viernes, 10 de enero de 2014

Les cases de tres crugies en el territori Valenciá.per Miguel del ReyEl Mas de Salandó. Benicassim.

Els esquemes construïts amb tres crugies es donen abundantment en el territori valencià, encara que es tracta d’una proposta que s’ha generat en moltes ocasiones a partir de l’ampliació dels tipus de cases de dos crugies, que mantenen unes situacions d’inestabilitat formal i tipològica molt important, que en ocasions s’han traslladat a la mateixa denominació de la tercera de les crugies, la qual se sol denominar ‘la falsa’ en algunes comarques de Castelló. En estes cases de tres crugies, l’ús de l’espai és molt similar al que hem vist en les de dos crugies, amb una importància singular de les dos primeres crugies que són les que alberguen l’habitatge, mentre que la tercera és utilitzada generalment per a ús econòmic, o bé com a annex on s’inclouen espais higiènics o de cert confort, com una cuina especialitzada etc. El mas de les muntanyes meridionals està perfectament identificat amb estos esquemes, mentre que l’alqueria hi és més aliena. Així, doncs, generalment trobem les cases de tres crugies en les zones de l’interior o en els secans del litoral.
La tradició constructiva que trobem en estes cases és la mateixa que la que hem vist en les cases de dos crugies, però l’estabilitat formal que observem en aquelles solucions es ressent en afegir-li directament una tercera crugia posterior. Es manté l’habitual solució d’alçar la carenera en el mur immediat a la façana, la qual cosa afecta en gran manera l’arquitectura d’estes cases de tres crugies, ja que s’allarga el plànol de coberta posterior, de manera que l’altura de la tercera de les crugies no pot ser igual a la de les dos primeres; això en condiciona la forma i que este últim mòdul de construcció tinga una configuració quelcom inestable en la planta alta, en particular en les cases cobertes a dos aigües que són les més habituals en el món rural.
 Tret del Llibre "Arquitectura Rural Valenciana" pag 330-331, M.. del Rey València 2010.

Los esquemas construidos con tres crujías se dan abundantemente en el territorio valenciano , aunque se trata de una propuesta que se ha generado en muchas ocasiones a partir de la ampliación de los tipos de casas de dos crujías , que mantienen unas situaciones de inestabilidad formal y tipológica muy importante, que en ocasiones se han trasladado a la misma denominación de la tercera de las crujías , que se suele denominar ' la falsa ' en algunas comarcas de Castellón. En estas casas de tres crujías , el uso del espacio es muy similar al que hemos visto en las dos crujías , con una importancia singular de las dos primeras crujías que son las que albergan la vivienda , mientras que la tercera es utilizada generalmente para uso económico , o bien como anexo donde se incluyen espacios higiénicos o de cierto confort, como una cocina especializada etc . El mas de las montañas meridionales está perfectamente identificado con estos esquemas , mientras que la alquería es más ajena . Así pues , generalmente encontramos las casas de tres crujías en las zonas del interior o en los secanos del litoral .
La tradición constructiva que encontramos en estas casas es la misma que la que hemos visto en las casas de dos crujías , pero la estabilidad formal que observamos en aquellas soluciones se resiente en añadir directamente una tercera crujía posterior. Se mantiene la habitual solución de levantar la cumbrera en el muro inmediato a la fachada , lo que afecta en gran medida la arquitectura de estas casas de tres crujías , ya que alarga el plano de cubierta posterior, de manera que la altura de la tercera de las crujías no puede ser igual a la de las dos primeras , esto condiciona la forma y que este último módulo de construcción tenga una configuración algo inestable en la planta alta , en particular en las casas cubiertas a dos aguas que son las más habituales en el mundo rural .
( "Arquitectura Rural Valenciana" pag 330-331, M.. del Rey València 2010.)