una aigua i d'origen tardo medieval, que al llarg del temps ha tingut grans transformacions , sent la mes important la que es pot centrar en el S. XVI, època a la qual corresponen les escenes de la batalla de Salses allà grafiades que es poden datar al segle XVII. Les parets són de maçoneria arrebossada amb petits detalls ornamentals classicistes. La coberta a una aigua unifica tot l'edifici definint-lo com un gran volum , al qual es adosarían petits cossos autònoms, un dels quals va haver de ser la sala de mòlta .

S'han localitzat les dependències d'accés i emmagatzematge , també l'habitatge, no existint hui el cos de queixal original del molí, ja que possiblement se situava sobre la sèquia i baix l'actual cos de nova planta situat a la part posterior de l'edifici original. Possiblement la seua arquitectura seria relativament autònoma , ja que l'edifici existent té la seua lògica constructiva i formal, pel que se suposa que aquest cos de queixal es configuraria com un cos adossat al que s'ha conservat al llarg del temps . L'edifici consta de dues crugia paral · leles a façana i cobertes a una aigua vessant a façana principal. Les línies de càrrega són pòrtics , distingint arcs apuntats en façana i arcs de mig punt al mur central , formant ambdós una estructura molt diàfana en origen, a la manera de llotja , que amb el temps ha anat tancant i formant plans més opacs .

La planta baixa estava dedicada possiblement a emmagatzematge i intercanvi comercial , mentre que la planta alta havia de tindre tant les dependències d'habitació del moliner , com altres espais d'emmagatzematge , és allà on es troben les pintures. Des d'aquestes estades altes s'abocaven directament el gra, la mòlta, etc., Sobre els vehicles o recipients per mitjà dels orificis encara existents practicats sobre el forjat. Caldria un estudi estratigràfic complementari a un aixecament molt detallat de l'edifici, per d'aquesta manera trobés l'estructura original i les restes dels elements d'arquitectura .


El Molino esta constituido por un conjunto amplio de edificios de épocas muy distintas, entre los cuales destaca el cuerpo original, un edificio de dos crujías cubierto a un agua y de origen tardo medieval, que a lo largo del tiempo ha tenido grandes transformaciones, siendo la mas importante la que se puede centrar en el S. XVI, época a la que corresponden las escenas de la batalla de Salses allí grafiadas que se pueden datar en el siglo XVII. Las paredes son de masonería enlucida con pequeños detalles ornamentales clasicistas. La cubierta a un agua unifica todo el edificio definiéndolo como un gran volumen, al cual se adosarían pequeños cuerpos autónomos, uno de los cuales debió ser la sala de molienda.

Se han localizado las dependencias de acceso y almacenamiento, también la vivienda, no existiendo hoy el cuerpo de muelas original del molino, ya que posiblemente se ubicaba sobre la acequia y bajo el actual cuerpo de nueva planta situado en la parte posterior del edificio original. Posiblemente su arquitectura sería relativamente autónoma, pues el edificio existente tiene su propia lógica constructiva y formal, por lo que se supone que este cuerpo de muelas se configuraría como un cuerpo adosado al que se ha conservado a lo largo del tiempo. El edificio consta de dos crujía paralelas a fachada y cubiertas a un agua vertiente a fachada principal. Las líneas de carga son pórticos, distinguiéndose arcos apuntados en fachada y arcos de medio punto en el muro central, formando ambos una estructura muy diáfana en origen, casi a la manera de lonja, que con el tiempo ha ido cerrándose y formando planos más opacos.

La planta baja estaba dedicada posiblemente a almacenamiento e intercambio comercial, mientras que la planta alta debía tener tanto las dependencias de habitación del molinero, como otros espacios de almacenamiento; es allí donde se encuentran las pinturas. Desde estas estancias altas se vertían directamente el grano, la molienda, etc., sobre los vehículos o recipientes por medio de los orificios aún existentes practicados sobre el forjado. Sería necesario un estudio estratigráfico complementario a un levantamiento muy detallado del edificio, para de esta manera encontrara la estructura original y los restos de los elementos de arquitectura.


The Moli dels Frares to Valencia
The mill is constituted by a wide range of buildings of very different ages, among which the original body, a building with two centrelines covered to a water and late medieval origin, which over time has had major changes, the most important being that you can focus on the S. XVI, the corresponding time the battle scenes there Salses existing-seventeenth century. The walls are of masonry with small ornamental details classicists. The deck the entire building unifies defining it as a large volume, which is small adosarían autonomous bodies, one of which must have been the grinding room.