sábado, 27 de diciembre de 2014

Una reflexió entorn a la planta de la Casa dels Pilars- Pedreguer


Per Miguel del Rey Aynat / Publicat a la Revsita Riuralogia -  Riuraus Vius nº 1

La Casa dels Pilars va ser l’edifici central d’una explotació agrària que va estar situada a les planes entre Pedreguer i Gata, prop de la carretera nacional a la qual s’unia per un curt camí jalonat per sis pilars que suportaven un emparrat que va donar nom a la casa.

L’ edifici, una casa porticada amb el riurau incorporat en el seu propi volum disposava la seua façana cap a la pròpia carretera, en un intent de vincular-se a aquesta, a l’element territorial que la podia unir a allò que estava més enllà, al camí cap al llunyà mercat del seu producte principal. Per a ella aquesta voluntat de proximitat a la via principal, al progrés que significava el comerç, i una certa coqueteria que permetés ser vista i reconeguda en la seua forma, amb aquell curt camí jalonat de pilars, era més important que l’orientació estricta de la casa cap al migdia. Aquesta orientació atàvica que obri les nostres cases primigènies cap al sol, cap a la llum, i en aquest cas cap a les orientacions que permetran la màxima rendibilitat del riurau com assecador, coincident amb un bon sequer. En aquest cas no és així, la vanaglòria de la forma domina sobre altres qüestions agràries. Casa i riurau, ja que en aquest cas són un, presentaven la seua graciosa figura cap al camí, una mica elevada de la cota del mateix, com recomanen els tractadistes clàssics, esperant rebre les vistes dels viatgers o les visites dels comerciants, acollint mirades i visites sota les ombres profundes de les seues arcades.

Però aquí acabaven les seues aspiracions venusianes, la utilitas reprenia el protagonisme en el moment que penetraves les ombres dels seus murs. Era una casa a la manera antiga, on els espais eren prou ambigus com per a albergar les més diverses funcions. Res més lluny del “funcionalisme” que les nostres cases rurals. Són veritables granges obertes a qualsevol adaptació que permeta millorar el rendiment, o aixoplugar el que fos necessari, fins i tot el que encara no s’hagués pensat. “Construir” espai estava per sobre de qualsevol condició d’ús, la qual cosa permetia que amb petites adaptacions o transformacions fos possible desenvolupar qualsevol funció al seu interior. La versatilitat, conceptes com adequació a l’usuari, capacitat de transformació, conceptes nous en el discurs contemporani de l’arquitectura, estaven perfectament resolts en les nostres arquitectures tradicionals, de manera que l’usuari podia perfectament personalitzar el seu espai, adequar-se sense massa esforç a les seues necessitats.


La granja agrària constava d’una casa amb un pati posterior, més dos estufes annexes obertes cap al sud/sud-oest on hi havia un sequer enfront de les estufes. Un camí d'accés porticat amb pilars jalonant a banda i banda permetia l'entrada a la casa i les terres de cultiu especialitzades en vinyes per a la producció de raïm de moscatell.

La casa d’uns 12 metres de façana constava de dues navaes paral·leles a façana, amb dues plantes i coberta amb teulada a dues aigües i ràfec horitzontal. L’arcada del riurau ocupava la primera de les crugies i constava de tres arcs, possiblement carpanells suportats per pilars del mur de façana, amb dos arcs laterals, de manera que definia un porticat diàfan baix el primer cos de construcció. Sobre ell les petites finestres, possiblement tres, de l’andana o la cambra, i, rematant la façana, el ràfec construït amb maons fets a ma i segurament dibuixats amb aquelles formes sinusoidals fetes amb l ́impronta dels dits.

Coincident amb l’arc central, una porta permetia l’accés a la casa. Porta i arc central que coincidien amb l’eix que es perllongava des del mateix camí d’accés. Pasada la porta i ocupant la segona crugia, un gran espai presidit a l’esquerra per la llar, amb un quartet, el rebost, que s’obria en una inestable i incompleta tercera crugia. Enfront de la llar una escala y darrare seu una petita habitació. Per l’escala pujaven a la cambra, un espai diàfan, en el qual només es distingia una petita saleta a la dreta de l’escala.

Després d’aquestes estades un pati que ocupava part d’aquesta inexistent tercera crugia. Pati que s’obria a l’exterior per una porta àmplia oberta cap al sud que permetia l’accés d’animals i d’algun vehicle. Al seu costat un cisterna. Àmplia, més o menys redona en planta, amb un safareig lateral, que permetia llavar-hi fàcilment des de les arcades del riurau. Després del pati i afegides, com a elements adossats, dos estufes per a l’assecat del raïm.

Tot construït en maçoneria i conformant les arquitectures en pedra de marès: columnes d’accés, brancals i dovelles dels arcs, revocat lleugerament per una fina mà de morter de calç que alhora que impermeabilitza, permet veure o imaginar les pedres de la fàbrica. La coberta de teula corba, els ràfecs en maó massís d’argila.

Des de les seues pedres perdudes hem pogut traure amb l ́ajuda de la paraula i dels records dels que un dia llunyà vixqueren allí, unes lletres i un croquis d’allò que un dia va ser una bella arquitectura: La Casa dels Pilars.UNA REFLEXIÓN ENTORNO EN LA PLANTA DE LA CASA DELS PILARS
Por Miguel del Rey Aynat / Publicado en la Revista Riuralogia - Riurau Vius nº 1

La Casa dels Pilars fue el edificio central de una explotación agraria que estuvo ubicada en las llanuras entre Pedreguer y Gata, cerca de la carretera nacional a la que se unía por un corto camino jalonado por seis pilares que soportaban un emparrado que dio nombre a la casa.

El edificio, una casa porticada con el riurau incorporado en su propio volumen disponía su fachada hacia la propia carretera, en un intento de vincularse a ésta, al elemento territorial que podía unir a lo que estaba más allá, en el camino hacia el lejano mercado de su producto principal. Para ella esta voluntad de proximidad a la vía principal, al progreso que significaba el comercio, y una cierta coquetería que permitiera ser vista y reconocida en su forma, con ese corto camino jalonado de pilares, era más importante que la orientación estricta de la casa hacia el mediodía. Esta orientación atávica que abra nuestras casas primigenias hacia el sol, hacia la luz, y en este caso hacia las orientaciones que permitirán la máxima rentabilidad del riurau como secador, coincidente con un buen secadero. En este caso no es así, la vanagloria de la forma domina sobre otras cuestiones agrarias. Casa y riurau, ya que en este caso son uno, presentaban su graciosa figura hacia el camino, algo elevada de la cota del mismo, como recomiendan los tratadistas clásicos, esperando recibir las vistas de los viajeros o las visitas de los comerciantes, acogiendo miradas y visitas bajo las sombras profundas de sus arcadas.Pero aquí acababan sus aspiraciones venusiana, la utilitas retomaba el protagonismo en el momento que penetren las sombras de sus muros. Era una casa a la antigua usanza, donde los espacios eran lo suficientemente ambiguos como para albergar las más diversas funciones. Nada más lejos del "funcionalismo" que nuestras casas rurales. Son verdaderas granjas abiertas a cualquier adaptación que permita mejorar el rendimiento, o cobijar lo que fuera necesario, incluso el que aún no se hubiera pensado. "Construir" espacio estaba por encima de cualquier condición de uso, lo que permitía que con pequeñas adaptaciones o transformaciones fuera posible desarrollar casi cualquier función en su interior. La versatilidad, conceptos como adecuación al usuario, capacidad de transformación, conceptos nuevos en el discurso contemporáneo de la arquitectura, estaban perfectamente resueltos en nuestras arquitecturas tradicionales, por lo que el usuario podía perfectamente personalizar su espacio, adecuarse sin demasiado esfuerzo a sus necesidades.

La granja agraria constaba de una casa con un patio posterior, más dos estufas anexas abiertas hacia el sur / suroeste donde había un secadero frente a las estufas. Un camino de acceso porticado con pilares jalonando a ambos lado permitía la entrada a la casa ya las tierras de cultivo especializadas en viñedos para la producción de uva de moscatel.

La casa de unos 12 metros de fachada constaba de dos Nava paralelas a fachada, con dos plantas y cubierta con tejado a dos aguas y alero horizontal. La arcada del riurau ocupaba la primera de las crujías y constaba de tres arcos, posiblemente carpaneles soportados por pilares del muro de fachada, con dos arcos laterales, por lo que definía un pórtico diáfano bajo el primer cuerpo de construcción. Sobre él las pequeñas ventanas, posiblemente tres, del andén o la cámara, y, rematando la fachada, el alero construido con ladrillos hechos a mano y seguramente dibujados con aquellas formas sinusoidales hechas con impronta de los dedos.

Coincidente con el arco central, una puerta permitía el acceso a la casa. Puerta y arco central que coincidían con el eje que se prolongaba desde el mismo camino de acceso. Pasada la puerta y ocupando la segunda crujía, un gran espacio presidido a la izquierda para el hogar, con un cuarteto, la despensa, que se abría en una inestable e incompleta tercera crujía. Frente del Hogar una escala que no es situada en la parte más profunda de la derecha, permitiendo la existencia de una pequeña habitación detrás de él. Por la escalera subían a la cámara, un espacio diáfano, en el que sólo se distinguía una Ptit salita a la derecha de la escalera.
Tras estas estancias un patio que ocupaba parte de esta inexistente tercera crujía. Patio que se abría al exterior por una puerta amplia abierta hacia el sur que permitía el acceso de animales y de algún vehículo. A su lado un cisterna. Amplia, más o menos redonda en planta, con un lavadero lateral, que permitía lavarse fácilmente desde las arcadas del riurau. Después del patio y añadidas, como elementos adosados, dos estufas para el secado de la uva.

Todo construido en mampostería y conformando las arquitecturas en piedra arenisca: columnas de acceso, jambas y dovelas de los arcos, revocado ligeramente por una fina mano de mortero de cal que a la vez que impermeabiliza, permite ver o imaginar las piedras de la fábrica. La cubierta de teja curva, los aleros en ladrillo macizo de arcilla.

Desde sus piedras perdidas hemos podido sacar con la ayuda de la palabra y de los recuerdos de los que un día lejano vivan allí, unas letras y un croquis de lo que un día fue una hermosa arquitectura: La Casa dels Pilars.