domingo, 13 de marzo de 2016

La Falla del Tio Pep i la Plaça de la Reina, per Miguel del ReyÉs molt meritori per part d'algunes comissions falleres, com és el cas de la de Plaça de la Reina-Pau-S.Viçent, la seua disposició per preocupar-se de la ciutat, per les seues tradicions, però també per la construcció de la trama urbana, per la definició de l'espai públic.

És per mi un honor haver participat amb l'article que s'annexa al llibret de la Falla d'enguany 2016 que es presenta amb el lema: "Una plaça sense traça". Un llibret i una disposició -la de la Falla del Tio Pep- excepcionals, on cal distingir, a més de la literatura pròpia de la Falla i la seua Comissió, els documentats articles d'Andrés Goerlich: "Javier Goerlich al voltant de la Plaça de la Reina "i el de Luis Fernández:" Les falles i la reforma interior "
Es muy meritorio por parte de algunas comisiones falleras, como es el caso de la de Plaça de La Reina-Pau-S.Viçent, su disposición por preocuparse de su ciudad, por sus tradiciones, pero también por la construcción de la trama urbana, por la definición del espacio público.

Es para mi un honor haber participado con el artículo que se anexa en el llibret de la Falla de este año 2016 que se presenta con el lema: “Una plaça sense traça”. Un llibret, y una disposición -la de la Falla del Tío Pep- excepcionales, donde hay que distinguir, además de la literatura propia de la Fala y su Comisión, los documentados artículos de Andrés Goerlich: “Javier Goerlich al voltant de la Plaça de la Reina” y el de Luis Fernández :” Les falles i la reforma interior”


Una Plaça per a la ciutat: La Plaça de la Reina.
Per Miguel del Rey

El dia 27 de Novembre, després de la Taula Rodona al Casal, es van acostar uns joves disposats i amb aspecte amable, de nom Luís tots dos i em van dir: "Volem parlar sobre una cosa ...". Pel seu aspecte i disposició vaig veure que no podia negar-me. Desitjaven que escrivira un text per a la seua revista, qüestió que em va agradar, primer per participar en una cosa tan estimada per a ells com el llibret de la seua falla, segon perquè s'ho havien guanyat. És meritoria aquesta disposició per preocupar-se de la ciutat, per les seues tradicions, però també per la construcció de la trama urbana, per la definició de l'espai públic. En aquest cas una Plaça, la de la Reina, que els interessa i els afecta particularment, ja que en aquell moment acabàvem unes Jornades sobre el tema al Casal on havíem participat Andrés Goerlich i Vicent Sarrià.

Dos aspectes voldria considerar sobre la remodelació de la Plaça en aquest article. El primer relatiu al general, a la idea de construcció i reforma d'una nova plaça en un lloc estratègic com és el cas, el segon té a veure amb allò que a aquesta falla li pot interessar particularment, la ubicació futura del monument dins el context de la falla. Qüestió important en el disseny de la pròpia Plaça i d'allò que en el contemporani han de tenir els dissenys urbans: participació ciutadana.

Respecte a la idea del disseny de la plaça es pretén treballar des de la idea de l'equilibri entre Permanència i Transformació. Aquesta condició que té a veure amb allò que ha permès a Europa conservar bellíssimes ciutats. La nostra proposta es basa en això, en com adequar als nous temps i amb les actuals necessitats un espai complex i ampli, i alhora seguir sent reconeixible per una societat i lligat a un procés que en el nostre cas té 2100 anys d'evolució? Per això la primera condició del disseny és que aquest espai és deutor de tot un passat i una tradició que han de quedar marcades en la seua arquitectura, si bé no d'una manera explicita, si implícitament en les traces, de manera que aquells que vullguen llegir la història puguen fer-ho, de la mateixa manera que les persones que no desitgen més que veure un espai públic atractiu, o no siguen de la nostra ciutat, no tenen perquè estar condicionades per aquestes lectures.

La plaça triangular en origen, la proposta de Javier Goerlich de dues places diferenciades: Micalet i Reina, la problemàtica de la porta barroca, la presència de la Catedral i l'entorn patrimonial de la pròpia plaça: S. Catalina i la seua torre, les arquitectures existents, els traçats de Sant Vicent i La Pau. Formen part de la proposta i de la solució.

El segon dels condicionants va ser entendre la Plaça com a part d'un dels recorreguts històrics rotunds de la ciutat, ja que manté des d'època romana la direcció del Cardo Máximus, un dels seus eixos, en concret l'eix nord - sud, que en el temps es va convertir en l'eix Roteros- Sant Vicent. Hui amb una densitat de vianants d'unes 30.000 persones / dia, sense tenir en consideració les aportacions del turisme de masses en el contemporani que ocupen aquests llocs de manera particular. Les seues dimensions, doncs, es relativitzen i s'entén que hi ha prou activitat per omplir tan gran espai.

Finalment entenem la necessitat la necessitat de peatonalització de la plaça i resoldre el trànsit a la zona i l'accés a l'aparcament, ja que només ell condiciona més del 35% de la superfície de la plaça.

Respecte a la ubicació de la falla a la plaça, entenc que aquesta s'ha de situar en un lloc estratègic, capaç de ser vista des de perspectives diferents, en particular des de la pròpia Plaça, des del Carrer de la Pau i des de Sant Vicent. Ha de disposar dels serveis necessaris per a una adequada funcionalitat: sortides de hidrants, recollida d'aigües de bombers de la zona en qüestió, presa d'electricitat disposada, paviment adequat per a altes temperatures, etc. Al seu torn ha de poder alçarse el monument en un lloc segur que no incideixi negativament en els fluxos de vianants, ni en els calçades rodades del seu entorn immediat. Però el més important, el lloc ha de proporcionar a la falla un  contexte i una escala pròpia per a ser vista de manera adequada pel públic. En un espai tan ampli, en competència amb monuments de les característiques de la Catedral, la porta de Ferros i el Micalet, la torre de Santa Caterina, etc, on qualsevol monument és xicotet. Tenim l'exemple de la Falla de la Plaça de l'Ajuntament, en la qual l'escala és tan gran que el monument ha de ser d'unes dimensions grandíssimes per poder destacar. Entenc, que la falla ha d'estar acompanyada per arquitectures domèstiques, si pot ser properes, que la s'emmarquin i li proporcionen l'escala pròpia d'una falla popular, on l'interessant és a més del monument, la calor del Casal, la proximitat dels fallers entre si, no la necessitat de competir amb molins de vent quixotescos i lluitar contra les dimensions d'una plaça tan singular.

Amb això vam dissenyar en el seu moment una plaça de mínims que havia de completar-se amb les aportacions de la participació ciutadana, però en què els seus aspectes essencials es podien resumir en:


1.- Una plaça àmplia i oberta, de fàcil accés, capaç d'usos diversos en el temps i en cada moment de l'any.

2.- Prèvia a ella, al sud, una massa arbrada que en el seu moment es va materialitzar en palmeres, però avui s'entén inviable per la plaga del morrut, i hauria de transformar-se en una arbreda de fulla caduca que permetixca sol a l'hivern i ombra a estiu, oferint certa transparència a nivell de vista des del terra. Ocuparia l'únic lloc on tenim terra i és possible una plantació rendible d'espècies locals i amb cert volum, lloc on els ciutadans puguen seure i gaudir del plaer de mirar, de contemplar els nostres monuments ... i disfrutant l'espai públic sense necessitat de consumir.

3.- Resoldre nous accessos a l'aparcament amb una nova proposta eficaç, rendible i menys invasora d'espai, sense protagonisme a la plaça.

4.- Dissenyar dos espais proporcionals i diferenciats: Una gran plaça pública, de grans dimensions que ocupe la part sud, on convisquin ciutadans, veïns, negocis, turistes, etc, de manera que done cabuda a les manifestacions pròpies de la nostra societat, les seues festes, tradicions, exposicions a l'aire lliure, a més de donar cabuda als negocis que ubicats en el seu perímetre puguin en part colonitzar la Plaça protegits d'una massa d'arbrat. I més al nord una plaça més apartada, ajustada, més vinculada a la Catedral que permeta un funcionament una mica diferent en determinats moments. Que valore particularment l'arquitectura, el espais i els usos propis del lloc i de la catedral amb les seues tradicions i ritus.

5.- Plaça i disseny que ens permeti resoldre:
- Referències als traçats històrics. A la gènesi de la plaça, al seu espai triangular primigeni, als diversos moments d'ampliació que ha tingut ja les propostes que sobre ella s'han anat desenvolupant i que han donat com a fruit l'espai actual a dissenyar.
- Contextualització de la porta barroca. Creant una rampa suau com l'original, al fons de la qual es vega la porta, limitant la vista per l'arquitectura existent a un costat i per un mur màssic o vegetal en el costat contrari, centrant així l'atenció en la perspectiva barroca i el seu efecte primigeni.
- Ubicació estable del monument de la Falla de la Plaça de la Reina, a la zona oest de l'antiga plaça triangular.
- Conservar a ser possible el màxim de vegetació perimetral de la plaça
- Dissenyar una fissura que permeta que l'aparcament no sigua un emmagatzematge de cotxes sense substància en el centre de la ciutat, sinó un lloc particular, on al fons sempre permeta la llum i les vistes sobre la catedral. Fins i tot, si és possible, la creació d'un espai multiusos amb accés fàcil des de l'exterior, per a atenció publica, turisme, exposicions sobre la ciutat, serveis sanitaris, etc.

Una Plaza para la ciudad: La Plaza de la Reina.
Por Miguel del ReyEl día 27 de Noviembre, tras la Mesa Redonda en el Casal, se me acercaron unos jóvenes dispuestos y con semblante amable, de nombre Luís ambos y me dijeron: “Queremos hablar sobre una cosa…”. Por su aspecto y disposición vi que no podía negarme. Deseaban que escribiera un texto para su revista, cuestión que me halagó, primero por participar en algo tan querido para ellos como el llibret de su falla, segundo porque se lo habían ganado. Es meritoria esta disposición de preocuparse por su ciudad, por sus tradiciones, pero también por la construcción de la trama urbana, por la definición del espacio público. En este caso una Plaza, la de la Reina, que les interesa y les afecta particularmente, pues en aquel momento terminábamos unas Jornadas sobre el tema en el Casal donde participamos Andrés Goerlich y Vicent Sarrià.

Dos aspectos quisiera considerar sobre la remodelación de la Plaza en este artículo. El primero relativo a lo general, a la idea de construcción y reforma de una nueva plaza en un lugar estratégico como es el caso, el segundo tiene que ver con aquello que a esta falla le puede interesar particularmente, la ubicación futura del monumento dentro del contexto de la falla. Cuestión importante en el diseño de la propia Plaza y de aquello que en lo contemporáneo deben tener los diseños urbanos: participación ciudadana.

Respecto a la idea del diseño de la Plaza se pretende trabajar desde la idea del equilibrio entre Permanencia y Transformación. Esa condición que tiene que ver con aquello que ha permitido en Europa conservar bellísimas ciudades. Nuestra propuesta se basa en ello, en ¿cómo adecuar a los nuevos tiempos y con las actuales necesidades un espacio complejo y amplio, y a la vez seguir siendo reconocible por una sociedad y ligado a un proceso que en nuestro caso tiene 2100 años de evolución? Por ello la primera condición del diseño es que este espacio es deudor de todo un pasado y una tradición que deben quedar marcadas en su arquitectura, si bien no de una manera explicita, si implícitamente en sus trazas, de manera que aquellos que pretendan leer la historia puedan hacerlo, de la misma manera que las personas que no deseen más que ver un espacio público atractivo, o no sean de nuestra ciudad, no tienen porqué estar condicionadas por dichas lecturas.

La plaza triangular en origen, la propuesta de Javier Goerlich de dos plazas diferenciadas: Micalet y Reina, la problemática de la puerta barroca, la presencia de la Catedral y el entorno patrimonial de la propia plaza: S. Catalina y su torre, las arquitecturas existentes, los trazados de San Vicente y La Paz. Forman parte de su propuestas y de su solución.

El segundo de los condicionantes fue entender la Plaza como parte de uno de los recorridos históricos rotundos de la ciudad, pues mantiene desde época romana la dirección del Cardo Máximus, uno de sus ejes, en concreto el eje norte – sur, que en el tiempo se convirtió en el eje Roteros- San Vicente. Hoy con una densidad peatonal de unas 30.000 personas/día, sin tener en consideración las aportaciones del turismo de masas en lo contemporáneo que ocupan estos lugares de manera particular. Sus dimensiones, pues, se relativizan y se entiende que hay suficiente actividad para llenar tan gran espacio.

Por último entendemos la necesidad la necesidad de peatonalización de la plaza y resolver el tráfico en la zona y el acceso al aparcamiento, ya que solo él condiciona más del 35% de la superficie de la plaza.

Respecto a la ubicación de la falla en la plaza, entiendo que esta debe situarse en un lugar estratégico, capaz de ser vista desde perspectivas distintas, en particular desde la propia Plaza, desde la Calle de la Paz y desde San Vicente. Debe disponer de los servicios necesarios para su adecuada funcionalidad: salidas de hidrantes, recogida de aguas de bomberos de la zona en cuestión, toma de electricidad dispuesta, solado adecuado para altas temperaturas, etc. A su vez debe poder levantarse el monumento en un lugar seguro que no incida negativamente en los flujos peatonales, ni en los rodados de su entorno inmediato. Pero lo más importante, el lugar debe proporcionar a la falla un cobijo y una escala propia para ser vista de manera adecuada por el público. En un espacio tan amplio, en competencia con monumentos de las características de la Catedral, su puerta de Hierros y el Micalet, La torre de Santa Catalina, etc, cualquier monumento es pequeño. Tenemos el ejemplo de la Falla de la Plaza del Ayuntamiento, en la cual la escala es tan grande que el monumento debe ser de unas dimensiones grandísimas para poder destacar. Entiendo pues, que la falla debe estar arropada por arquitecturas domésticas, a ser posible cercanas, que la enmarquen y le proporcionen la escala propia de una falla popular, donde lo interesante es además del monumento, el calor del Casal, la proximidad de los falleros entre sí, no la necesidad de competir con molinos y luchar contra las dimensiones de una plaza tan singular.

Con ello diseñamos en su momento una plaza de mínimos que debía completarse con las aportaciones de la participación ciudadana, pero  en la que sus aspectos esenciales se podían resumir en:

1.- Una plaza amplia y abierta, de fácil acceso, capaz de usos diversos en el tiempo y en cada momento del año.

2.- Previa a ella, al sur, una masa arbolada que en su momento se materializó en palmeras, pero hoy se entiende inviable por la plaga del picudo, y debería transformarse en una arboleda de hoja caduca que permita sol en invierno y sombra en verano, ofreciendo cierta transparencia a nivel de vista desde el suelo. Ocuparía el único lugar donde tenemos tierra y es posible una plantación rentable de especies locales y con cierto volumen, lugar donde los ciudadanos puedan sentarse y gozar del placer de mirar, de contemplar nuestros monumentos…  y disfrutar el espacio público sin necesidad de consumir.

3.- Resolver nuevos accesos al aparcamiento con una nueva propuesta eficaz, rentable y menos invasora de espacio, sin protagonismo en la plaza.

4.- Diseñar dos espacios proporcionales y diferenciados: Una gran plaza pública, de grandes dimensiones que ocupe la parte sur, donde convivan ciudadanos, vecinos, negocios, turistas, etc, de manera que de cabida a las manifestaciones propias de nuestra sociedad, sus fiestas, tradiciones, exposiciones al aire libre, además de dar cabida a los negocios ubicados en su perímetro de manera que puedan en parte colonizar la Plaza resguardados de una masa de arbolado. Y más al norte una plaza más recoleta, ajustada, más vinculada a la Catedral que permita un funcionamiento algo distinto en determinados momentos. Que valore particularmente la arquitectura, el espacios y los usos propios del lugar y de la catedral con sus tradiciones y ritos.

5.- Plaza y diseño que nos permita resolver :
- Referencias a los trazados históricos. A la génesis de la plaza, a su espacio triangular primigenio, a los diversos momentos de ampliación que ha tenido y a las propuestas que sobre ella se han ido desarrollando y que han dado como fruto el espacio actual a diseñar.
- Contextualización de la puerta barroca. Creando una rampa suave como la original, al fondo de la cual se vea la puerta, limitando la vista por la arquitectura existente a un lado y por un muro másico o vegetal en el lado contrario, centrando así la atención en la perspectiva barroca y su efecto primigenio.
- Ubicación estable del monumento de la Falla de la Plaza de la Reina, en la zona oeste de la antigua plaza triangular.
- Conservar a ser posible el máximo de vegetación perimetral de la plaza
- Diseñar una fisura que permita que el aparcamiento no sea un mero almacenamiento de coches sin sustancia en el centro de la ciudad, sino un lugar particular, donde al fondo siempre permita la luz y las vistas sobre la catedral. Incluso, si es posible, la creación de un espacio multiusos con acceso fácil desde el exterior, para atención publica, turismo, exposiciones sobre la ciudad, servicios sanitarios, etc.