miércoles, 16 de octubre de 2013

Alcaufar Vell a Menorca . Una casa italianitzant amb aportacións localsAlcaufar Vell a Menorca ens mostra una bella estampa de casa rural italianitzant, amb una gran aportació local: la manera de construir la coberta, amb carener perpendicular a façana, amb un frontó ocult ores la balustrada classicista. Una altra cosa ens sorprèn de la casa, l'ús d'aquest espai filtrant que a la Marina ens és tan propi: un porticat obert exterior en façana al qual s'obren les estances de la casa. Un buit central i dos laterals tancats, encara que compositivament marcats en façana. També la fusteria, aquest verd anglès, amb un especejament molt "britis", que queda com pòsit d'aquella dominació britànica de gairebé cent anys.

Alcaufar Vell en Menorca nos muestra una bella estampa de casa rural  italianizante, con una gran aportación local: la manera de construir la cubierta, con limatesa perpendicular a fachada, con un frontón oculto ras la balaustrada clasicista. Otra cosa nos sorprende de la casa, el uso de ese espacio filtrante que en la Marina nos es tan propio: un porticado abierto exterior en fachada al cual abren las estancias de la casa. Un vano central y dos laterales cerrados, aunque compositivamente marcados en fachada. También la carpintería, ese verde inglés, con un despiece muy “britis”, que queda como poso de aquella dominación británica de casi cien años.