martes, 26 de mayo de 2015

L’alqueria del Pi en el camí de Godella a Velència, per Miguel del ReyL’alqueria del Pi en el camí de Godella (València), finals del segle XVI. Casa compacta construïda amb murs paral∙lels a la façana. Imatge del conjunt de l’alqueria

En la cultura arquitectònica valenciana es produeix un canvi important entorn del segle XVI, és el canvi dels esquemes dominants de la casa tardomedieval: cases amb entreplanta, cases amb pati enteses dins dels esquemes del palau gòtic rural, cases-torre i també les cases amb planta basilical a la catalana. Tots els esquemes anteriors són substituïts per un tipus referencial molt eficaç, la casa de murs paral∙lels a la façana, com ens mostra l’exemple de l’alqueria del Pi del camí de Godella. Amb este nou tipus, la referència tardomedieval queda oblidada. Este esquema constructiu té una gran acceptació a partir d’este moment i ja no s’abandonarà fins ben entrat el segle xx.


La alquería del Pi en el camino de Godella (Valencia), finales del siglo XVI. Casa compacta construida con muros paralelos ∙ alelos en la fachada. Imagen del conjunto de la alquería

En la cultura arquitectónica valenciana se produce un cambio importante en torno al siglo XVI, es el cambio de los esquemas dominantes de la casa tardomedieval: casas con entreplanta, casas con patio entendidas dentro de los esquemas del palacio gótico rural, casas-torre y también las casas con planta basilical a la catalana. Todos los esquemas anteriores son sustituidos por un tipo referencial muy eficaz, la casa de muros paralelos a la fachada, como nos muestra el ejemplo de la alquería del Pi del cami de Godella. Con este nuevo tipo, la referencia tardomedieval queda olvidada. Este esquema constructivo tiene una gran aceptación a partir de este momento y ya no se abandonará hasta bien entrado el siglo XX.