domingo, 30 de marzo de 2014

Joc de Retruc - Xoan Mosquera


Rural Contemporània, una pàgina d'interès, d'aquelles que val la pena seguir i ubicada al ciberespai, penjava a la meua pàgina un "… precipitat comentari al Facebook, escrit d’un cop emocional... " tal com defineix el seu autor,  Xoan Mosquera, un amic fecebookià gallec, motivat per una imatge de la nostra arquitectura rural valenciana, que a la vegada va aclarir Josep Marqués des de Pedreguer amb la data i el nom del edifici... Una mena de cops de bola en un tauler de billar que es realimenta a si mateix. Per l'interès del "precipitat comentari", que ja molts voldrien fos la collita d'un pensament fecund, incloem el text i la imatge que el motiva, la imatge del riurau de Jaume Costa i Cots (1767-1852) a Pedreguer.

"Ritmes a base de dosificar un únic tipus de matèria. Ritmes per al cos, davant el paisatge. Vincles entre un i el lloc de la seva activitat. Una energia desplegada des de la intensitat de l'acte d'implantació, que és també una mica més de la sola veu del genius loci. És plantar: aquest desplegament d'energia que tan bé sabem reconèixer quan parlem dels nostres cossos. Una particular vitalitat (podem anomenar voluntat o aspiració) que misteriosament emana del viu, com si no tingués més arrel que el seu propi cos. És aquesta energia que portem amb nosaltres, però que es manifesta amb la màxima intensitat en el moment precís de 'arrelar'. Vaig descobrint que en les arquitectures que més m'emocionen  hi ha alguna cosa sempre d' aquest instant en la configuració de la seua forma. Sempre a l' espera que les empremtes de l'ús (com l'heura) acabin per cobrir-ho tot. Però mentre sigui edificació, una mica d'aquest instant estarà ahi , com aquells trets que ens fan assemblar al nostre mare i que són també genealogia dels nostres inicis, de l'acte fundacional.

Aquests ritmes no arriben de qualsevol manera. Són resultat d'una particular tensió entre abstracció geomètrica i matèria vernacular (per això ens disgusten tant les modernes restauracions del Palladio: perden el misteri de la boira del Vèneto i ja només saben del sol de migdia). Aquesta va ser la més profunda càrrega ideològica que trobo en l'arquitectura ( tres dècades enrere ) d'algú a qui estimo molt i del qual gairebé tant he après . En algun moment dels 90 la va abandonar i alguns ens mantenim en la petulància de creure que aquest pot ser camí...

Si en aquests moments pogués entrar a la foto, caminaria la gespa com qui sent la humitat que encara reté, fent el recorregut invers de l'extensió sobre la superfície del paisatge que aquesta casa expressa (perquè aquesta edificació és a més del que s'ha dit , un mirall de tot el que l'envolta, un mirall de la seva genius loci) i cridaria a la porta. Demanaria si, si us plau, em deixen que vagi dient per aquí que aquesta casa la vaig dissenyar jo.

Crec que no colaria. Llegeixo que aquesta alqueria amb riuraus de La Marina, pot ser obra d'un tal Jaume Costa i Cots ( 1767-1852 ). Sempre apareix algú millor que un, que abans ja va pensar tot. Bé ! ... més per aprendre . "

Xoan Mosquera
Fotografia : Arquitectura Rural Valenciana/Miguel del Rey
https://www.facebook.com/arquitecturarural.valenciana
Rural Contemporánea. https://www.facebook.com/ruralc

Juego de rebotes

Rural Contemporánea, una página de interés, de aquellas que vale la pena seguir y ubicada en el ciberespacio, colgaba en mi página un “apresurado comentario en facebook, escrito de un tirón emocionado...” tal como define su autor, de Xoan Mosquera, un amigo fecebookiano gallego,  motivado por una imagen de nuestra arquitectura rural valenciana, que a lavez acalro Josep Marqués desde Pedreguer facilitando nombre y fechas del edificio… Una especie de golpes de bola en un tablero de billar que se realimenta a si mismo. Por el interés del “apresurado comentario”, que ya muchos quisieran fuera la cosecha de un pensamiento fecundo, incluimos el texto y la imagen que lo motiva, el riurau de Jaume Costa i Cots (1767-1852) en Pedreguer.

"Ritmos a base de dosificar un único tipo de materia. Ritmos para el cuerpo, ante el paisaje. Vínculos entre uno y el lugar de su actividad. Una energía desplegada desde la intensidad del acto de implantación, que es también algo más de la sola voz del genius loci. Es plantarse: ese despliegue de energía que tan bien sabemos reconocer cuando hablamos de nuestros cuerpos. Una particular vitalidad (podemos llamarla voluntad o aspiración) que misteriosamente emana de lo vivo, como si no tuviese más raiz que su propio cuerpo. Es esa energía que llevamos con nosotros, pero que se manifiesta con la máxima intensidad en el momento preciso de 'echar raíces'. Voy descubriendo que en las arquitecturas que más me emocionan, hay algo siempre de ese instante en la configuración de su forma. Siempre a la espera de que las huellas del uso (como la hiedra) terminen por cubrirlo todo. Pero mientras sea edificación, algo de ese instante estará ahi, como aquellos rasgos que nos asemejan a nuestra madre y que son también genealogía de nuestros inicios, del acto fundacional.

Esos ritmos no llegan de cualquier manera. Son resultado de una particular tensión: entre abstracción geométrica y materia vernacular (por eso nos disgustan tanto las modernas restauraciones de Palladio: pierden el misterio de la niebla del Véneto y ya sólo saben del sol de mediodía). Esa fue la más profunda carga ideológica que encuentro en la arquitectura (tres décadas atrás) de alguien a quien quiero mucho y del que casi tanto he aprendido. En algún momento de los 90's la abandonó y algunos nos mantenemos en la petulancia de creer que ese puede ser camino...

Si en estos momentos pudiese entrar en la foto, caminaría el césped como quien siente la humedad que todavía retiene, haciendo el recorrido inverso de la extensión sobre la superficie del paisaje que esa casa expresa (porque esa edificación es además de lo dicho, un espejo de cuanto la rodea, un espejo de su genius loci) y llamaría a la puerta. Pediría si, por favor, me dejan que vaya diciendo por ahí que esa casa la diseñé yo.

Creo que no colaría. Leo que esta alquería con riuraus de la marina alicantina, puede ser obra de un tal Jaume Costa i Cots (1767-1852). Siempre aparece alguien mejor que uno, que antes ya pensó todo. ¡Bien! ...más para aprender."