miércoles, 26 de marzo de 2014

Alquería del Peix- Albuixech

L'Alqueria del Peix constitueix un dels conjunts constructius rurals en peu més antics i importants del terme d'Albuixech prop del límit amb Museros.

L'alqueria està constituïda per un grup arquitectònic de diferents volums , que ofereix una figura global de planta quadrangular, tancada per tots els costats. La forma i tipologia del seu volum principal, obeeix al clàssic model d'edifici compacte d'una sola crugia, amb coberta a una sola aigua. En aquest volum o nucli original de l'alqueria, s'observa en primer lloc un immoble de dues altures construït amb murs de tàpia i una rematada amb coberta a una aigua inclinada cap a la façana; la factura ens remet a altres edificis similars d'aquesta comarca que remunten el seu origen cap als segles XIV i XV . No obstant això, és apreciable en aquesta unitat principal, i després en la forma i materials, de les unitats constructives adjacents -aquí s'observa la presència alterna de rajola i maçoneria - la realització d'una important reforma constructiva, aproximadament entre finals del segle XVII i inicis del set-cents, que va donar pas de manera general a l'actual fisonomia d'aquesta alqueria.

Els episodis d'estructuració més moderna de l'edifici, entorn del segle XVIII , són perceptibles mitjançant el recrescut de rajola sobre la fàbrica anterior , detall aquest observable en les diferents cares de l'edifici principal, i la successiva obertura d'una línia d'obertures, d'acord amb la verticalitat que posseïen els buits d'aquests edificis en èpoques posteriors a la medieval .

La unitat lateral - posterior d'aquesta alqueria , en principi una edificació més moderna , està formada per un volum d'una sola alçada i una coberta a una sola aigua . Aquest cos constructiu té una entrada principal flanquejada per dos buits reduïts , on a la part alta del seu arc d'entrada , hi ha un reduït panell ceràmic de forma horitzontal amb el nom d'aquesta alqueria: "Alqueria del Peix".

 

Actualment tot i que el conjunt d'aquesta alqueria manté en peu la major part de la seva factura original, es troba en un estat deficient de conservació , donada la seva utilització marginal i ocasional.

L'Alqueria del Peix mostra a l'exterior diferents fàbriques constructives , que ens remeten d'una banda, a la complexitat estructural del seu conjunt , i per altra banda , a una promíscua ocupació a través del temps , que ha provocat una dilatada evolució arquitectònica al immoble, fruit de les múltiples transformacions dels seus usos agrícoles.

Informació extreta del Catàleg de Béns del PATH . Autor texte i fotos Miguel del Rey

 

Alquería del Peix constituye uno de los conjuntos constructivos rurales en pie más antiguos e importantes del término de Albuixech cerca del linde con Museros. 

La alquería esta constituida por un grupo arquitectónico de distintos volúmenes, que ofrece una figura global de planta cuadrangular, cerrada por todos sus lados. La forma y tipología de su volumen principal, obedece al clásico modelo de edificio compacto de una sola crujía, con cubierta a una sola agua. En este volumen o núcleo original de la alquería, se observa en primer lugar, un inmueble de dos alturas, construido con muros de tapial y un remate con cubierta a una agua inclinada hacia la fachada, cuya factura, posiblemente, nos remite a otros edificios similares de esta comarca que remontan su origen hacia los siglos XIV y XV. Sin embargo, es apreciable en esta unidad principal, y luego en la forma y materiales de las unidades constructivas adyacentes —aquí se observa la presencia alterna de ladrillo y masonería— la realización de una importante reforma constructiva, aproximadamente entre finales del siglo XVII e inicios del setecientos, que dio paso de manera general a la actual fisonomía de esta alquería.

Los episodios de estructuración más moderna del edificio, en torno al siglo XVIII, son perceptibles mediante el recrecido de ladrillo sobre la fábrica anterior, detalle este observable en las distintas caras del edificio principal, y la sucesiva apertura de una línea de vanos, acorde con la verticalidad que poseían los huecos de estos edificios en épocas posteriores a la medieval.

La unidad lateral-trasera de esta alquería, en principio una edificación más moderna, esta formada por un volumen de una sola altura y una cubierta a una sola agua. Este cuerpo constructivo posee una entrada principal flanqueada por dos huecos reducidos, donde en lo alto de su arco de entrada, figura un reducido panel cerámico de forma horizontal con el nombre de esta alquería: “Alqueria del Peix”.

Actualmente aunque el conjunto de esta alquería mantiene en pie la mayor parte de su factura original, se encuentra en un estado deficiente de conservación, dada su utilización marginal y ocasional.

La Alquería del Peix muestra en el exterior distintas fábricas constructivas, que nos remiten por un lado, a la complejidad estructural de su conjunto, y por otra parte, a una promiscua ocupación a través del tiempo, que ha provocado una dilatada evolución arquitectónica en el inmueble, fruto de las múltiples transformaciones en su usos agrícolas.