martes, 5 de febrero de 2013

La Casa del Fondonet a Novelda / Miguel del Rey

El Fondonet, NOvelda. Fotografia de MdR 2013
Casa natalícia de Jorge Juan Santacilia en el 1713, ubicada a la partida rural anomenada del Fondó, possiblement situada al terme de Monforte en els inicis del segle XVIII, municipi on va assegurar el propi marí que havia nascut en un document signat per ell mateix a Malta (Wikypendia "Jorge Juan")
La casa és un esplèndid edifici, una casa compacta de murs paral · lels a façana i eix centrat en planta sobre el qual obri una gran porta amb arc de mig punt i disposa d'uns grans obertures en planta principal amb rejería potent. Un ràfec curt però rotund remata horitzontalment la façana i una xicoteta torreta emergeix de la teulada coberta per una piràmide quadrada.

Jorge Juan va participar com a cadet en l'expedició contra Orà (1732) i en la campanya de Nàpols (1734). El 1734, encara estudiant, es va embarcar juntament amb Antonio d'Ulloa, en l'expedició organitzada per la Reial Acadèmia de Ciències de París a les ordres de l'astrònom Louis Godin per mesurar un grau del arc de meridià terrestre en la línia equatorial a Amèrica del Sud , específicament en la Reial Audiència de Quito (l'actual Equador) Això es va realitzar a Quito, la capital, territori en aquella època sota el domini de la corona espanyola. En l'expedició es va determinar que la forma de la Terra no és perfectament esfèrica i es va mesurar el grau de aplatament de la Terra.
---------------------------------
La Casa del Fondonet en Novelda, casa natalicia de Jorge Juan Santacilia en 1713, ubicada en la partida rural llamada del Hondón, posiblemente situada en el término de Monforte en los inicios del Siglo XVIII, municipio donde aseguró el propio marino que había nacido en un documento firmado por él mismo en Malta (Wikypendia “Jorge Juan”)
La casa es un espléndido edificio, una casa compacta de muros paralelos a fachada y eje centrado en planta sobre el que abre una gran puerta con arco de medio punto y dispone de unos grandes vanos en planta principal con rejería potente. Un alero corto pero rotundo remata horizontalmente la fachada y una pequeña torreta emerge del tejado cubierta por una pirámide cuadrada.

Jorge Juan participó como cadete en la expedición contra Orán (1732) y en la campaña de Nápoles (1734). En 1734, todavía estudiando, se embarcó junto con Antonio de Ulloa, en la expedición organizada por la Real Academia de Ciencias de París a las órdenes del astrónomo Louis Godin para medir un grado del arco de meridiano terrestre en la línea ecuatorial en América del Sur, específicamente en la Real Audiencia de Quito (el actual Ecuador) Esto se realizó en Quito, su capital, territorio en aquella época bajo el dominio de la corona española. En la expedición se determinó que la forma de la Tierra no es perfectamente esférica y se midió el grado de achatamiento de la Tierra.

http://es.wikisource.org/wiki/es:Jorge_Juan_(Retrato)