martes, 25 de junio de 2013

L'Alquería de Serra- ValènciaEntre les construccions que trobem en l'accés Nord a la ciutat destacava aquesta alqueria de Serra, un edifici que fins i tot dóna nom a una petita àrea d'aquesta part d'Algirós. Apareix aquest nom de "alqueria de Serra" al planol de Ascensio Duarte de 1595, que recull Francisco Antonio Cassaus un segle després.
Es troba hui completament deteriorada, situada en un replec del camí que porta el seu nom, tangent a una sèquia. El volum de l'alqueria és perceptible en tot l'entorn proper, qualificant d'alguna manera la zona. La contundència de la seua geometria domina el paisatge. La planta rectangular, possiblement d'una crugia de gran dimensió, o bé de dues crugies, la impossibilitat d'accedir a l'edifici no permeten afirmar-ho. L'edifici consta de tres nivells de buits i amb dues plantes, on l'habitatge se situa en planta baixa i el la superior es troba una andana amb dos nivells de buits per facilitar la ventilació de collites.
La característica principal d'aquesta alqueria és el seu aspecte màssic i la rotunditat de l'arquitectura: un sòlid cobert a una aigua vessant a façana principal. La composició de façana és simètrica, amb cinc obertures alineats i tres nivells de buits com hem indicat. La porta centrada es defineix amb un arc de carpanell molt mal conservat amb impostació en la seua arrencada. Els seus buits es abocinan a la manera del XVIII, per la qual cosa podríem dir que la configuració actual de l'alqueria de Serra podria situar cronològicament en aquesta època, encara que l'existència d'una alqueria amb el mateix nom i en el mateix lloc ens faci pensar en la permanència en el temps de la toponímia oa la reconstrucció d'un antic edifici. Les fàbriques són de maó amb acabats lleugers als edificis principals. Es poden distingir restes d'antics tàpies en els tancaments d'alguns espais oberts. La coberta s'ha mantingut en la seua forma original amb ràfec de atovons, després de ser substituït l'antic de fusta.
-----
Entre las construcciones que encontramos en el acceso Norte a la ciudad destacaba esta alquería de Serra, un edificio que incluso dió nombre a una pequeña área de esta parte de Algirós. Aparece este nombre de “alquería de Serra” en el plano de Ascensio Duarte de 1595, que recoge Francisco Antonio Cassaus un siglo después.
Se encuentra hoy completamente deteriorada, situada en un recodo del camino que lleva su nombre, tangente a una acequia. El volumen de la alquería es perceptible en todo el entorno próximo, cualificando de alguna manera la zona. La contundencia de su geometría domina el paisaje. Su planta rectangular, posiblemente de una crujía de gran dimensión, o bien de dos crujías, la imposibilidad de acceder al edificio no permiten afirmarlo. El edificio consta de tres niveles de huecos y con dos plantas, donde la vivienda se sitúa en planta baja y el la superior se encuentra una andana con dos niveles de huecos para facilitar la aireación de cosechas.
La característica principal de esta alquería es su aspecto másico y la rotundidad de su arquitectura: un sólido cubierto a un agua vertiente a fachada principal. La composición de fachada es simétrica, con cinco vanos alineados y tres niveles de huecos como hemos indicado. La puerta centrada se define con un arco de carpanel muy mal conservado con impostación en su arranque. Sus huecos se abocinan a la manera del XVIII, por lo cual podríamos decir que la configuración actual de la alquería de Serra podría situarse cronológicamente en esta época, aunque la existencia de una alquería con el mismo nombre y en el mismo lugar nos haga pensar en la permanencia en el tiempo de la toponimia o en la reconstrucción de un antiguo edificio. Las fábricas son de ladrillo con revocos livianos en los edificios principales. Se pueden distinguir huellas de antiguos tapiales en los cerramientos de algunos espacios abiertos. La cubierta se ha mantenido en su forma original con alero de ladrillo, tras ser sustituido el antiguo de madera.

miércoles, 19 de junio de 2013

Lloa a Sant Domènech de Forcall / Miguel del Rey


El convent de Sant Domènec a Forcall es va venir en part a baix fa pocs anys. Aquí us deixe una imatge de 2006, quan vaig fer un estudi del mateix i detectem les necessàries mesures d'intervenció urgent davant una ruïna anunciada. D'ell ens queda la ruïna i la memòria. Bona prova d'això és la planimetria de què disposem i les imatges que com aquesta, mai mes podrem gaudir. Sant Domènec era un bell i ampli convent construït amb una de les fàbriques de tàpia mes grans entre les que he conegut, un bellíssim claustre inacabat, al que s'unien solucions precioses en la seva arquitectura i propostes de construcció local molt genuïnes, com els seus barandats tèxtils d'origen relativament modern. Una joia del segle XVII que no es mereixia un destí tan cruel.
No sé si serà el temps ... però les notícies no pinten bé per al patrimoni. Desatès per l'administració en molts casos, impossible de conservar pels propietaris en ocasions, menyspreat en altres, ignorat per molts que van haver procurar per ell per convertir-lo en una font de riquesa, menyspreat per aquells fascinats per les pompes evanescents i generalment vulgars d'una modernitat pretesa, se'ns cau a trossos nostra història davant la mirada expectant per uns, muda per altres, i indiferent per les mes. I ja se sap d'aquelles societats que perden els orígens ... perden fins a la seua identitat. És un gravíssim problema cultural que no entenc com a educadors i sociòlegs no detecten com una qüestió essencial per cohesionar una societat. Si és que volem que aquesta siga potent i capaç de desenvolupar-se i ser solidària en tots els sentits, condició pròpia de la veritable modernitat.
--------------------------------

Loa a Santo Domingo de Forcall / Miguel del Rey

El convento de Sant Domingo en Forcall se vino en parte abajo. Aquí os dejo una imagen de 2006, cuando hice un estudio del mismo y detectamos las necesarias medidas de intervención urgente ante una ruina anunciada. De él nos queda la ruina y la memoria. Buena prueba de ello es la planimetría de la que disponemos y las imágenes que como esta, nunca mas podremos  disfrutar. Santo Domingo era un hermoso y amplio convento construido con una de las fábricas de tapial mas grandes entre las que he conocido, un bellísimo claustro inacabado, a lo que se unían soluciones preciosas en su arquitectura y propuestas de construcción local muy genuinas, como sus tabiques textiles de origen relativamente moderno. Una joya del siglo XVII que no se merecía un destino tan cruel.
No sé si será el tiempo… pero las noticias no pintan bien para el patrimonio. Desasistido por la administración en muchos casos, imposible de conservar por los propietarios en ocasiones, despreciado en otras, ignorado por muchos que debieron procurar por él para convertirlo en una fuente de riqueza, despreciado por aquellos fascinados por las pompas evanescentes y generalmente vulgares de una modernidad pretendida, se nos cae a trozos nuestra historia ante la mirada expectante por unos, muda por otros, e indiferente por las mas. Y ya se sabe de aquellas sociedades que pierden los orígenes… pierden hasta su identidad. Es un gravísimo problema cultural que no entiendo como educadores y sociólogos no detectan como una cuestión esencial para cohesionar una sociedad. Si es que deseamos que esta sea potente y capaz de desarrollarse y ser solidaria en todos los sentidos, condición propia de la verdadera modernidad.

viernes, 14 de junio de 2013

Pel dret a la memoria i a l´amnèsia / El Punt 13-07-2003


Sembla que fa quatre dies, però no, ja fa un temps a El Punt, parlàvem d'aquestes qüestions ....

A Miguel del Rey, per la seua tasca se li identifica automàticament com un defensor del món rural, deia el periodista.

Jo li contestava. "Si bé provinc del medi rural, em considero una persona completament urbana, de València, la meua ciutat. Un no és d'on naix, sinó d'on vol, o pot ser. Nàixer en un lloc o en un altre és un condició heretada i jo prefereixo les condicions adquirides, per lliures "

"A més, reivindico l'amnèsia, la possibilitat de no sentir-me oprimit per una herència, de la mateixa manera que entenc que qualsevol ciutadà, si ho desitja, té dret a sentir que la seua vida està lligada a la terra i les seues tradicions. Dues coses podrien ser compatibles si les nostres ciutats fossin més obertes, van ser de veritat el que són, estructures territorials inserides en un territori ampli. estructures metropolitanes, on l'urbà no ha d'excloure per necessitat el rural "

Hui segueixo dient: i tant que m'interessa en món rural, les seves formes, els seus paisatges i el paisanatge ...., i des d'aquestes imatges i abstraccions hem creat nous jardins, noves arquitectures que s'insereixen de manera amable en un món tan fantàstic com atractiu .... com és el món rural.

 

Parece que hace cuatro días, pero no, ya hace un tiempo en El Punt, hablábamos de estas cuestiones ....

A Miguel del Rey, por su labor se le identifica automáticamente como un defensor del mundo rural, decía el periodista.

Yo le contestaba. "Si bien provengo del medio rural, me considero una persona completamente urbana, de Valencia, mi ciudad. Uno no es de donde nace, sino de donde quiere, o puede ser. Nacer en un lugar o en otro es un condición heredada y yo prefiero las condiciones adquiridas, por libres "

" y diría más, reivindico la amnesia, la posibilidad de no sentirme oprimido por una herencia, de la misma manera que entiendo que cualquier ciudadano, si lo desea, tiene derecho a sentir que su vida está ligada a la tierra y sus tradiciones. Las dos cosas podrían ser compatibles si nuestras ciudades fueran más abiertas, fueron de verdad aquello que son, estructuras territoriales insertas en un territorio amplio. Estructuras metropolitanas, donde lo urbano no debe de excluir por necesidad aquello rural "

Hoy sigo diciendo: claro que me interesa en mundo rural, sus formas, sus paisajes y el paisanaje...., y desde esas imágenes y abstracciones me creado nuevos jardines, nuevas arquitecturas que se insertan de manera amable en un mundo tan fantástico como atractivo .... como es el mundo rural.