miércoles, 13 de noviembre de 2013

Casa i barraca al Tremolar, València.


Un exemple de la dualitat que en el entorn de la ciutat de València se dona en la casa rural, dos edificicis, dos construccións, possiblement en origen dues barraques, pero hui, una barraca petitona i una  casa de tipologia tradicional de dues crugies, amb la porta centrada, més o menys, aixecada possiblement sobre el parcel · lari de l'antiga barraca, conservant l'espai de servitud amb la barraca restant, la qual ha substituït la coberta vegetal per planxa contínua. L'espai exterior, paviment amb "llampurdes" de roig, conserva tot el sabor local d'aquests antics camins de l'entorn de l'a ciutat. Inclou el conjunt un preciós magatzem i les restes d'un embarcador sobre la sèquia.

Casa y barraca en el Tremolar, València.
Un ejemplo de la dualidad que en el entorno de la ciudad de València se da en la casa rural, dos edificios, dos construcciones, posiblemente en origen dos barracas, pero hoy una pequeña barraca y una casa de tipología tradicional de dos crujías, con la puerta centrada, más o menos, levantada sobre el parcelario de la antigua barraca, conservando el espacio de servidumbre con la barraca restante, la cual ha sustituido la cubierta vegetal por plancha continua. El espacio exterior, solado con “llampurdas” de rodeno, conserva todo el sabor local de estos antiguos caminos del entorno del a ciudad. Incluye el conjunto un precioso almacen y los restos de un embarcadero sobre la acequia.