domingo, 29 de septiembre de 2013

una imatge de la valència renaxentista- El fons pictoric de el quadre de S Vicent Ferrer i S. Vicent Màrtir de M.J.Porta.


En el quadre de Miquel J. Porta 1544-1620, "Sant Vicent Ferrer i Sant Vicent Màrtir", veiem un dels bells fons pictòrics a què ens tenen acostumats aquests pintors renaixentistes, en aquest cas un racó de la muralla de la ciutat de València, possiblement idealitzada en part, però amb unes arquitectures molt possibles, tant de la muralla, com del caseriu i de les esglésies que es veuen en el perfil urbà. Podem disfrutar d'ell en l'exposició de "La València pintada" en Belles Arts.

En el Cuadro de Miquel J. Porta 1544-1620, “San Vicente Ferrer y San Vicente Mártir”, vemos uno de los bellos fondos pictóricos a que nos tienen acostumbrados estos pintores renacentistas, en este caso un rincón de la muralla de la ciudad de Valencia, posiblemente idealizada en parte, pero con unas arquitecturas muy posibles, tanto de la muralla, como del caserío y de las iglesias que se ven en el perfil urbano. Podemos disfrutar de él en la exposición de “La Valencia pintada” en Bellas Artes.
 — con Jose Cambrils Sendra y 3 personas más.