miércoles, 23 de julio de 2014

Casa del Senyoret i Tancat de Campot al Parc Natural de l'Albufera / per Miguel del Rey

Casa del Senyoret i Tancat de Campot


Es tracta d'una casa aïllada, la casa del Senyoret, entorn de la qual s'han construït una sèrie d'instal·lacions agràries i casetes de colons i eines: un motor amb transformador elèctric, una era d'assecat i trilla d'arròs, un embarcador en ús, els magatzems i les casetes de treballadors. És el centre de l'anomenat Tancat de Campot, un conjunt consolidat entorn als anys 1920, amb diversos anys de construcció de les casetes, que s'allarguen al llarg de tota la dècada dels anys 20. Aquest espai va tindre un cert esplendor durant els anys 70-80 del segle XX per ser el lloc de trobades musicals patrocinats pel Mestre Perfecto García Chornet, a qui està dedicat aquest espai.

L'arquitectura de la casa domina el conjunt i es tracta d'una arquitectura d'un modernisme molt tardà, amb elements pintoresquistes, abundància de taulelleria blanca i verda, a més d'una potent cornisa, amb ben acabades finestres i fusteria. Una arquitectura de certa qualitat, envoltada actualment per un seguit de coberts sense cap interès que enlletgeixen tremendament el conjunt i creen un element impropi en un paisatge de gran qualitat.

Els espais exteriors són de bona qualitat i estan ben construïts, en particular la plaça, envoltada per alguns cossos pintoresquistes a la manera de falses barraques, amb un paviment en part original de maó cuit de color palla. El motor està en ús i respon a una construcció de l'època, amb un annex impropi adossat al mateix tancant la plaça. Les casetes no tenen un interès arquitectònic en si, tan sols el valor etnològic i volumètric que presenten en el paisatge.

 

 

Se trata de una casa aislada, la casa del Senyoret, entorno a la cual se han construido una serie de instalaciones agrarias y casetas de colonos y aperos: un motor con transformador eléctrico, una era de secado y trilla de arroz, un embarcadero en uso, los almacenes y las casetas de trabajadores. Es el centro del llamado Tancat de Campot, un conjunto consolidado entorno a los años 1920, con diversos años de construcción de las casetas, que se alargan a lo largo de toda la década de los años 20. Este espacio tuvo un cierto esplendor durante los años 70-80 del siglo XX por ser el lugar de encuentros musicales patrocinados por el Maestro Don Perfecto García Chornet, a quien está dedicado este espacio.

La arquitectura de la casa domina el conjunto y se trata de una arquitectura de un modernismo muy tardío, con elementos pintoresquistas, abundancia de azulejería blanca y verde, además de una potente cornisa, con bien acabadas ventanas y carpintería. Una arquitectura de cierta calidad, rodeada en la actualidad por una serie de cobertizos sin interés alguno que afean tremendamente el conjunto y crean un elemento impropio en un paisaje de gran calidad.

Los espacios exteriores son de buena calidad y están bien construidos, en particular la plaza, rodeada por algunos cuerpos pintoresquistas a la manera de falsas barracas, con un solado en parte original de ladrillo cocido de color paja. El motor está en uso y responde a una construcción de la época, con un anexo impropio adosada al mismo cerrando la plaza. Las casetas no tienen un interés arquitectónico en sí, tan solo el valor etnológico y volumétrico que presentan en el paisaje.