miércoles, 23 de septiembre de 2015

L'alqueria de Puchades al Camí del Pouet a Campanar, per Miguel del Rey


L'alqueria de Puchades va ser un bon exemple de granja rural estructurada com un conjunt de cossos d'ús econòmic o habitacional construïts al voltant d'un edifici principal, una casa que obria façana al camí i per la part posterior es tancava en un pati format per la resta de les edificacions econòmiques o habitacionals de colons i treballadors de l'alqueria.

L'alqueria i el seu paisatge físic i social.-
Després de la ruptura del paisatge rural en el procés indecent d'urbanització de Campanar(1), en l'actualitat sobreviu la casa principal, descontextualitzada i al costat d'altres de la zona com "concessió" a la pressió exercida per grups conservacionistes, amputada, això sí, de la resta d'edificis i espais que van configurar l'alqueria.

Tipologia de l'edifici principal.-
L'alqueria es va anar construint al llarg de la història de manera contínua, edificant cossos i edificis sobre altres construccions anteriors, de manera que les restes més antigues ens situaven en els segles XV i XVI, amb murs de tàpia inequívocament d'aquestes èpoques. La configuració que trobem al final del segle XX era la d'un conjunt de construccions sobre el qual es distingia un edifici propi del segle XVII que ens parlava d'una certa estabilització tipològica que es va donar sovint en aquestes terres de l'horta; cases d'una única crugia paral·leles a façana, amb sostre a una aigua vessant a façana principal i amb un cos posterior de molt poca alçada. Una alternativa a tenir en consideració en la construcció de la casa camperola valenciana de l'època. Alqueries com aquesta de Puchades, la trobem en la propera alqueria de Ricós, també al Pouet, o en la molt plorada alqueria de la Tia Emilia a Beniferri; cases amb habitatges en planta baixa disposades en una solució molt estable i amb una gran cambra superior on se situa un important estenedor amb dos nivells de buits, compost a portell, donant-li un particular moviment a la façana.

Altres alqueries amb aquestes característiques compositives en façana, encara que de diferent estructura tipològica, les podem veure en l'Alqueria del Pi del camí de Godella en aquest segle XVII i també en els inicis del segle XVIII, amb exemples molt cuidats com l'alqueria de la Torre en el Camí Vell de Burjassot o la de Sant Llorens en els voltants de Sant Miquel i a els Reis.

L'actual cos principal va ser alçat sobre una fàbrica de tàpia d'una altra antiga alqueria possiblement dels S. XV-XVI. Aquests murs més antics ocupaven el perímetre de l'alqueria principal, i les traces dels interiors, mes el cos de graner posterior i perpendicular, construit a la banda Nord del pati, hui desaparegut.

Adossat a aquestes arquitectures trobem un cos d'ús econòmic disposat perpendicularment a la casa principal, amb la sintaxi pròpia de les porxadas, que tan abundantment trobem en l'horta, però amb una estructura constructiva estable. Hi trobem una gran obertura d'accés, similar al de la porta principal de l'habitatge, producte d'una moderna transformació marca fortament el caràcter

L'espai intern i els usos de la alquería.-
El cos principal està definit per una estructura arquitectònica de dues crugies en planta, de similars dimensions en profunditat, construïdes en paral·lel a façana i amb eix compositiu i d'accés centrat en planta. En secció ens presenta un primer cos de més alçada, dominant, abocant aigües a façana, amb un ràfec en fusta, a l'antiga, prolongació de l'estructura de coberta. El cos posterior, en canvi, té menor altura, la seva planta alta és molt menys important espacialment, alberga unes cambres d'emmagatzematge, mentre que el primer alberga la important andana, de gran alçada, amb espai propi perquè circuli bé l'aire, ventilació amb doble sistema de buits en alçada, perquè s'assequin les collites, i es puguin situar els llits per a la cria del cuc de seda.

A la planta baixa hi trobem l'habitatge amb una configuració relativament moderna: l'entrada ocupa els dos cossos en profunditat, amb obertures que travessen tots els murs. Vans adovellats a la façana posterior, amb un arc rebaixat en façana principal i amb un arc de mig punt al mur central, de la clau penja una argolla per a la romana. Des d'aquest espai s'accedeix a les diferents dependències, dos a la primera, i dos a la segona, de les crugies. Estades, que han d'haver tingut una compartimentació relativament moderna, on la subdivisió i el valor de la privacitat són presents. En primera crugia se situava l'escala d'accés, solució bastant general en aquesta època, i també la cuina, sent la resta habitacions.
La façana ens ofereix un sistema de grans buits, relativament centrats, a banda i banda de la porta, i sobre ells, uns petits buits a portell, que sense arribar a ocupar tota la façana creen una forta complexitat, presentant-nos una solució que es repeteix sistemàticament en moltes façanes de l'horta de València, com hem indicat. Les biguetes interiors, de gran amplada, no excessivament separades, podrien situar-se en els inicis del S. XVII. El tipus de referència, que en el cas de l'alqueria de Ricós, trobem amb certa inestabilitat, en Puchades es tracta d'una solució molt més estable, tant volumètrica, com planimètricament, amb una proposta en façana que ens ofereix una solució molt utilitzada en el Sis-cents valencià.

1.- Urbanització indecent atesa la devastació d'hortes i estructures capaços de conservar la memòria del lloc, arrasades per mera avarícia, desídia i poca habilitat projectual, ja es va informar del seu valor i es van donar alternatives possibles sense pèrdua d'edificabilitat


La alquería de Puchades en el Camí del Pouet en Campanar fue un buen ejemplo de granja rural estructurada como un conjunto de cuerpos de uso económico o habitacional construidos en torno a un edificio principal, una casa que abría fachada al camino y por la parte posterior se cerraba en un patio formado por el resto de las edificaciones económicas o habitacionales de colonos y trabajadores de la alquería.

La alquería y su paisaje físico y social.-
Tras la ruptura del paisaje rural en el proceso indecente de urbanización de Campanar(1), en la actualidad sobrevive la casa principal, descontextualizada y junto a otras de la zona como “concesión” dada la presión ejercida por grupos conservacionistas, amputada, eso sí, del resto de edificios y espacios que configuraron la alquería.

Tipología del edificio principal.-
La alquería se fue construyendo a lo largo de la historia, de manera continua, edificando cuerpos y edificios sobre otras construcciones más antiguas, de manera que los restos más antiguos nos situaban en los siglos XV y XVI, con muros de tapial inequivocamente de estas épocas. La configuración que encontramos al final del siglo XX era la de un conjunto de construcciones sobre el que se distinguía un edificio propio del siglo XVII que nos hablaba de una cierta estabilización tipológica que se dio a menudo en estas tierras de la huerta; casas de una única crujía paralelas a fachada, techadas a un agua vertiente a fachada principal y con un cuerpo posterior de muy poca altura. Una alternativa a tener en consideración en la construcción de la casa campesina valenciana de la época. Alquerías como esta de Puchades, la encontramos en la cercana alquería de Ricós, también en el Pouet, o en la muy llorada alquería de la Tía Emilia en Beniferri; casas con viviendas en planta baja dispuestas en una solución muy estable y con una gran cambra superior donde se sitúa un importante tendedero con dos niveles de huecos, compuesto al tresbolillo, dándole un particular movimiento a la fachada.

Otras alquerías con estas características compositivas en fachada, aunque de distinta estructura tipológica, las podemos ver en la Alquería del Pi del camino de Godella en este siglo XVII y también en los inicios del siglo XVIII, con ejemplos muy cuidados como la alquería de la Torre en el Camino Viejo de Burjasot o la de Sant Llorens en las inmediaciones de Sant Miquel i els Reis.

El actual cuerpo principal fue levantado sobre una fábrica de tapial de otra antigua alquería posiblemente de los S. XV-XVI. Estos muros más antiguos ocupaban el perímetro de la alquería principal, y las trazas de los interiores, mas el cuerpo de granero posterior y perpendicular, que se levanta en el lado Norte del patio, hoy desaparecido. 

La cuadra es posterior, pero representa una sintaxis muy peculiar en la huerta de Valencia, siendo este uno de los primeros ejemplos de una manera tradicional de adosar un espacio económico a la casa.


El espacio interno y los usos de la alquería.-
El cuerpo principal está definido por una estructura arquitectónica de dos crujías en planta, de similares dimensiones en profundidad, construidas en paralelo a fachada y con eje compositivo y de acceso centrado en planta. En sección nos presenta un primer cuerpo de mas altura, dominante, vertiendo aguas a fachada, con un alero en madera, a la antigua, prolongación de la estructura de cubierta. El cuerpo posterior, en cambio, tiene menor altura, su planta alta es mucho menos importante espacialmente, alberga unas cambras de almacenaje, mientras que el primero alberga la importante andana, de gran altura, con espacio propio para que circule bien el aire, ventilación con doble sistema de huecos en altura, para que se sequen las cosechas, y se puedan situar las camas para la cría del gusano de seda.

En la planta baja encontramos la vivienda con una configuración relativamente moderna: l’entrada ocupa ambos cuerpos en profundidad, con vanos que atraviesan todos los muros. Vanos adintelados en la fachada posterior, con un arco rebajado en fachada principal y con un arco de medio punto  en el muro central, de cuya clave pende una argolla para la romana. Desde este espacio se accede a las distintas dependencias, dos en la primera, y dos en la segunda, de las crujías. Estancias, que deben haber tenido una compartimentación relativamente moderna, donde la subdivisión y el valor de la privacidad están presentes. En primera crujía se situaba la escalera de acceso, solución bastante general en esta época, y también la cocina, siendo el resto habitaciones.


La fachada nos ofrece un sistema de grandes huecos, relativamente centrados, a ambos lados de la puerta, y sobre ellos, unos pequeños huecos a tresbolillo, que sin llegar a ocupar toda la fachada crean una fuerte complejidad, presentándonos una solución que se repite sistemáticamente en muchas fachadas de la huerta de Valencia, como hemos indicado. Las viguetas interiores, de gran anchura, no excesivamente separadas, podrían situarse en los inicios del S. XVII. El tipo de referencia, que en el caso de la alquería de Ricós, encontramos con cierta inestabilidad, en Puchades se trata de una solución mucho más estable, tanto volumétrica, como planimétricamente, con una propuesta en fachada que nos ofrece una solución muy usada en el Seiscientos valenciano.

Adosado a estas arquitecturas encontramos un cuerpo de uso económico dispuesto perpendicularmente a la casa principal, con la sintaxis propia de las porxadas, que tan abundantemente encontramos en la huerta, pero con una estructura constructiva estable. En él encontramos un gran vano de acceso, similar al de la puerta principal de la vivienda, producto de una moderna transformación marca fuertemente el carácter.

1.- Urbanización indecente dada la devastación de huertas y estructuras capaces de conservar la memoria del lugar, arrasadas por mera avaricia, desidia y poca habilidad proyectual, pues se informó de su valor y se dieron alternativas posibles sin pérdida de edificabilidad