domingo, 31 de enero de 2016

Alqueria de Bartol- València
Alquería de Bartol vista por M. Angel Sáiz sobre 1940 y comparativa de Angel Martínez en 2015, presentadas en el libra "La Valencia desaparecida", Val 2015

(val) L'Alqueria de Bartol a Faitanar, a prop del Camí Vell de Torrent és una de les alqueries tardomediavals desaparegudes a la segona meitat del segle XX, es tracta d'una peça de valor particularment interessant que ha estat inclosa en el catàleg de béns de naturalesa rural del Ajuntament de València per l'interès arqueològic que encara tenen les seues ruïnes, les quals ens poden donar informació sobre com eren aquestes interessants alqueries que provenen directament de l'època del Repartiment.

Les condicions actuals d'aquesta ruïna són les següents: referència EPE_SUR_19.01, Localitzada en el Districte 19 és Sòl Urbà en la condició del Pla General, amb nivell de protecció Bé de Rellevància Local i la Categoria d'Espai de Protecció Arqueològica: No constava com protegida en el Pla General de 1989, es va incloure ja en el Revisió del Catàleg de 2003-2008, autor de la fitxa: M. del Rey


El paisatge ens mostra una zona degradada d'hortes amb algunes cases que envolten les ruïnes de l'antiga alqueria. De l'antiga alqueria sabem que es tracta d'un conjunt d'edificis al voltant de l'alqueria principal d'època tardomedieval, possiblement d'època cristiana, però no hi ha dades de evidencien que el seu origen no sigua més antic. Els tàpies i murs ens situen en els segles XIII-XIV, o potser siguen anteriors en el temps.

La seua estructura és molt complexa i en el conjunt es troben la casa principal, patis, cases de colons, magatzems, etc. Amb diferents tipus de fàbrica, des de tàpials a fàbriques de rajola de mida ampla, d'època foral. Arcs de maó de mig punt, cantonades de carreus, etc, ens parlen de la riquesa de la construcció.

A la fitxa del catàleg es recomana que el Pla Parcial proposarà les dotacions públiques de la xarxa secundària a l'entorn de l'alqueria de Bartol, procurant sempre la valoració de les ruïnes del bé a protegir. Aquest àmbit definirà un perímetre en el que la geometria atengua les formes del parcel·lari històric del lloc. Elements caracteritzadors del paisatge a incloure en l'àmbit: Camí d'accés a l'antiga alqueria i Parcel·lari circumdant. El Pla Parcial haurà d'anar acompanyat d'un Estudi d'Incidència Paisatgística, deixant les ruïnes integrades en una àrea de parc o zona adequada per valorar el bé, amb l'estudi arqueològic necessari per comprendre-ho i valorar-cultural i socialment. Falta que ho tinguen en compte.

En l'actualitat el llibre d'Ángel i Andrés Martínez "La Valencia Desaparecida" ens mostra una imatge de l'alqueria en els últimns moments de la seua exstència, allá per els anys de 1940. 


(cast) La Alquería de Bartol en Faitanar, cerca del Camí Vell de Torrent es una de las alquerías tardomediavales desaparecidas en la segunda mitad del siglo XX, se trata de una pieza de particularmente interesante que ha sido incluida en el Catálogo de Bienes de Naturaleza Rural del Ayuntamiento de Valencia, por el interés arqueológico que aun tiene sus ruinas, las cuales nos pueden dar información sobre cómo eran estas interesantes alquerías que provienen directamente de la época del Repartiment.

Las condiciones actuales de esta ruina son las siguientes: referencia EPE_SUR_19.01, Localizada en el  Distrito 19 es Suelo Urbano en la condición del Plan General, con nivel de protección Bien de Relevancia Local y la Categoría de Espacio de Protección Arqueológica: No constaba como protegida en el Plan General de 1989, se incluyó ya en el Revisión del Catálogo de 2003-2008.

El paisaje nos muestra una zona degradada de huertas con algunas casas que rodean las ruinas de la antigua alquería.  De ella sabemos que se trata de un conjunto de edificios entorno a la alquería principal de época tardomedieval, posiblemente de época cristiana, pero no hay datos de evidencien que su origen no sea más antiguo. Los tapiales nos sitúan en los siglos XIII-XIV, o quizás sean anteriores en el tiempo.

Su estructura es muy compleja y en el conjunto se encuentran la casa principal, patios, casas de colonos, almacenes, etc. Con distintos tipos de fábrica, desde tapiales a fábricas de ladrillo de tamaño amplio, de época foral. Arcos de ladrillo de medio punto, esquinas de sillería, etc, nos hablan de la riqueza de la construcción.

En la ficha del catálogo se recomienda que el Plan Parcial propondrá las dotaciones públicas de la Red Secundaria en el entorno de la alquería de Bartol, procurando siempre la valoración de las ruinas del  bien a proteger. Este ámbito definirá un perímetro cuya geometría atienda a las formas del parcelario histórico del lugar. Elementos caracterizadores del paisaje a incluir en el ámbito: - Camino de acceso a la antigua alquería - Parcelario circundante.  El Plan Parcial deberá ir acompañado de un Estudio de Incidencia Paisajística, dejando las ruinas integradas en un área de parque o zona adecuada para valorar el bien, con el estudio arqueológico necesario para comprenderlo y valorarlo cultural y socialmente.


En la actualidad el libro de Ángel y Andrés Martínez “La Valencia Desaparecida” nos muestra una imagen comparativa de la alquería con una vista de 1940 de M. Ángel Sáiz y otra comparativa del estado actual de Ángel Martínez y que presentamos en esta entrada del blog.