miércoles, 11 de septiembre de 2013

El llibre "Les Barraques Valencianes" de Manuel Sanchis Guarner, vist per Miguel del Rey
El llibre "Les Barraques Valencianes" de Manuel Sanchis Guarner, vist per Miguel del Rey
Extracte de l'article "Manuel Sanchis Guarner i l'arquitectura popular" publicat a la revista Riuraus Vius n º 2, agost de 2013

Aquest segon llibre sobre el tema rural, editat per Barcino el 1957, de 94 pp., segueix les traces de la seua obra anterior. Es reedità en facsímil a València el 1999, per la Institució Alfons el Magnànim. És un llibre d’edició i formes modestes, però un llibre essencial per al coneixement d’ una de les arquitectures populars mé interessants i ca- racterístiques del nostre país: la barraca. Una construcció i un tipus que s ́ endinsa en el temps i ens transporta als orígens de les nostres cultures; a l’origen de les paraules, de l’habitar, del refugiarse, com a acció primera i necessitat bàsica de la persona, on es troben molts paradigmes del llenguatge.

El gran valor d’ esta publicació, des del meu punt de vista, ha estat ser un llibre molt disciplinat que recull tot el que hi ha en eixe moment entorn a la Barraca. Valore particularment l’ índex i la manera en què descriu l ́arquitectura, l ́espai i la vida dintre de la barraca; de manera que es pot, perfectament, abastar allò que és dífícil de comprendre: l’acció cultural d’ una societat identificada amb una manera d’entendre el fet d’ habitar i l’ habitatge amb la cosmologia que du vinculada: paraules, llenguatge, formes, utillatge, estructures espacials, ordenació del territori, etc.

El llibre, d’ alguna forma, ha estat, en el meu cas, model d’ una manera de treballar. I des del seu exemple he intentat dur a cap la meua tasca d’ estudi de l ́arquitectura rural, seguint i insistint en una máxima que ell personalment em va aconsellar, en les poques visites que li vaig fer a sa casa de la plaça Canoves en València, alló que potser li haguera agradat incorporar al seu llibre: els dibuixos i alçaments de cases, de barraques,incorporant la diversitat existent de formes, amb les mesures i les con- dicions constructives; el treball de camp d’ un arquitecte, que, d’ alguna manera, completa el treball del llinguïsta. Per supost, el capítol de bibliografia és essencial en este llibre, escrit des de la distància, des de Mallorca, així es pot entendre que inicia el seu llibre citant Caro Baroja en la seua magnífica obra Los pueblos de España de 1946. Separa dos tipus d’estudis: els intel.lectuals i els populistes. Agrupa els anys daurats d’estudis etnogràfics sobre el tema: Mora, Martorell i Gosalvez, La barraca de la Vega de València publicada el el Butlletí de la Societat Central d’Arquitectes de Madrid, 1917. Michavila el 1918 publica en el Butlletí de la Reial Societat de Geografia d’Espanya la seua obra “La barraca Valenciana”. Martinez Aloy el 1920, Lampérez i Romea el 1922, Hug Schuchardt el 1923 a la Revista de Dialectologia Catalana.

En els anys 30 hi ha també una forta incidència bibliogràfica amb alguns dels millors estudis: Almela i Vives. Y su “The Cottage of València” de  1920, el “Diccionari CVB” i en el “Vocabulari popular de l’art de la construcción” de Francesc. Moll. Max Thede en “Der Haus” Dintre del seu estudi “Die Albufera von València”. Cases Torres en l’estudi Monogràfic de la barraca de 1943, publicat un any després al seu llibre La habitación y los Núcleos de población en la Vega de Valencia, Madrid, 1944. Violant i Simorra a l’ article “L’albufera de Valèn- cia e i suoi Pescatori” Milà, 1951. I, per últim, el mateix any -1951- l’estudi de Wilheim Giesen “Tipos de casas en la Peninsula Ibérica” publicat per la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares.

Podem observar que manté en un mateix pla els estudis acadèmics i els treballs poètics o literaris: Teodor Llorente i el seu poema “La barraca valenciana”, 1883. Vicent Blasco Ibañez i la seua novel.la “La Barraca”, 1898. Encara que hem de deixar en evidència que no dóna valor als estudis iconogràfics. D’aquesta manera, trobem a faltar referència a les imat- ges que va haver de conèixer del pare Tosca existents a la sagristia de l’Església de Sant Tomàs, església que cita al seu llibre “La Ciutat de València”. A l ́iconografia barroca dels taulells, que segur coneixia, així com als gravats populistes o cultes sobre este tema tan recurrent. Com veurem, no es tenen en compte els fons pictòrics, els plànols, mapes i altres docu- ments que ens permeten veure en el temps la barraca valenciana. La poca importància que es dóna a la iconografia queda patent en la confusió que s’evidencia en molts autors sobre l’origen de la barraca i que malaurada- ment el nostre autor insisteix a repetir.

Al llarg del llibre, Manuel Sanchis Guarner mostra tres apartats molt clars: Situació física de la barraca en el paisatge. Alçada, coberta i planta de la barraca i, per últim, un capítol sobre les diverses classes de barraques. És de justícia, en l’ anàlisi d’ aquest llibre, valorar el treball de l’autor, però també insistir en la importància de dos obres de la bibliografia aportada, per la influència sobre el llibre de MSG. La primera és l ́opuscle de Victor Gosalvez que ens dóna les bases formals de la barraca, l’estructura, la seua construcció, etc. Però serà l’inigualable treball de Max Thede sobre l’Albufera de València i el seu capítol sobre la casa, sobre la barraca, el que marcarà decididament el llibre del nostre autor. El treball, traduït de l ́alemany per MSG mentre era presoner al camp de concentració de Monteolivete, a València, és una de les bases més importants de l ́obra, de la qual és deutora, i, fins i tot, pense que alguna cosa va tindre a vore el fet de la tràgica relació d’ambdós autors, situats en els plànols contraposats dels esdeveniments polítics de l ́época..

Bibliografía: - SANCHIS GUARNER, MANUEL (1957) - Les Barraques Valencianes. Ed. Barcino Barcelona, 94 pp. (Valencia 1999) - Molins de Vent a Mallorca, Ed Barcino, Barcelona (1955). - La Ciutat de València, València - THEDE, MAX: (1933) “Die Albufera von València”. Eine volskundliche Darste- llung. En Volkstum und Kultur der Romanen, VI Hamburg. - Die Albufera von València, traducció valenciana de Robles i Sabater, Ferran. Pu- blicada PUV 2009


 ---------------------------------------------------------------------------
 El libro "Les Barraques Valencianes" de Manuel Sanchis Guarner, visto por Miguel del Rey
Extracto del artículo  "Manuel Sanchis Guarner i l'arquitectura popular"publicado en la revista Riuraus Vius n º 2, agosto de 2013


Este segundo libro sobre el tema rural, editado por Barcino en 1957, de 94 pp., Sigue los rastros de su obra anterior. Se reeditó en facsímil en Valencia en 1999 , por la Institución Alfonso el Magnánimo. Es un libro de edición y formas modestas, pero un libro esencial para el conocimiento de una de las arquitecturas populares más interesantes y características de nuestro país: la barraca. Una construcción y un tipo que se adentra en el tiempo y nos transporta a los orígenes de nuestras culturas; al origen de las palabras, del habitar, del refugiarse, como acción primera y necesidad básica de la persona, donde se encuentran muchos paradigmas del lenguaje.

El gran valor de esta publicación, desde mi punto de vista, ha sido ser un libro muy disciplinado que recoge todo lo que hay en ese momento en torno a la Barraca. Valoro particularmente el índice y el modo en que describe la arquitectura, el espacio y la vida dentro de la barraca, de manera que se puede, perfectamente, abarcar lo que es difícil de comprender: la acción cultural de una sociedad identificada con una manera de entender el hecho de habitar y la vivienda con la cosmología que lleva vinculada: palabras , lenguaje, formas, utillaje, estructuras espaciales, ordenación del territorio, etc.

El libro, de alguna forma, ha sido, en mi caso, modelo de una manera de trabajar. Y desde su ejemplo he intentado llevar a cabo mi tarea de estudio de la arquitectura rural, siguiendo e insistiendo en una máxima que él personalmente me aconsejó , en las pocas visitas que le hice en su casa de la plaza Cánovas en Valencia, aquello que quizá le hubiera gustado incorporar a su libro: los dibujos y levantamientos de casas, de barracas , incorporando la diversidad existente de formas, con las medidas y las condiciones constructivas, el trabajo de campo de un arquitecto, que de alguna manera, completa el trabajo del lingüistas. Por supuesto, el capítulo de bibliografía es esencial en este libro, escrito desde la distancia, desde Mallorca, así se puede entender que inicia su libro citando Caro Baroja en su magnífica obra “Los pueblos de España” de 1946. Separa dos tipos de estudios: los intelectuales y los populistas. Agrupa los años dorados de estudios etnográficos sobre el tema: Mora, Martorell y Gosalvez, “La barraca de la Vega de Valencia” publicada el Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos de Madrid, 1917. Michavila en 1918 publica en el Boletín de la Real Sociedad de Geografía de España su obra "La barraca Valenciana" . Martinez Aloy en 1920 , Lampérez y Romea en 1922, Hugo Schuchardt en 1923 en la “Revista de Dialectología Catalana”.

En los años 30 hay también una fuerte incidencia bibliográfica con algunos de los mejores estudios: Almela y Vives. The Cottage of Valencia 1920, el “Diccionari CVB” y en el “Vocabulari popular de l’art de la construcció” de Frances Moll. Max Thede en "Der Haus" dentro de su estudio "Die Albufera von Valencia" . Casas Torres en el estudio Monográfico de la barraca de 1943 , publicado un año después en su libro “La habitación y los Núcleos de población en la Vega de Valencia”, Madrid , 1944. Violant i Simorra en el artículo "l’albufera de València ei Suoi Pescatori " Milán , 1951 . Y , por último , el mismo año -1951 - el estudio de Wilheim Giesen "Tipos de casas en la Península Ibérica" publicado por la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares .

Podemos observar que mantiene en un mismo plano los estudios académicos y los trabajos poéticos o literarios : Teodoro Llorente y su poema " La barraca valenciana ", 1883. Vicente Blasco Ibañez y su novela "La Barraca", 1898 . Aunque hemos de dejar en evidencia que no da valor a los estudios iconográficos . De esta manera , encontramos a faltar referencia a las imágenes que debió conocer del padre Tosca existentes en la sacristía de la Iglesia de Santo Tomás, iglesia que cita en su libro La Ciudad de Valencia. En iconografía barroca de los mostradores, que seguro conocía , así como los grabados populistas o cultos sobre este tema tan recurrente. Como veremos, no se tienen en cuenta los fondos pictóricos, los planos , mapas y otros documentos que nos permiten ver en el tiempo la barraca valenciana. La poca importancia que se da a la iconografía queda patente en la confusión que se evidencia en muchos autores sobre el origen de la barraca y que desgraciadamente nuestro autor insiste en repetir .

A lo largo del libro, Manuel Sanchis Guarner muestra tres apartados muy claros: Situación física de la barraca en el paisaje. Altura, cubierta y planta de la barraca y, por último, un capítulo sobre las diversas clases de barracas. Es de justicia, en el análisis de este libro, valorar el trabajo del autor, pero también insistir en la importancia de dos obras de la bibliografía aportada, por la influencia sobre el libro de MSG. La primera es el opúsculo de Víctor Gosálvez que nos da las bases formales de la barraca , la estructura, su construcción , etc . Pero será el inigualable trabajo de Max Thede sobre la Albufera de Valencia y su capítulo sobre la casa , sobre la barraca , lo que marcará decididamente el libro de nuestro autor . El trabajo , traducido del alemán por MSG mientras era prisionero en el campo de concentración de Monteolivete, en Valencia, es una de las bases más importantes de la obra, de la que es deudora, e incluso pienso, que algo va tener que ver el hecho de la trágica relación de ambos autores, situados en los planos contrapuestos de los acontecimientos políticos de la época.