miércoles, 19 de junio de 2013

Lloa a Sant Domènech de Forcall / Miguel del Rey


El convent de Sant Domènec a Forcall es va venir en part a baix fa pocs anys. Aquí us deixe una imatge de 2006, quan vaig fer un estudi del mateix i detectem les necessàries mesures d'intervenció urgent davant una ruïna anunciada. D'ell ens queda la ruïna i la memòria. Bona prova d'això és la planimetria de què disposem i les imatges que com aquesta, mai mes podrem gaudir. Sant Domènec era un bell i ampli convent construït amb una de les fàbriques de tàpia mes grans entre les que he conegut, un bellíssim claustre inacabat, al que s'unien solucions precioses en la seva arquitectura i propostes de construcció local molt genuïnes, com els seus barandats tèxtils d'origen relativament modern. Una joia del segle XVII que no es mereixia un destí tan cruel.
No sé si serà el temps ... però les notícies no pinten bé per al patrimoni. Desatès per l'administració en molts casos, impossible de conservar pels propietaris en ocasions, menyspreat en altres, ignorat per molts que van haver procurar per ell per convertir-lo en una font de riquesa, menyspreat per aquells fascinats per les pompes evanescents i generalment vulgars d'una modernitat pretesa, se'ns cau a trossos nostra història davant la mirada expectant per uns, muda per altres, i indiferent per les mes. I ja se sap d'aquelles societats que perden els orígens ... perden fins a la seua identitat. És un gravíssim problema cultural que no entenc com a educadors i sociòlegs no detecten com una qüestió essencial per cohesionar una societat. Si és que volem que aquesta siga potent i capaç de desenvolupar-se i ser solidària en tots els sentits, condició pròpia de la veritable modernitat.
--------------------------------

Loa a Santo Domingo de Forcall / Miguel del Rey

El convento de Sant Domingo en Forcall se vino en parte abajo. Aquí os dejo una imagen de 2006, cuando hice un estudio del mismo y detectamos las necesarias medidas de intervención urgente ante una ruina anunciada. De él nos queda la ruina y la memoria. Buena prueba de ello es la planimetría de la que disponemos y las imágenes que como esta, nunca mas podremos  disfrutar. Santo Domingo era un hermoso y amplio convento construido con una de las fábricas de tapial mas grandes entre las que he conocido, un bellísimo claustro inacabado, a lo que se unían soluciones preciosas en su arquitectura y propuestas de construcción local muy genuinas, como sus tabiques textiles de origen relativamente moderno. Una joya del siglo XVII que no se merecía un destino tan cruel.
No sé si será el tiempo… pero las noticias no pintan bien para el patrimonio. Desasistido por la administración en muchos casos, imposible de conservar por los propietarios en ocasiones, despreciado en otras, ignorado por muchos que debieron procurar por él para convertirlo en una fuente de riqueza, despreciado por aquellos fascinados por las pompas evanescentes y generalmente vulgares de una modernidad pretendida, se nos cae a trozos nuestra historia ante la mirada expectante por unos, muda por otros, e indiferente por las mas. Y ya se sabe de aquellas sociedades que pierden los orígenes… pierden hasta su identidad. Es un gravísimo problema cultural que no entiendo como educadores y sociólogos no detectan como una cuestión esencial para cohesionar una sociedad. Si es que deseamos que esta sea potente y capaz de desarrollarse y ser solidaria en todos los sentidos, condición propia de la verdadera modernidad.