jueves, 28 de febrero de 2013

Motor de l´Alcatí- Albufera- València / Miguel del ReyCaseta i Xemeneia propietat de la Societat de Regants de l'Alcatí, se situa en el marge dret de la carretera CV 500 abans d'arribar a la Gola del Perellonet des de València. La seua ubicació paisatgística és molt interessant, en la marge de la Sequiota i inici de la Gola del Perellonet, destacant, sobre la vegetació palustre i les làmines d'aigua, el perfil de la xemeneia.
Consta de dos cossos diferenciats:

- Caseta amb coberta a dues aigües, construïda amb murs de càrrega i coberta amb teula corba, més un pal i transformador elèctric. La caseta es troba en millor estat. En el seu interior ha desaparegut l'antic motor a vapor

- La Xemeneia té 15 metres d'altura i consta d'un cos basamental de planta quadrada amb una cornisa a partir de la qual s'aixeca un fust octogonal que es va afinant progressivament i que acaba sense llanterna superior.

Els seus fàbriques són de maó i presenta esquerdes verticals al fust i pèrdues de material a la cornisa. Es troba actualment amb la boca tapada i fora d'ús.

La seua funció era agrària, per moure l'aigua i desguassar els camps d'arròs circumdants. En un primer moment es va moure per vapor amb carburant compost per fusta o carbó, més tard es va utilitzar energia elèctrica.

Disposava d'un sistema de boies a la manera de sensors que quan sobrepassaven o baixaven determinats nivells, activaven l'automatisme que feia que es posés en marxa l'enginy i d'aquesta manera mantenir els nivells constants d'aigua en els canals, o bé desguassar els camps.

----------------------------------------------------------------------

Caseta y Chimenea propiedad de la Sociedad de Regantes  de l´Alcatí, se sitúa  en el margen derecho de la carretera  CV 500 antes de llegar a la Gola del Perellonet desde Valencia. Su ubicación paisajística es muy
interesante, en la margen de la Sequiota e inicio de la Gola del Perellonet, destacando, sobre la vegetación palustre y las láminas de agua, el perfil de la chimenea.

Consta de dos cuerpos diferenciados:

  - Caseta con cubierta a dos aguas, construida con muros de carga y cubierta con teja curva, más un poste y transformador eléctrico. La caseta se encuentra en mejor estado. En su interior ha desaparecido el antiguo motor a vapor

  - La Chimenea tiene 15 metros de altura y consta de un cuerpo basamental de planta cuadrada con una cornisa a partir de la cual se levanta un fuste octogonal que se va afinando progresivamente y que acaba sin linterna superior.

Sus fábricas son de ladrillo y presenta grietas verticales en el fuste y pérdidas de material en la cornisa. Se encuentra actualmente con la boca tapada y fuera de uso.

Su función era agraria, para mover el agua y desaguar los campos de arroz circundantes. En un primer momento se movió por vapor con carburante compuesto por madera o carbón, más tarde se utilizó energía eléctrica.

Disponía de un sistema de bollas a la manera de sensores que cuando sobrepasaban o bajaban determinados niveles, activaban el automatismo que hacía que se pusiera en marcha el ingenio y de esta manera mantener los niveles constantes de agua en los canales, o bien desaguar los campos.