miércoles, 15 de enero de 2014

concurs obert d'articles - RIURAUS VIUS/ RIURAULOGIA     
riuraus vius / RIURAULOGIA
          Estudi dels riuraus i d’arquitectura rural

Convoca un concurs obert d'articles curts, o mitjans, pel que fa a la cultura que es va donar al voltant de la pansa i el raïm de moscatell: els seus paisatges, les seues arquitectures, la seua gent, la manera de viure... No necessàriament des d'un punt de vista nostàlgic, també interessa la seua herència, el paisatge i la seua transformació, la seua cultura com a esperó de futur, les experiències plàstiques a partir dels seus espais, en el passat o en l'actualitat.  Els temes s'han de cenyir a un d'aquests quatre apartats.
- Sòcioarqueologia del riurau i el seu paisatge
- La cultura de la pansa: Menjars, vins, dolços, balls, històries de panseres... i més coses
- Experiències plàstiques als paisatges del riurau
- Altres arquitectures i altres paisatges .
Es seleccionaran dos articles per un jurat format per: la presidenta de Riuraus Vius , l'editor i el director de la Revista, i la seua elecció serà inapel·lable. Aquests dos articles seran publicats en el pròxim número de la revista, centrada en el territori d'Orba , Parcent i Benigembla, si bé es valorarà particularment la incidència dels articles en aquests àmbits territorials, no necessàriament han de ser localistes. Publicació en valencià, admetent originals en castellà. Data màxima de presentació: 21-02-2014 a l'adreça: riurausvius@vam10.com
L'extensió dels articles serà la següent: Articles curts, 8.000 caràcters sense espais, articles extensos, 18.000 caràcters sense espais. Cada article ha de portar les seues imatges, alguna en vertical i la resta horitzontals, amb el nom de l'autor, o, en qualsevol cas, l'autorització si tingueren drets de propietat. Les imatges amb resolució adequada , en digital si és possible, en jpg o tiff, de 3 a 4 Mg. El premi constarà d' un diploma lliurat en la (festa anual de l'associació Riuraus Vius, el proper mes de maig)  d’Agost  a Jesús Pobre i la publicació de l’article en la revista.

Convoca un concurso abierto de artículos cortos, o medios, sobre lo concerniente a la cultura que se dio entorno a la uva pasa y el moscatel: sus paisajes, sus arquitecturas, sus gentes, su manera de vivir…  No necesariamente desde un punto de vista nostálgico, también interesa su herencia, el paisaje heredado, su cultura como acicate de futuro, las experiencias plásticas a partir de sus espacios, en el pasado o en la actualidad… Los temas en concreto deben ceñirse a uno de estos cuatro apartados.
- Sòcioarqueologia del riurau y su paisaje
- La cultura de la pasa : Comidas , vinos , dulces , bailes , historias de panes ... y más cosas
- Experiencias plásticas a los paisajes del riurau
- Otras arquitecturas y otros paisajes .
Se seleccionarán dos artículos por un jurado formado por: la presidenta de Riuraus Vius, el editor y el director de la Revista, y su elección será inapelable. Estos dos artículos serán publicados en el próximo número de la revista, centrada en el territorio de Orba, Parcent y Benigembla, y si bien se valorará particularmente la incidencia de los artículos en estos ámbitos territoriales, no necesariamente deben ser temas localistas. Publicación en valenciano, admitiendo originales en castellano. Fecha máxima de presentación: 21- 02- 2014 en la dirección: riurausvius@vam10.com
La extensión de los artículos será la siguiente : Artículos cortos, 8.000 caracteres sin espacios , artículos extensos, 18.000 caracteres sin espacios. Cada artículo debe llevar sus imágenes , alguna en vertical y el resto horizontales , con el nombre del autor o en cualquier caso la autorización si tuvieran derechos de propiedad . Las imágenes con resolución adecuada , en digital si es posible , en jpg o tiff , de 3 a 4 Mg . El premio constará de un diploma entregado en la fiesta de Mayo en Jesús Pobre y la publicación del artículo en la revista.