sábado, 9 de marzo de 2013

Paisatge i contemporaneitat. Una imatge de José Ginestar/ Miguel del Rey


Jose Ginestar Torres des de la seua pàgina HDR Looks presenta unes imatges de gran interès sobre paisatge cultural contemporani vinculat en molts casos a la preexistència d'arquitectures rurals o urbanes. No vaig a mostrar el que ell mostra a la seva pàgina o té a bé inserir en la nostra pàgina, que sempre té oberta, només vull mostrar una imatge d'un paisatge rural en el contemporani que penso té un gran valor social, ambiental, paisatgístic i que diu del futur que trobarem en els paisatges antròpics valencians de açi a poc temps.
Arquitectures de reciclatge, sombrajes heretogéneos, repertori botànic amb un gran nivell d'exotisme, el pla herbaci tractat amb herbicida i restes del que furs construccions informes ... És un nou paisatge, cal veure la seva poètica. Penso que també la té, o la pot tenir amb certs ajustaments. la qual si té la seva poètica és la fotografia, d'una qualitat excepcional i d'una poètica que transcendeix més enllà del que podem descriure.
-------------
Jose Ginestar Torres desde su página HDR Looks presenta unas imágenes de gran interés sobre paisaje cultural contemporáneo vinculado en muchos casos a la preexistencia de arquitecturas rurales o urbanas. No voy a mostrar lo que él muestra en su página o tiene a bien insertar en nuestra página, que siempre tiene abierta, sólo quiero mostrar una imagen de un paisaje rural en lo contemporáneo que pienso tiene un gran valor social, ambiental, paisajístico y que dice del futuro que encontraremos en los paisajes antrópicos valencianos en poco tiempo.
Arquitecturas de reciclaje, sombrajes heretogéneos, repertorio botánico con un gran nivel de exotismo, sotobosque herbáceo tratado con herbicida y restos de lo que fueros construcciones informes... Es un nuevo paisaje, hay que ver su poética. Pienso que también la tiene, o la puede tener con ciertos ajustes. la que si tiene su poética es la fotografía, de una calidad excepcional y de una poética que trasciende más alla de lo que podemos describir.