viernes, 15 de febrero de 2013

Sequer i Moli del Pasiego- Parc de l´Albufera - Alfafar / Miguel del ReyEs troba en terme d'Alfafar, en les proximitats del Camí del Tremolar, en el límit amb el terme municipal de València i a la vora dels antics camps d'arròs al voltant del llac.

Es localitza dins una zona tradicionalment dedicada a cultius de l'arròs i que actualment manté ocasionalment camps conreats que s'intercalen amb altres sense cultiu. Les instal·lacions de embarcador estan abandonades.

El conjunt de la trilladora, assecadors, magatzems i embarcador del Pasiego a Alfafar és una de les més completes instal·lacions arrosseres de principis del segle XX situades entorn de l'Albufera. Consta dels següents elements:

- Trilladora, Porxos i Xemeneia. La trilladora s´acull devall d´una arquitectura de línies de càrrega paral·leles a façana i coberta a dues aigües, amb un porxo previ i una porxada posterior. Els murs i pilars són de maó massís, coberta amb teula corba, que inclou al seu interior instal·lacions i artefactes propis amb tecnologia moguda per energia elèctrica-de la qual resta el transformador i la torreta construïda en maó- previament era moguda per sistemes de vapor, amb xemeneia en molt bon estat, construïda a la primera meitat del segle XX en maó cuit vist, material òptim per resistir altes temperatures i permetre un refredat gradual de tota l'estructura. La base té la forma cúbica rematada per una cornisa lleugera i sobre la qual s'aixeca un fust o canó de secció octogonal de gran alçada. La xemeneia es corona amb un collaret, a partir del qual es construeix la llanterna, la qual es troba en un relatiu bon estat.

- Magatzems i assecadors. Els magatzems són construccions longitudinals de poca profunditat i disposada a la part superior de les eres d'assecat de l'arròs, amb portes i finestres que permeten la ventilació i assecat dels productes agraris.

Es construeixen amb els murs de càrrega de façanes, coberts a dues aigües amb barana de coronació a tots els costats amb acabats curvilinis a la manera modernista, de bona qualitat arquitectònica que a día de hui es troben en bon estat. Cal assenyalar una construcció molt poca qualitat en l'extrem est del sistema.

- Les eres d'assecat es troben en bon estat de conservació.

- Caseta. Construcció que va albergar l'habitatge de l'encarregat en el seu moment, avui és una caseta d'eines. Construcció de poca qualitat arquitectònica.

- Séquia-Canal i Embarcador.

Canal amb l'andana de sercici construït en fusta que defineix l'àmbit de l'antic embarcador de l'arròs, hui en un estat prou deficient.

 

Bibliografía: del Rey, Miguel. Catàleg de Bens Patrimonial de l´Horta. Pla d´Acció territorial de l´Horta


Se encuentra en Término de Alfafar, en las proximidades del Camí del Tremolar, en el linde con el Término municipal de Valencia y en el borde de los antiguos campos de arroz entorno al lago.

Se localiza dentro una zona tradicionalmente dedicada a cultivos del arroz y que en la actualidad mantiene ocasionalmente campos cultivados que se intercalan con otros sin cultivo. Las instalaciones de embarcadero están abandonadas.

El conjunto de la Trilladora, Secaderos, Almacenes y Embarcadero del Pasiego en Alfafar es una de las más completas instalaciones arroceras de principios del siglo XX situadas entorno a la Albufera. Consta de los siguientes elementos:

-             Trilladora, Porches y Chimenea. La trilladora se cobija bajo una estructura arquitectónica de líneas de carga paralelas a fachada y cubierta a dos aguas, con un porche previo y una porchada posterior. Los muros y pilares son de ladrillo macizo, cubierta con teja curva; incluyendo en su interior las instalaciones y artilugios propios con tecnología movida por energía eléctrica -de la cual resta el transformador y la torreta construida en ladrillo- y en otro momento por sistemas de vapor, con una chimenea en muy buen estado construida en la primera mitad del siglo XX. La chimenea está construida en ladrillo cocido visto, material óptimo para resistir altas temperaturas y permitir un enfriado gradual de toda la estructura. La base tiene la forma cúbica rematada por una cornisa ligera y sobre la cual se levanta un fuste o cañón de sección octogonal de gran altura. La chimenea se corona con un collarín, a partir del cual se construye la linterna, la cual se encuentra en un relativo buen estado.

-             Almacenes y secaderos. Los almacenes son construcciones longitudinales de poca profundidad y dispuesta en la parte superior de las eras de secado del arroz, con puertas y ventanas que permiten el la ventilación y secado de los productos agrarios.

Se construyen con muros de carga en fachada y se cubren a dos aguas con antepecho de coronación en todos los lados y acabados curvilíneos a la manera modernista. Su calidad arquitectónica es buena y se encuentran en buen estado, con una construcción de muy poca calidad en el extremo este del sistema.

Las eras de secado se encuentran en buen estado de conservación.

-             Caseta. Construcción que albergó la vivienda del encargado en su momento, hoy es una caseta de aperos. Construcción de poca calidad arquitectónica.

-             Acequia-Canal y Embarcadero.

Canal con pretil construido y falto de consolidación que define el ámbito del antiguo embarcadero del arroz.