miércoles, 30 de septiembre de 2020

CASA DEL COMÚ, JUSTICIA i CARCEL d’ALTEA, per Miguel del Rey

 Arquitecturas Ausentes: CASA DEL COMÚ, JUSTICIA i CARCEL d’ALTEA  1601 - 1617*

Ingeniería militar en la Altea del siglo XVI y XVII    

*Publicado en el libro "Paseando por las alteas" M. del Rey. ediciones valenciana y castellana Valencia 2016       

Planta de la Casa del Comú, Justicia i Presó. Plano de Francisco Ricaud, Valencia 1740,

Secciones de la Casa del Comú, Justicia i Presó. Plano de Francisco Ricaud, Valencia 1740,

(cast) La Casa del Comú, nombre que en el Antiguo Régimen denominaba al edificio del Ayuntamiento, Justicia y Prisión, ocupaba en Altea el baluarte sureste de la fortaleza, un sencillo volumen prismático saliente de la muralla y con defensas de fusilería ajustadas a la custodia de los lienzos sureste y suroeste de la muralla, definidas por unas estrechas aspilleras abiertas en las propias salas del edificio hacia todos sus lados. Las defensas del frente marítimo se encomendaban, en parte al Castillo, y en parte a la cubierta de la Casa de la Senyoria, desde donde se podía defender la línea de borte de costa.

La imagen de la Casa del Comú era la de un sólido torreón de planta rectangular (letra H en el plano de Francisco Ricaud) sobresaliente de las líneas de muralla y cubierto a dos aguas; imagen que lo distinguía del resto de cuerpos abalaurtados, cubiertos aquellos con terraza a la manera de batteria a la italiana armada con cañones. De este cuerpo salía el adarve que recorría el lienzo sureste, todo el frente marítimo, hasta el baluarte de la Senyoria y que se prolongaba, tras él, por el norte desde la Senyoria hasta la torre que existía anexa al Portal Vell.

Se situaba en el extremo inferior de la antigua calle de la Carnissería y ocupaba la esquina sur de la fortaleza, lo que hoy es la glorieta, al fondo de la calle Santa Bárbara. Se accedía por un estrecho callejón, prolongación de la calle Fonda, y se subía a la planta principal a través de una estrecha escalera que viene indicada en el plano.  Una vez dentro -tal como indica el plano- era evidente la estructura del edificio; definido por un muro central que era continuación del propio lienzo suroeste de la muralla, alargándose el volumen construido hasta sobrepasar el lienzo de levante, de manera que al sobresalir a la propia línea defensiva proporciona un buen punto de apoyo para la defensa de la muralla. En el plano se puede observar perfectamente la planta y el nacimiento del adarve de la muralla de levante. Tras la antecámara se encontraba la sala principal, iluminada por ventanas a mediodía y disponiendo de bocas artilleras hacia el norte y el oeste, barriendo desde allí la muralla. Una pequeña dependencia se separaba de este gran espacio, ubicándose allí el despacho del Secretario. Esta planta se levantaba sobre un plano de tierra construido por bóvedas que albergaban los calabozos y las cárceles de la villa. Toda esta construcción se cubría con un tejado a dos aguas.

Plano de Francisco Ricaud, Valencia 1740. S.G.E  nº 322, donde podemos ver el castillo y en la parte inferior, con la letra H, la casa del Comú en el extremo de la calle de Santa Bárbara.

(Val) La Casa del Comú, nom que en l’Antic Règim denominava l’edifici de l’Ajuntament, Justícia i Presó ocupaven a Altea el baluard sud-est de la fortalesa, un ajustat volum prismàtic eixint de la muralla i amb defenses de fuselleria ajustades a la custòdia dels llenços sud-est i sud-oest de la muralla, unes estretes espitlleres obertes en les mateixes sales de l’edifici cap a tots els seus costats. Les defenses del front marítim s’encomanaven, en part, al Castell i a la coberta

La Casa del Comú es construïa com una sòlida torrassa de planta rectangular (lletra H en el plànol de Francisco Ricaud) sobreeixint de les línies de la muralla i coberta a dos aigües que el distingia de la resta de cossos abaluardats, coberts amb una terrassa a la manera de “batteria” a la italiana armada amb canyons. D’aquest cos eixia l’adarb que recorria el llenç sud-est, tot el front marítim, fins al baluard de la Senyoria que es prolongava pel nord des de la Senyoria fins a la torre, hui desapareguda, annexa al Portal Vell.

Es situava a l’extrem inferior de l’antic carrer de la Carnisseria i ocupava el cantó sud de la fortalesa, el que hui dia és la Glorieta, al fons del carrer Santa Bàrbara. S’accedia per un carreró estret que era una prolongació del carrer Fondo i a través d’una curta escala, que ve definida en el plànol, es pujava a la planta principal. Una vegada dins era evident l’estructura de l’edifici; definit per un mur central que era continuació del mateix llenç sud-oest de la muralla, allargant-se el volum construït fins a sobrepassar el llenç del llevant, de manera que en sobreeixir a la mateixa línia defensiva proporciona un bon punt de suport per a la defensa de la muralla. En el plànol es pot observar perfectament la planta i el naixement de l’adarb de la muralla de llevant. Després de l’avantcambra es trobava la sala principal, il·luminada per finestres a migdia i disposant de boques artilleres cap al nord i l’oest, agranant des d’allí la muralla. Una xicoteta dependència se separava d’aquest gran espai, ubicant-se allí el despatx del Secretari. Aquesta planta s’alçava sobre un plànol de terra construït per voltes que alberguen els calabossos i les presons de la vila. Tota aquesta construcció es cobria amb una teulada a dos aigües. domingo, 27 de septiembre de 2020

Arquitecturas Ausentes: El castillo de Altea- 1601-1616, por Miguel del Rey

Arquitecturas Ausentes: El Castillo de Altea-1601-1617. Ingeniería Militar en la Altea de los siglos XVI y XVII*

*Publicado en el libro "Paseando por las alteas", Valencia 2016. En versiones valenciana y castellana

Planol de F. Ricaud, restituit per M. del Rey amb la planta de l'Església antiga i la distibució de capelles i altar major. 

(Val) De la manera que s’indica en el plànol de Francisco Ricaud, el Castell d’Altea és una estructura defensiva interna a la muralla. Es defineix com una construcció compacta formada per un cos de planta quadrada i dos altures, més una potent torrassa baluartat de plantes romboïdals, disposat en el seu cantó nord; torrassa amb xicotetes troneres  en el cantó que defenen els diferents plànols de les façanes. La seua planta segueix les mateixes traces del moment respecte a estratègia defensiva, en particular cal destacar la “tenalla” que es defineix en la seua torre i el cantó sud-oest de la fortalesa que ja forma part de la muralla, cos encara hui existent, on es trobava la porta oest. Baluards, porta i cortina de llenç entre ambdós costats, formen una estructura de gran rendibilitat defensiva per a salvaguardar un dels punts més exposats del lloc, l’accés pel pla situat enfront de la muralla, l’accés de Polop, ja que la resta del perímetre de la vila recolza la seua defensa en l’orografia escarpada que rodeja l’acròpolis on s’asseu la fortalesa. El castell es situa precisament en aquest lloc, el més convenient per a la defensa, controlant l’accés a peu pla del recinte murallat, elevant els seus volums de la resta de muralles i del caseriu per a albirar la costa sud de la badia, ja que encomana la defensa de la part nord de la badia al baluard de la Senyoria, l’altre potent cos fortificat del conjunt. El castell estava ubicat a l’extrem sud-oest, el que hui és la plaça de l’Església i se separava del temple original per un buit que ocupava el vell cementeri fundacional.

Els soldats que cobrien el servei del castell provenien de les principals places interiors de la vall, de terres dels Palafox, en particular Confrides i Benimantell, recolzades per soldats d’oficis i oficials de la Corona.

L’arquitectura del castell presenta una planta asimètrica amb un únic baluard defensiu, recolzant-se amb la forma abaluardada, en punta d’estrela, del cantó sud-oest del sistema murer de la fortalesa. La seua traça està molt ben descrita en el plànol de F. Ricaud i es complementa amb dos seccions molt detallades. Podem observar en aquestes, perfils canònics d’enginyeria militar, amb un basament en talús de 60 núm.  que arriba quasi a enrasar-se amb l’altura de la planta principal. Sobre aquest basament un mur vertical s’eleva fins a rematar-se amb un cordó impostat, sobre el qual un baranat protegeix la terrassa d’operacions -la batteria, com l’anomena Ricaud- on se situaven els canons i colobrines enfront de troneres esqueixades per a permetre un ampli angle de tir. La torre sobreeleva una altura i es cobreix amb una altra plataforma de defensa i boques de foc per a fuselleria en les orelles en els seus diferents nivells.

El cos central es construïa per mitjà de naus voltades, i albergava les estances pròpies per a la defensa, les armes i l’habitació de soldats, lloc de comandament i reunió de visitants de les torres disseminades per la badia, des de la Bombarda fins a La Galera. Tenim una ajustada descripció del castell en la llegenda del: “Plano del Fondeadero de Altea”, 1782. Salomón, Manuel. Arch. AM.N., XLV-16-17.  En aquest ens diu: “El castillo está en buena situación  con bastante altura que defiende toda la ensenada, tiene montados quatro cañones de calibre de a doce i uno de a dos, que arqueando en una..... fuerte de los cañones, que hasta poco mas de una milla a la parte de Lebante, llamada Cabo Negrete parace suficiente defensa para lo que es el fondeadero. Ay agua buena i abundante para socorro a las embarcaciones. Villa de Altea a 23 de junio de 1782


La novel·la Bartolomé (del Rey, 2013) descriu l’interior del castell a partir dels plànols i seccions de de F. Riacaud: “Tras pasar el cuerpo de guardia… la cisterna, el “banc de cánters”... Suben a la amplia sala abovedada donde se guardan las armas i se ubican las estancias del alcaide. El nivel superior a la sala lo ocupa una gran terraza de operaciones jalonada por garitas, una batteria diáfana como dicen los italianos, para facilitar la maniobra de los cañones que barren el campo de tiro desde troneras de amplias bocas ... i las zonas de defensa del castillo. Sobre la batteria se levanta una torre en uno de los extremos, la Santa Bárbara, donde se almacena la pólvora. Un peto de unos tres palmos rodea todo el perímetro i define las troneras. La sección del muro es potente, con un cuerpo inferior en talud hasta la primera altura desde donde asciende un plano vertical que sube hasta la terraza superior”. (Bartolomé, pàg. 230, 1ª ed.)

 

(Cast)Tal como se indica en el plano de Francisco Ricaud, el Castillo de Altea es una estructura defensiva interna a la muralla. Se define como una construcción compacta formada por un cuerpo de planta cuadrada de dos alturas, más un potente torreón abalaurtado de planta romboidal, dispuesto en su esquina norte; torreón con pequeñas troneras en las esquinas que defienden los distintos planos de las fachadas. Su planta sigue las trazas propias del momento respecto a estrategia defensiva, en particular hay que destacar la estructura con cortina de acceso que se define entre su torreón y la esquina suroeste de la fortaleza -que ya formaba parte de la muralla-cuerpo aún hoy existente, que defendia la puerta oeste. Baluartes, puerta y cortina de lienzo entre ambas esquinas, forman una estructura de gran rentabilidad defensiva para salvaguardar uno de los puntos más expuestos del lugar, el acceso por el llano situado frente a la muralla, el acceso de Polop, ya que el resto del perímetro de la villa apoya su defensa en la orografía escarpada que rodea la acrópolis donde se asienta la fortaleza. El castillo se sitúa precisamente en este lugar, el más conveniente para la defensa, controlando el acceso a pie llano del recinto amurallado, elevando sus volúmenes del resto de murallas y del caserío para divisar la costa sur de la bahía, ya que encomienda la defensa de la parte norte al baluarte de la Senyoria, el otro potente cuerpo fortificado del conjunto. El castillo estaba ubicado en el extremo suroeste, en lo que hoy es la Plaza de la Iglesia, y se separaba del templo original por un vacío que ocupaba precisamente el viejo cementerio fundacional.

La arquitectura del castillo presenta una planta asimétrica con baluarte único, apoyándose para la defensa de la cortina y la puerta, tanto en él, como en la esquina abalaurtada suroeste del sistema murario de la fortaleza. Sus trazas están bien descrita en el plano de F. Ricaud, complementadas con detalladas secciones. En ellas obsevamos perfiles canónicos de ingeniería militar, con basamento en talud de 60º que llega casi a enrasarse con la altura de la planta principal. Sobre este basamento un muro vertical se eleva hasta rematarse con un cordón impostado, sobre el cual un peto protege la terraza de operaciones -la batteria, como llama Ricaud- donde se situaban los cañones y culebrinas frente troneras abocinadas para permitir un amplio ángulo de tiro. El torreón sobreeleva una altura y se cubre con otra plataforma de defensa y bocas de fuego para fusilería en las orejas del baluarte y en sus distintos niveles.

El cuerpo central se construía por medio de naves abovedadas, y albergaba las estancias propias para defensa, las armas y la habitación de soldados, sitio de mando y reunión de visitadores de las torres diseminadas por la bahía, desde la Bombarda hasta la Galera.Tenemos una ajustada descripción del castillo en la leyenda del “Plano del Fondeadero de Altea”, 1782. Salomón, Manuel. Arch. AM.N., XLV-16-17.  En él nos dice: “El castillo está en buena situación  con bastante altura que defiende toda la ensenada, tiene montados quatro cañones de calibre de a doce y uno de a dos, que arqueando en una..... fuerte de los cañones, que hasta poco mas de una milla a la parte de Lebante, llamada Cabo Negrete parace suficiente defensa para lo que es el fondeadero. Ay agua buena y abundante para socorro a las embarcaciones. Villa de Altea a 23 de lunio de 1782”

Los soldados que cubrían el servicio del castillo provenían de las principales plazas interiores del valle, de tierras de los Palafox, en particular Confrides y Benimantell, apoyados por soldados de oficio y oficiales de la Corona.