domingo, 16 de diciembre de 2012

Casa Oliver en Xalò / Miguel del Rey

La casa Oliver a Xalò és, o era en el moment de fer aquesta fotografia el 1980, un conjunt d'arquitectura rural de primera magnitud, constava de la casa, una peça compacta de dues crugies coberta a dues aigües amb ràfec horitzontal en façana, portes i finestres de gran dimensió amb bons ferros, cantonada en cadirat ... Una casa sòlida, ben construïda, al costat d'ella un conjunt d'assecadors, un riurau d'una nau amb cinc arcs de mig punt construïts en maçoneria, al que més tard se li annexa una estufa amb un gran arc i en perfecte estat, com podem veure a la imatge. Una era d'assecar -un sequer- i davant ell un riuruau de doble nau, construït a dues aigües, amb una altra era posterior d'assecat.
Què s'haurà fet de tota aquesta cultura agraria?
La casa Oliver a Xalò es, o era en el momento de hacer esta fotografía en 1980, un conjunto de arquitectura rural de primera magnitud, constaba de la casa, una pieza compacta de dos crujías cubierta a dos aguas con alero horizontal en fachada, puertas y vanos de grandes dimensiones y protegidos por buenas rejas, esquina en sillería... Una casa sólida, bien construida, junto a ella un conjunto de secaderos, un riurau de una nave con cinco vanos construido con arcos de medio punto, al que más tarde se le anexa una estufa en perfecto estado que incluye un gran arco, como podemos ver en la imagen. Una era de secar- un sequer- y frente a él un riuruau de doble nave cubierto a dos aguas con otra era posterior de secado.
¿Qué habrá sido de él?