sábado, 30 de marzo de 2013

La ruïna del Molí dels Moros en Altea/ Rafa Llorca

Estat d'abandó en què es troba el Molí dels Moros, un molí possiblement d'època islàmica, de dos moles, perfectament recuperable, dels pocs que poden quedar al territori valencià, situat a la vora del riu Algar a Altea, dins del sistema del reg de Baix o reg Major. El seu estat de ruïna, els apuntalaments, la senyalització de perill, és l'únic que es veu, al costat de la senyalètica que ens mostra la indigna situació d'un bé patrimonial que hauria de tenir la protecció adequada i on cal una intervenció d'urgència i restauració immediata.

-----------------------------------
Estado de abandono en que se encuentra el Molí dels Moros, un molino posiblemente de época islámica, de dos muelas, perfectamente recuperable, de los pocos que pueden quedar en el territorio valenciano, situado al borde del río Algar en Altea, dentro del sistema del Reg de Baix o Reg Major. Su estado de ruina, los apuntalamientos, la señalización de peligro, es lo único que se ve, junto a la señalética que nos muestra la indigna situación de un bien patrimonial que debiera tener la protección adecuada y donde hace falta una intervención de urgencia y restauración inmediata.