sábado, 28 de noviembre de 2015

Rural y Urbà un equilibri fràgil i en continua transformació, per Miguel del Rey


Ejercicio de intervención ene l paisaje- Curso de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Valencia

L'any 2002 a Finestrat amb la Universitat d'Alacant, plantejarem un curs en el que debatem sobre ciutat i territori. Les seues reflexions segueixen sent vàlides i poc s'ha incidit en aquests anys sobre el tema. En aquell moment parlarem de que sempre ha existit una particular relació entre rural i urbà, i considero que ambdues segueixen sent expressions complementàries en el contemporani, potser ara des de perspectives diferents. Entre elles ha existit un equilibri fràgil i canviant a través del qual s'ha anat construint el nostre territori una xarxa espacial composta de camps i ciutats. On els intersticis entre ciutats han estat espais densos en cultura i no aliens a una transformació també radical de la natura, a través de la qual s'han sagnat i reconduït rius, s'han parcel·lat i romput camps, dessecat pantans i construït camins i senderes ajustades a determinades escales i necessitats.

Si ampliem la mirada i observem l'esdevenir dels territoris en la nostra civilització occidental, veiem com es manté aquest equilibri fràgil en què en diferents etapes es van succeint aquestes relacions canviants i complementàries.

En origen la ciutats van néixer com a antítesi a la pròpia naturalesa a la qual substitueixen a través d'un procés imparable i accelerat que ha generat un nou món d'on prové el cívic, el civil. La ciutat apareix com invenció humana de un univers lògic, es converteix en el centre d'un nou univers formal i de relacions personals, productives, econòmiques i espacials inventat per la ment humana i materialitzat en cada moment per una determinada forma urbana.

El agrari també es diferencia de la natura, encara que això sí, manté amb ella el vincle del que ve, de furgar en les seues entranyes per treure els seus productes. La colonització georgiana constitueix ja en els seus orígens la base que expandeix la civilització a tot el territori, com ens va presentar en el seu moment aquesta romanització del món antic. Camp i ciutat, o d'alguna manera vila i ciutat, són formes complementàries i en equilibri, que construeixen la nostra civilització amb oscil·lacions i ajustos al llarg de 2500 anys.

L'EQUILIBRI ENTRE RURAL I URBÀ ADQUIREIX formes molt DIVERSES EN EL TEMPS. Dos conceptes incidiran decididament en aquest equilibri:

- La irrupció del concepte de paisatge i el pensament que es genera entorn al mateix transforma les relacions amb la natura i incideix en nous conceptes sobre la idea de ciutat.
- La consolidació d'una realitat, l'aparició de la nova ciutat-territori, la metròpoli en la qual habitem ja al territori valencià, ens presenta encara nous reptes.


Què pensa d'això la societat, no hi ha debat en l'actualitat. La idea d'metròpoli esta adormida com a concepte ... Què és el que estem pensant els valencians entorn a les nostres grans ciutats territori: València-Horta. La plana Baixa,  Alacant.Elx,  La Marina-Costa?
La Masía- Miro

En el año 2002 en Finestrat con la Universitat d’Alacant, planteamos un curso en el que debatimos sobre ciudad y territorio. Sus reflexiones siguen siendo validas y poco se ha incidiso en estos años sobre el tema

RURAL Y URBANO, UN EQUILIBRIO FRÁGIL Y EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN, por Miguel del Rey


            Siempre ha existido una particular relación entre rural y urbano, y considero que ambas siguen siendo expresiones complementarias en lo contemporáneo, quizás ahora desde perspectivas distintas. Entre ellas ha existido un equilibrio frágil  y cambiante a través del cual se ha ido construyendo nuestro territorio una red espacial compuesta de campos y ciudades. Donde los intersticios entre ciudades han sido espacios densos en cultura y no ajenos a una transformación también radical de la naturaleza, a través de la cual se han sangrado y reconducido ríos, se han parcelado y roturado campos, desecado pantanos y construido caminos y veredas ajustadas a determinadas escalas y necesidades.

Si ampliamos la mirada y observamos el devenir de los territorios en nuestra civilización occidental, vemos como se mantiene este equilibrio frágil en el que en distintas etapas se van sucediendo esas relaciones cambiantes y complementarias.

En origen la ciudades nacieron como antítesis a la propia naturaleza a la que sustituyen a través de un proceso imparable y acelerado que ha generado un nuevo mundo de donde proviene lo cívico, lo civil. La ciudad aparece como invención humana de un universo lógico, se convierte en el centro de un nuevo universo formal y de relaciones personales, productivas, económicas y espaciales inventado por la mente humana y materializado en cada momento por una determinada forma urbana.

Lo agrario también se diferencia de la naturaleza, aunque eso sí, mantiene con ella el vinculo de lo próximo, de hurgar en sus entrañas para sacar sus productos. La colonización georgiana constituye ya en sus orígenes la base que expande la civilización a todo el territorio, como nos presentó en su momento esa romanización del mundo antiguo. Campo y ciudad, o de alguna manera villa y ciudad, son formas complementarias y en equilibrio, que construyen nuestra civilización con oscilaciones y ajustes a lo largo de 2500 años.

EL EQUILIBRIO ENTRE RURAL Y URBANO ADQUIERE FORMAS MUY DIVERSAS EN EL TIEMPO. Dos conceptos incidirán decididamente en este equilibrio:

-                La irrupción del concepto de paisaje y el pensamiento que se genera entorno al mismo transforma las relaciones con la naturaleza e incide en nuevos conceptos sobre la idea de ciudad.
-                La consolidación de una realidad, la aparición de la nueva ciudad-territorio, la metrópoli en la cual habitamos ya en el territorio valenciano, nos presenta aún nuevos retos.

¿Qué piensa de ello la sociedad, no hay debate en la actualidad. La idea de metrópoli esta dormida como concepto ... ¿Qué es lo que estamos pensando los valencianos entorno en nuestras grandes ciudades territorio: Valencia-Huerta. La llanura Baja, Alacant.Elx, La Marina-Costa?